Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz WYLECIAŁ"

Modelling of the process of coal crushing in a hammer crusher

Czytaj za darmo! »

In the paper a model for the size assessment of the coarsest grains of coals comminuted in a hammer crusher is presented. Numerical computations were performed and then compared them with grain size analysis results. Numerical prediction of the size assessment of the coarsest grains in the coal comminution product will enable the elimination of laboratory analyses which are particularly burdensome for coal. W pracy przedstawiono model oceny rozmiaru najgrubszych ziaren węgli kamiennych rozdrabnianych w kruszarce młotkowej. Wykonano obliczenia numeryczne i porównano je z wynikami analiz ziarnowych. Numeryczna prognoza oceny rozmiaru ziaren najgrubszych w procesie kruszenia węgla pozwoli na wyeliminowanie analiz laboratoryjnych, szczególnie uciążliwych w przypadku węgla. Key words: comminution, crushing processes, modelling, particle size distribution Słowa kluczowe: rozdrabnianie, kruszenie, modelowanie, rozkład wielkości ziaren S. 240 Hutnik - Wiadomo ści hutnicze Nr 5 of energy causes the comminution of the material. A feed grain will brake up, if its[...]

Badanie rozdrabniania materiałów drobnoziarnistych w młynie strumieniowo-fluidalnym


  Rozdrabianie kruchych materiałów stałych stwarza coraz większe problemy, ponieważ w wielu przemysłach, np. metalurgicznym, rośnie za- potrzebowanie na materiały o coraz drobniejszym uziarnieniu. Rozdrabnianie w zakresie superdrobnego przemiału charakteryzuje się zupeł- nie różnymi, w stosunku do tradycyjnych przemiałów, bilansami sił, oddziałujących na rozdrabniane ziarno. Zaczynają w tych przypadkach odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę siły powierzchniowe. Powodują one konsolidację bardzo drobnych ziaren, związaną z mechaniczną aktywacją powierzchni ziaren i przeciwdziałającą dalszemu rozdrobnieniu materiału. Dalsze zmniejszenie rozmiaru ziaren możliwe jest po "zneutralizowaniu" sił powierzchniowych. W pracy zamieszczono wyniki wykorzystania w tym celu młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Przedstawione wyniki pozwalają wiązać duże nadzieje wykorzystania tego rodzaju przemiału dla uzyskiwania bardzo drobnych komponen- tów metalurgicznych. Comminution of brittle solids materials poses a growing problem, because in many industries such as metallurgical, demand for very small grain materials increases. Milling in the super-fine range is characterized by a completely different balances of the forces affected the comminuted grain in comparison with traditional comminution. In these cases surface forces begin to play an increasingly important role. The surface forces cause the consolidation of very small grains associated with the mechanical activation of the grains surface and reduce further fragmentation of the material. Further reducing the size of grains is possible after “neutralization" of surface forces. The results of use for this purpose the stream-fluidized bed mill are presented in the paper. The presented results allow to raise high hopes of using this kind of milling to obtain very fine metallurgical components. Słowa kluczowe: substacje drobnoziarniste, rozdrabnianie, młyn strumieniowo-fluidyzacyjny, skład ziarnowy Key words:[...]

Wpływ wybranych parametrów procesu na efekt rozdrabniania materiałów drobnoziarnistych w młynie strumieniowo-fluidalnym


  Rozdrabianie materiałów ziarnistych stwarza coraz większe problemy, ponieważ w wielu dziedzinach życia rośnie zapotrzebowanie na materiały o coraz drobniejszym uziarnieniu, a jednocześnie zauważalna jest tendencja oszczędzania energii. Ponadto w przypadku super drobnego przemiału zauważalny jest wzrost roli sił powierzchniowych w stosunku do sił masowych, które oddziaływają na ziarno. Powodują one konsolidację bardzo drobnych ziaren i przeciwdziałają dalszemu rozdrobnieniu materiału. Dalsze zmniejszenie rozmiaru ziaren możliwe jest po zneutralizowaniu sił powierzchniowych. W pracy zaproponowano wykorzystanie w tym celu młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Przedstawiono wyniki wpływu wybranego parametru procesu rozdrabniania, jakim jest ciśnienie powietrza roboczego, na efekt rozdrab- niania. Uzyskane rezultaty pozwalają wiązać duże nadzieje wykorzystania tego rodzaju przemiału m. in. dla uzyskiwania bardzo drobnych komponentów metalurgicznych. Comminution of granular materials creates more problems, because in many areas of life demand for materials with increasingly finer particle size is increasing and, at the same time, the tendency of energy saving is noticeable. In addition, the increase in the role of surface forces in relation to mass forces, which impact on the grain, is noticeable in the case of super fine comminution. They consolidate very fine grains and prevent further fragmentation of the material. Further reduction in the size of the grains is possible after the neutralization surface forces. The use of the fluidized-bed jet mill for this purpose is proposed in the paper. The results of the impact of selected parameter comminution, which is the working air pressure, on the effect of process are presented. The results obtained allow to involve high hopes for the use of this kind of comminution, inter alia, for obtaining a very fine steel components. Słowa kluczowe: rozdrabnianie, młyn strumieniowo-fluidyzacyjny, skład ziarnowy K[...]

Diagnostyka urządzeń cieplnych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej


  Współczesne kamery termowizyjne dzięki zaawansowanej technologii wytwarzania detektorów podczerwieni charakteryzują się dużą roz- dzielczością temperaturową i przestrzenną. Jednocześnie są one stosunkowo małe, lekkie i pobierają niewielkie ilości energii. Cechy te sprawiają, iż termowizja w podczerwieni jest bardzo dogodną metodą diagnostyczną, znajdując zastosowanie w medycynie, nauce, technice i przemyśle. W artykule podano przykłady zastosowania termowizji do diagnostyki wybranych urządzeń cieplnych działających w warun- kach przemysłowych i laboratoryjnych. Badanymi urządzeniami przemysłowymi są piec kadziowy oraz kocioł wodny. Natomiast testowa- nymi urządzeniami laboratoryjnym są elektryczny piec komorowy oraz aparat Poensgena. Modern thermal imaging cameras thanks to advanced technology of infrared detectors are characterized by high temperature and spatial resolution. At the same time they are relatively small, lightweight, and consume small amounts of energy. These features make the infrared thermography a very convenient diagnostic method, finding application in medicine, science, technology and industry. The article gives examples of the use of thermography for diagnostics selected thermal devices which operating in industrial and laboratory. The tested industrial devices are ladle furnace and water boiler. In contrast, the tested laboratory devices are the electric chamber furnace and Poensgen apparatus. Słowa kluczowe: termowizja, promieniowanie cieplne, diagnostyka, urządzenia cieplne Key words: thermovision, thermal radiation, diagnosis, thermal devices.1. Wprowadzenie. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (0 K) emituje promie- niowanie cieplne mające postać fali elektromagnetycz- nej. W widmie fal elektromagnetycznych, promienio- wanie cieplne występuje między promieniowaniem X oraz falami radiowymi i zawiera się w zakresie fal o długości od 0,1 do 1000 mm [1]. Natężenie promie- niowania cieplnego emit[...]

Wykorzystanie metody różnic skończonych do obliczania współczynników wnikania ciepła dla wsadu cylindrycznego nagrzewanego w piecu komorowym DOI:10.15199/24.2015.11.6


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń współczynników wnikania ciepła (całkowitego, konwekcyjnego i radiacyjnego) uzyskane dla wsadu w kształcie walca nagrzewanego w elektrycznym piecu komorowym. Obliczenia wykonano na drodze numerycznej, z wykorzysta- niem metody różnic skończonych. Do wykonania obliczeń wykorzystano dane z pomiarów eksperymentalnych. Otrzymane wyniki obliczeń dają zarówno ilościowy, jak i jakościowy obraz analizowanego zagadnienia. W drugim przypadku, wskazują na udział poszczególnych sposobów wymiany ciepła (konwekcja swobodna, promieniowanie cieplne) w dostarczaniu ciepła do powierzchni nagrzewanego wsadu. The article presents the results of a calculation of heat transfer coefficients (total, convection and radiation) obtained for the charge in the form of a cylinder to be heated in the electric furnace chamber. The calculations were performed numerically using the finite difference method. To the calculation were used the data of measurements performed in the laboratory. The obtained results gives both quantitative and qualitative information about analysed issue. In the second case, it shows the participation of the various mechanisms of heat transfer (free convection, thermal radiation) through which the heat is supplied to the treated charge. Słowa kluczowe: obróbka cieplna, modelowanie, warunki brzegowe Key words: heat treatment, modelling, boundary conditions.Wprowadzenie. Nagrzewanie wsadu podczas ob- róbki cieplnej jest jednym z kluczowych etapów wy- twarzania produktów stalowych. W celu uzyskania wymaganych własności mechanicznych, konieczne jest jak najbardziej równomierne nagrzanie wsadu, do wymaganej temperatury końcowej. Istotne jest rów- nież, aby dokonać tego przy jak najmniejszym koszcie, co jest związane z minimalizacją czasu nagrzewania. Dzięki wprowadzeniu komputerów, sterowanie proce- sami cieplnymi związanymi z obróbką cieplną, oraz ich optymalizacja, od przeszło trzech dekad realizowane jes[...]

Nagrzewanie wsadu porowatego jako przykład procesu związanego z kontaktowym przewodzeniem ciepła DOI:10.15199/24.2017.5.9


  W artykule przedstawiono problem przewodzenia kontaktowego wystę􀀐 pującego podczas procesów obróbki cieplnej stalowego wsadu porowa􀀐 tego. Podstawą do przeprowadzonej analizy były wyniki badań ekspery􀀐 mentalnych efektywnej przewodności cieplnej kef płaskich złóż prętów o różnym sposobie ułożenia (przestawionym, szeregowym i krzyżo􀀐 wym). Badaniom poddano 12 próbek zbudowanych z prętów o średni􀀐 cach 10, 20, 30 i 40 mm - po trzy próbki dla każdej średnicy. Następnie na podstawie analizy oporów termicznych dokonano obliczeń współ􀀐 czynnika przewodzenia kontaktowego hkt tych próbek. Parametr ten dla analizowanych próbek zależnie od ich ułożenia, średnicy prętów oraz temperatury wynosi od 50 do 175 W/(m2×K). Słowa kluczowe: przewodzenie kontaktowe, wsad porowaty, efektywna przewodność cieplna, obróbka cieplna stali, wiązki prętów.Wprowadzenie. Zjawisko kontaktowego przewodze􀀐 nia ciepła pomiędzy przylegającymi do siebie powierzch􀀐 niami ciał stałych występuje w wielu obszarach techniki i technologii. Najczęściej w zakresie tym podaje się krio􀀐 genikę, lotnictwo oraz technologie kosmiczne, energetykę jądrową, nanotechnologie oraz mikroelektronikę [8]. Kon􀀐 taktowe przewodzenie ciepła odgrywa również istotną rolę w licznych procesach związanych z wytwarzaniem i prze􀀐 twarzaniem wyrobów stalowych. Opisywane w tym zakre􀀐 sie przypadki zazwyczaj dotyczą: procesu ciągłego odlewa􀀐 nia stali, procesów przeróbki plastycznej oraz technologii "Hot stamping" [2, 3]. W pierwszym przypadku dotyczy to kontaktu pasma z rolkami wyciągającymi oraz podtrzy􀀐 mującymi, znajdującymi się w strefie chłodzenia wtórnego. W procesach przeróbki plastycznej zachodzi szereg zjawisk cieplnych, jednak największy udział ma przewodzenie kon􀀐 taktowe pomiędzy wsadem a narzędziem, które wpływa zarówno na przebieg procesu odkształceni[...]

Teoria procesów Markowa w modelowaniu procesu rozdrabniania materiałów kruchych


  W pracy przedstawiono metodykę określania składu ziarnowego produktu rozdrabniania materiałów kruchych z wykorzystaniem teorii procesów Markowa. Celem weryfikacji wyników modelu wykonano badania na stanowisku badawczym młyna strumieniowo- -fluidyzacyjnego. Do badań użyto nadawę piasku kwarcowego. Parametrem, który zmieniano w poszczególnych pomiarach, było nadciśnienie powietrza roboczego. In the paper the methodology for determining the grain size distribution of the comminution product of fragile materials using the theory Markov processes is presented.. The verification of the results of model tests were performed on the stand of the mill-stream fluidized bed. The study was a feed of quartz sand. Parameter, which was varied in each measurement, was the pressure of the working air. 􀀶łowa kluczowe: rozdrabnianie, kruszenie, modelowanie, teoria procesów Markowa Key words: comminution, crushing processes, modelling, Markov chain theory 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 453 - wektor początkowy, czyli prawdopodobień- stwo stanu na początku procesu. Na rys. 1 przedstawiono schemat, obrazujący istotę procesu Markowa. Urządzenie, w którym za- chodzi proces, zostaje podzielone na n części o dłu- gości Δl = L/n. Każda część urządzenia charaktery- zowana jest numerem j = 1,2,…n. Polidyspersyjny materiał, podlegający procesowi, zostaje podzielony na m klas ziarnowych według rozmiaru ziarna xi,[...]

Wpływ strumienia powietrza na przepływ materiału sypkiego przez fluidalną śluzę pneumatyczną


  W pracy zaprezentowano możliwość zastosowania zjawiska fluidyzacji do precyzyjnego dozowania w różnych technologiach przemysło- wych materiałów ziarnistych. Przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na efektywność przesypu tych materiałów przez flu- idalną śluzę powietrzną. Badania przeprowadzono, wykorzystując piasek kwarcowy. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że wy- korzystanie zjawiska fluidyzacji, zwłaszcza w przypadku określonych materiałów, jest bardzo obiecujące. The possibility of using fluidization phenomena for precise dosing of granular materials in a variety of industrial technology is presented in the paper. The analysis of the influence of selected parameters on the pouring efficiency of these materials by fluidized pneumatic sluice is presented. The researchs were performed using silica sand. The obtained results permit the conclusion that the use of fluidization phenomena, especially in the case of certain materials, is very promising. Key words: granular materials, fluidization, fluidized pneumatic sluice, particle size distribution Słowa kluczowe: materiały ziarniste, fluidyzacja, fluidalna śluza powietrzna, skład ziarnowy.1. Wprowadzenie. W wielu gałęziach gospodarki rośnie wykorzystanie materiałów ziarnistych. Stanowią one podstawę bardzo wielu operacji technologicznych. Duże ilości takich substancji wykorzystuje się np. w przemyśle metalurgicznym. Wzrost zainteresowania materiałami ziarnistymi jest również zauważalny w li- teraturze. Można bowiem znaleźć dużą ilość publikacji, których przedmiotem są materiały ziarniste [1÷4]. Za- kres prezentowanych badań dotyczy zarówno właści- wości fizycznych materiałów (składu ziarnowego, gę- stości usypowej czy zwięzłości), jak również urządzeń i procesów technologicznych, w których materiały ziar- niste wykorzystano. Podobną tendencję można zauważyć w przypad- ku wykorzystania zjawiska fluidyzacji do intensyfika- cji podstawowych procesów przemysłowych [3[...]

Pomiar energii rozdrabniania w procesie usuwania zgorzeliny DOI:10.15199/24.2015.5.12


  W procesach rozdrabniania ważną rolę odgrywa związek między ilością energii niezbędnej do przeprowadzenia procesu a efektem rozdrab- niania. W przypadku strumienicy dwufazowej energia, jaką dostarczymy do układu, to energia czynnika roboczego - powietrza. Jej wartość zależy od wartości ciśnienia końcowego procesu sprężania, jakiemu poddawane jest powietrze. Z kolei udarowe obciążenie materiału to wy- nik wykorzystania energii kinetycznej zderzających się ze sobą ziaren materiału płynących z przeciwnych kierunków. Uzyskanie odpowied- niej wartości energii kinetycznej przez ziarna jest możliwe dzięki wzajemnemu oddziaływaniu strumieni powietrza i ziaren rozdrabnianego materiału, jakie zachodzi w rurze rozpędowej. Duża energia kinetyczna ziaren materiału stałego może być wykorzystana nie tylko w procesie rozdrabniania. Można ją również zastosować do mechanicznego usuwania zgorzeliny w procesie ciągnienia drutu. Efekt oczyszczania, co potwierdziły badania, zależny jest od wartości energii kinetycznej. Tak więc oznaczenie wartości tego parametru procesu jest bardzo ważne. W pracy przedstawiono metodę pomiaru prędkości próbek w strumienicy dwufazowej, przy użyciu czasomierza typu JG3. Zamieszczono wyniki oznaczenia prędkości w zależności od wielkości strumienia powietrza i masy próbek. The relationship between the amount of energy necessary to carry out the process and the effect of grinding plays an important role in the grinding. In the case of the two-phase ejector energy that is supplied to the system, the energy of the working medium - air. Its value depends on the value of the final pressure of the compression process, to which the air is subjected. The impact load of material is the result of the kinetic energy of colliding to each other grains of the material flowing from opposite directions. Obtaining the value of the kinetic energy of the grains is possible through the interaction of the streams of air and grain of the crushed material, a[...]

The use of an electronic particle size analyzer in the study of the brittle material grinding process

Czytaj za darmo! »

The subject the paper are the results of grinding brittle materials. The effect of the grinding process can be measured by several parameters. One of the most important parameters is the particle size distribution of a product. The paper presents the results of using an electronic particle size analyzer for determining of the grinding process. Streszczenie. Praca zawiera wyniki badań rozdrabniania materiałów kruchych. Efekt procesu rozdrabniania można mierzyć wieloma parametrami. Jednym z najbardziej istotnych jest skład ziarnowy produktu. W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania elektronicznego analizatora wielkości ziaren do oceny procesu rozdrabniania. (Wykorzystanie elektronicznego analizatora wielkości ziaren w badaniach procesu rozdrabniania materiałów kruchych). Keywords: electronic particle size analyzer, particle, grinding. Słowa kluczowe: elektroniczny analizator wielkości ziaren, ziarno, rozdrabnianie. Introduction An increase in the interest in modern mechanical material processing technologies has been observed recently. This is partially due to the need for assuring ecologically safe processing of substances of both organic and mineral origin, industrial engineering materials and waste raw materials. The effect of the grinding process depends primarily on the correct selection of operating machinery and equipment, on the physico-mechanical properties of a substance subjected to grinding and the design and operational parameters of the machines. Generally, the effect of the grinding process is difficult to be described in a rigorous theoretical manner. The grinding effect can be referred to quantities, such as mill efficiency, the relationship relating the grinding energy with the increase in the surface area of the obtained product, and the particle size distribution of the grinding product. Of these quantities, the particle size distribution is worthy of special attention. This is the basic quality criterion of[...]

 Strona 1  Następna strona »