Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jan Bondaruk"

Specyfika funkcjonowania obiegów wodno-ściekowych oraz wód technologicznych

Czytaj za darmo! »

W wielu gałęziach przemysłu woda odgrywa kluczową rolę. Jest niezbędnym medium dla szeregu zastosowań technologicznych i sanitarnych, w szczególności może zostać użyta jako: - ciecz chłodząca, - substrat do produkcji pary, energii, - składnik materiałów (reagentów, substancji chemicznych, odpadów) oraz nośnik energii kinetycznej, - środowisko reakcji chemicznych lub[...]

Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. I. Identyfikacja i inwentaryzacja danych w cyklu życia oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/62.2017.10.9


  Oczyszczanie ścieków w zbiorczych oczyszczalniach realizowane jest wieloma procesami i w urządzeniach, które stanowią spójną całość, jaką jest system oczyszczania ścieków. Podstawowe procesy oczyszczania realizowane są w oczyszczalniach mechanicznych, jednak stopień oczyszczenia ścieków w nich osiągany rzadko spełnia wymagania stawiane ściekom odprowadzanym bezpośrednio do wód lub do ziemi. W związku z tym w układach technologicznych oczyszczania ścieków wykorzystuje się metody biologiczne lub fizykochemiczne stanowiące kolejne stopnie oczyszczania, których liczba może wynosić od trzech do pięciu. Cechuje je rosnąca efektywność oczyszczania. To, na którym stopniu zakończone zostanie oczyszczanie uzależnione jest od stopnia zanieczyszczenia ścieków na dopływie do oczyszczalni i wymaganej przepisami jakości ścieków oczyszczonych. Inne procesy i urządzenia stosuje się do ścieków bytowo-gospodarczych, a inne do przemysłowych, w których mogą występować zupełnie inne zanieczyszczenia, specyficzne dla danego przemysłu1). Stopnie oczyszczania zostały opisane w pracach2-4). 2082 96/10(2017) Dr inż. Jan BONDARUK w roku 1996 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, kierunek inżynieria chemiczna. Od 2000 r. pracuje w Głównym Instytucie Górnictwa a od 2015 r. pełni funkcję zastępcy naczelnego dyrektora ds. inżynierii środowiska Instytutu. W 2013 r. uzyskał w GIG stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Specjalność - gospodarka wodno-ściekowa, inżynieria środowiska w tym monitoring stanu środowiska oraz programowanie ochrony i zarządzanie środowiskiem, z wykorzystaniem systemów bazodanowych i informacji przestrzennej. Wraz ze wzrostem ilości ścieków kierowanych do zbiorczych oczyszczalni wskutek rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz poprawą efektywności oczyszczalni ścieków zwiększa się ilość wytwarzanych rocznie osadów ściekowych5, 6). Ilość i jakość powstających osadów ściekowych zwią[...]

Ocena środowiskowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Cz. II.** Analiza cyklu życia oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/62.2017.11.6


  Zastosowanie techniki LCA w gospodarce wodno-ściekowej do oceny środowiskowej jest zagadnieniem nowym. W literaturze przedstawiono użycie LCA tylko na etapie eksploatacji oczyszczalni ścieków bez uwzględnienia jej cyklu życia1-7). W jednej z pierwszych prac8) skupiono się na inwentaryzacji dostępnych technologii oczyszczania, uwzględniając w analizie energochłonność poszczególnych procesów, a także towarzyszące im emisje. Technika LCA znalazła zastosowanie w ocenie modeli symulujących pracę osadu czynnego, stosowanych w celu optymalizacji procesu, w tym usuwania związków biogennych4, 9, 10), a także w badaniach stosowanych w celu porównania skuteczności różnych konfiguracji układów możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonującej oczyszczalni11-13). Na szczególną uwagę zasługuje artykuł przeglądowy10), wskazujący kluczowe aspekty w analizach LCA w odniesieniu do procesów technologicznych stosowanych w oczyszczalniach. Korzystając z krytycznego przeglądu dotychczasowych analiz LCA, podkreślono potrzebę ujednolicenia i ustandaryzowania metodyki w tym zakresie. W pracach14-18) przedstawiono LCA osadów ściekowych w kontekście ich zagospodarowania, unieszkodliwiania, recyklingu i obiegu w instalacjach oczyszczania ścieków. W pracy19) przedstawiono zastosowanie metody LCA do oceny 6 scenariuszy przerobu osadów ściekowych, uwzględniających procesy ich odwadniania, suszenia, kompostowania, spalania i pirolizy. Technika LCA znalazła zastosowanie do oceny środowiskowej technologii energetycznych z zastosowaniem biogazu z oczyszczalni ścieków20). Szczegółowy przegląd literatury dotyczącej LCA dla systemu zbierania, transportu i oczyszczania ścieków przedstawiono w pracy21). Technika LCA stanowi nowe podejście do oceny aspektów środowiskowych i pozwala na identyfikację obciążeń środowiskowych związanych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z działaniem oczyszczalni ścieków, uwzględniając etap budowy, eksploatacji oraz likwidacji.Podstaw[...]

 Strona 1