Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Hapanowicz"

Lepkość zawiesiny mączki roślinnej i skuteczność metod jej obliczania DOI:10.15199/62.2018.6.31


  Płynięcie substancji, jako nieodwracalna forma jej odkształcenia pod wpływem działania sił zewnętrznych1), towarzyszy wielu procesom technologicznym. Typowym przykładem jest przepływ płynu w rurze. Zjawisko płynięcia jest także podstawą takich procesów, jak mieszanie, wytłaczanie, rozpylanie cieczy, smarowanie łożysk, a nawet rozprowadzanie farby pędzlem. O podatności substancji do płynięcia decydują jej właściwości reologiczne, a zwłaszcza lepkość, będąca miarą tarcia wewnętrznego. W odniesieniu do płynów jednofazowych (jednorodnych) związane z tym zagadnienia są już dobrze poznane. Wykorzystując opis matematyczny znany z podstaw reologii1), można stosunkowo łatwo przewidzieć efekty związane z płynięciem tych substancji, nawet w odniesieniu do płynów o charakterze nienewtonowskim. Zdecydowanie trudniejsze jest ustalenie (zarówno w ujęciu opisu matematycznego, jak i eksperymentalnie) właściwości reologicznych substancji niejednorodnych, a w szczególności układów dwufazowych. Pomimo że ich przepływ nadal podlega ogólnym prawom reologii, to jednak opis towarzyszących mu zjawisk jest zawiły i problematyczny, gdyż wymaga uwzględnienia złożonej i skłonnej do zmian struktury wewnętrznej tych płynów. Typowym ich przykładem są zawiesiny. Z analizy doniesień literaturowych wynika, że ich autorzy w podejściu do opisu lepkości zawiesin wykorzystują dwie koncepcje. Pierwsza grupa badaczy traktuje zawiesinę jako płyn newtonowski. Wzrostu jej lepkości w porównaniu z lepkością fazy ciekłej upatruje się tu głównie w udziale objętości fazy stałej. Takie podejście zapoczątkował już ponad 100 lat temu Einstein, proponując równanie (1): (1) w którym ηwzg oznacza lepkość względną, ηz lepkość zawiesiny, ηc lepkość cieczy, a φ udział objętości fazy stałej. Równanie (1) obowiązuje dla układów bardzo rozcieńczonych, jednak przez lata jego postać  wzg =z /c =1+ 2,5 986 97/6(2018) modyfikowano i rozbudowywano. W wyniku tych dz[...]

 Strona 1