Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Krzysiak-Warzała"

Use of ATR-IR spectroscopy for determination of nitrogen compounds in the phenol-formaldehyde resins. Zastosowanie spektroskopii ATR-IR do ilościowego oznaczania składników azotowych w żywicach fenolowo-formaldehydowych


  PhOH/CH2O resins were analyzed by IR spectroscopy to det. the melamine and urea contents from calibration curves. The results agreed with those found for the control samples. Przedstawiono wyniki badań zawartości składników azotowych w żywicach fenolowo-formaldehydowych z wykorzystaniem techniki odbiciowej ATR-IR (spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni). W otrzymanych widmach ATR-IR określono pasma charakterystyczne melaminy oraz mocznika. Z wykorzystaniem żywic fenolowo-formaldehydowych o zadanych zawartościach melaminy i mocznika sporządzono krzywe kalibracyjne dla melaminy i mocznika. Dokładność metody zweryfikowano na próbce kontrolnej o znanej zawartości obu składników azotowych. Żywice fenolowo-formaldehydowe charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, dielektrycznymi i termicznymi, małą toksycznością oraz niskim kosztem wytworzenia. Wykorzystuje się jejako środki wiążące w produkcji m.in. materiałów drewnopochodnych i izolacyjnych z wełny mineralnej i szklanej; laminatów elektroizolacyjnych i technicznych; pianek izolacyjnych. Żywice fenolowe stosowane są w różnych gałęziach przemysłu: górniczym, odlewniczym, materiałów ściernych oraz w budownictwie1). W wielu przypadkach, aby otrzymać odpowiedni produkt końcowy, żywice należy poddać odpowiedniej modyfikacji. Duże znaczenie w otrzymaniu produktu o wymaganych parametrach ma dobór zastosowanych modyfikatorów oraz ich optymalnych stężeń. Modyfikacje fenoplastów składnikami azotowymi umożliwiają otrzymanie produktu o zminimalizowanej zawartości wolnego fenolu i formaldehydu, a w konsekwencji na ograniczeniu ich emisji do środowiska podczas ich użytkowania. Typowo stosowanymi modyfikatorami azotowymi są mocznik i melamina (tabela 1). Przy czym produkty kondensacji melaminy z formaldehydem mają znacznie większą odporność na [...]

Use of FT-NIR spectroscopy for determination of free fatty acid in the rapeseed oil Zastosowanie spektroskopii FT-NIR do ilościowego oznaczania wolnych kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym DOI:10.15199/62.2016.4.8


  Rapeseed oil samples with varying content of oleic acid (up to 100%) were analyzed by Fourier transformation near IR spectroscopy to det. the free fatty acid content. Results of the anal. agreed with those obtained by a ref. method (potentiometry). Do oznaczania zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w próbkach oleju rzepakowego wykorzystano technikę spektroskopii bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera. W otrzymanych widmach FT-NIR określono pasma charakterystyczne dla wolnych kwasów tłuszczowych. Wykorzystując modelowe próbki oleju rzepakowego o zadanych zawartościach kwasu oleinowego, sporządzono krzywą kalibracyjną. Dokładność metody zweryfikowano, stosując potencjometrię jako referencyjną metodę analityczną. Klasyczne metody analizy próbek tłuszczowych i olejowych opierają się zazwyczaj na metodach chemicznych i fizycznych. Metody te służą do określenia jednego specyficznego parametru, są czasochłonne, kosztowne i często wymagają zastosowania szkodliwych rozpuszczalników i odczynników. Metoda FT-NIR (spektroskopia bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera) jest rutynową techniką i daje możliwość analizy wielu parametrów za jednym pomiarem. Jest to metoda nieniszcząca oraz nie wymaga żadnego przygotowania próbki do badań. Nie wymaga również stosowania ani rozpuszczalników, ani odczynników, pozwala skrócić czas analizy i zmniejszyć koszty jej wykonania, a jednocześnie charakteryzuje się ona wysoką czułością. Analiza FT-NIR wykorzystuje promieniowanie w zakresie 10 000-4000 cm-1, dostarczając informacji na temat właściwości fizykochemicznych i stanu fizycznego badanej próbki, jak i jej składu chemicznego. Zastosowanie w spektroskopii FT-NIR chemometrycznej obróbki widm pozwala na pełniejsze wykorzystanie informacji zawartych w analizowanych widmach, analizę struktury wewnętrznej badanej próbki oraz analizę relacji występujących między próbkami. Spektroskopia FT-NIR znajduje zastosowanie w przemyśle farmace[...]

Use of FT-NIR spectroscopy for determination of free fatty acids in the sunflowerseed oil Zastosowanie spektroskopii FT-NIR do ilościowego oznaczania wolnych kwasów tłuszczowych w oleju słonecznikowym DOI:10.15199/62.2016.11.44


  Sunflowerseed oil samples with varying content of oleic acid (0-90%) were analyzed by Fourier transformation near IR spectroscopy to det. free fatty acid content. Results of the anal. agreed with those obtained by a ref. method (potentiometry). Do oznaczania zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w próbkach oleju słonecznikowego wykorzystano technikę FT-NIR (spektroskopia bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera). W otrzymanych widmach FT-NIR określono pasma charakterystyczne dla wolnych kwasów tłuszczowych. Wykorzystując modelowe próbki oleju słonecznikowego o zadanych zawartościach kwasu oleinowego, sporządzono krzywe kalibracyjne. Dokładność metody zweryfikowano, stosując potencjometrię jako referencyjną metodę analityczną. Klasyczne metody analizy próbek tłuszczowych i olejowych opierają się zazwyczaj na metodach chemicznych i fizycznych. Metody te służą do określenia jednego specyficznego parametru i są czasochłonne, kosztowne i często wymagają zastosowania szkodliwych rozpusz-czalników i odczynników. Metoda FT-NIR (spektroskopia bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera) jest rutynową techniką i daje możliwość analizy wielu parametrów za jednym pomiarem. W dodatku jest to metoda nieniszcząca oraz nie wymaga żadnego przygotowania próbki do badań. Nie wymaga również stosowania rozpuszczalników i odczynników, pozwala skrócić czas analizy i zmniejszyć koszty jej wykonania, a jednocześnie charakteryzuje się dużą czułością. Analiza techniką FT-NIR wykorzystuje promieniowanie w zakresie wartości liczby falowej 10000-4000 cm-1, dostarczając informacji na temat właściwości fizykochemicznych i stanu fizycznego badanej próbki, a także jej składu chemicznego. Zastosowanie w spektroskopii FT-NIR chemometrycznej obróbki widm pozwala na pełniejsze wykorzystanie informacji zawartych w analizowanych widmach, analizę struktury wewnętrznej badanej próbki oraz analizę relacji występujących między próbkami. Spektroskopia FT-NIR[...]

Products of pharmaceutical glycerol polycondensation as auxiliary agents for linear low density polyethylene/aluminium hydroxide composites. Produkty polikondensacji gliceryny farmaceutycznej jako środki pomocnicze do kompozytów polietylenu liniowego małej gęstości z wodorotlenkiem glinu


  Three polyglycerols with various mol. masses were analyzed and used as modifiers of linear low-d. polyethylene/ Al(OH)3 composites. The addn. of modifiers resulted in an increase of melt flow index and ultimate elongation at tension. The flammability of modified composites was lower than those produced without any polyglycerols. Przedstawiono wstępne wyniki badania możliwości zastosowania produktów polikondensacji glicerolu jako środków pomocniczych w kompozytach polietylenu liniowego małej gęstości napełnianych wodorotlenkiem glinu. Zastosowane produkty polikondensacji były mieszaniną glicerolu oraz jego oligomerów o różnych masach cząsteczkowych. Wartości średnich mas cząsteczkowych wzrastały wraz ze wzrostem temperatury polikondensacji oraz czasu prowadzenia reakcji. Zastosowanie produktów polikondensacji glicerolu w kompozytach z wodorotlenkiem glinu powodowało zwiększenie wskaźnika szybkości płynięcia oraz wydłużenia przy zerwaniu, a przede wszystkim pożądane skrócenie czasu palenia próbek w teście palenia w położeniu pionowym. Prawodawstwo w krajach Unii Europejskiej promuje rozwój układów zmniejszających palność tworzyw, alternatywnych wobec związków halogenowych i nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Warunek ten spełniają tanie wodorotlenki glinu i magnezu. Kompozyty polietylenowe z ich udziałem to materiały bezpieczne w produkcji i użytkowaniu. Na podstawie analiz rynku opublikowanych w latach 2010 i 2011, wskazujących na stały wzrost znaczenia globalnego rynku substancji uniepalniających, zwanych też antypirynami, przewiduje się, że wartość tego rynku w 2018 r. osiągnie pułap 5,8 mld USD. W USA i Europie Zachodniej, gdzie ogranicza się zużycie związków bromu i chloru, notuje się roczny wzrost zapotrzebowania na organiczne związki fosforu oraz uniepalniacze nieorganiczne o 3,5-4,3%. [...]

 Strona 1