Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Rado"

Analiza odkształcenia rur okładzinowych w kontekście stosowania powłok chroniących przed oddziaływaniem płynów aktywnych chemicznie DOI:10.15199/62.2019.5.19


  Transport kopalnych płynnych surowców energetycznych pozyskiwanych pracami wiertniczymi, jak również niektórych płynnych nośników energii pochodzących z odnawialnych źródeł, staje się coraz bardziej skomplikowany i wymagający. Wiercenia sięgają coraz większych głębokości i napotykają na coraz bardziej niesprzyjające warunki wiertniczo-geologiczne. Wraz z głębokością wierceń rośnie temperatura oraz ciśnienie górotworu i płynów złożowych, co powoduje, że rosną wymagania stawiane technice wiertniczej oraz stosowanym materiałom. Coraz częściej konieczny jest transport pozyskiwanych płynów, które oddziałują negatywnie na całą infrastrukturę przesyłową. Wiertnicze rury okładzinowe pełnią bardzo istotną rolę w całym procesie pozyskiwania surowców płynnych. Jedną z nich jest umożliwienie eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego lub wód geotermalnych. Rury okładzinowe narażone są na działanie takich czynników zewnętrznych, jak temperatura i ciśnienie oraz działanie nierzadko agresywnych płynów złożowych i wiertniczych. Rury okładzinowe oprócz obciążeń czysto mechanicznych, wywołujących w nich naprężenia (w ich wyniku odkształcenia), obciążane są również działaniem agresywnego środowiska naturalnego np. związkami siarki, zmineralizowanymi wodami złożowymi i podwyższoną temperaturą.Jednym ze sposobów ochrony stali są ochronne powłoki malarskie wykonane z farb, lakierów oraz laminatów. Również w wiertnictwie stosuje się nanoszenie na rury okładzinowe powłok, mających na celu ochronę przed korozją, zwiększenie odporności na ścieranie, zmniejszenie współczynnika tarcia oraz zmianę charakteru powierzchni rury z hydrofilowej na hydrofobową. W przypadkach nanoszenia na powierzchnię rur okładzinowych powłok ochronnych mamy do czynienia z dwoma różnymi materiałami. Ich połączenie wymaga, aby właściwości mechaniczne obu łączonych materiałów w zakresie odkształceń były porównywalne. Problem odkształcania się rur okładzinowych i przesyłowych oraz[...]

Udarowo-obrotowa metoda wiercenia otworowych wymienników ciepła jako alternatywa wiertnicza przyjazna środowisku DOI:10.15199/62.2018.6.4


  Jednym z najlepszych sposobów pozyskiwania ciepła z wnętrza Ziemi są otworowe wymienniki ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu można w okresie zimowym wykorzystywać ciepło do ogrzewania pomieszczeń, a także uzyskiwać ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Ponadto system otworowych wymienników ciepła wraz z pompą ciepła można wykorzystywać do klimatyzacji1). Co więcej, dzięki otworowym wymiennikom ciepła można nie tylko pobierać ciepło z górotworu, ale również wprowadzać je tam i magazynować2, 3). Otworowe wymienniki ciepła można wykonywać różnymi metodami. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu metodę obrotową lub metodę udarowo-obrotową DTH (down the hole) z zastosowaniem młotka wgłębnego DHH (downhole hammer)4). Otworowe wymienniki ciepła powinny być dobrze uszczelnione ze względu na lepsze warunki pozyskiwania ciepła z górotworu5, 6) i ochronę wód podziemnych. W celu ustalenia odpowiednich parametrów otworowych wymienników ciepła wykonuje się testy (np. test reakcji termicznej) oraz przeprowadza modelowanie matematyczne7-11) w formie prognozy eksploatacji, zwłaszcza w przypadku projektowania systemów współpracujących z pompą ciepła o mocy grzewczej przekraczającej 30 kW. W przypadku większych instalacji (powyżej 100 kW) wskazane jest wykonanie dodatkowo testu reakcji termicznej. Istnieje również możliwość adaptacji otworów ponaftowych jako głębokich otworowych wymienników ciepła12-15). Metoda udarowo-obrotowa z młotkiem wgłębnym Młotkiem wgłębnym nazywa się wiertnicze narzędzie pracujące na dnie otworu, zapewniające, poza ruchem obrotowym narzędzia wiertniczego, również ruch udarowy,[...]

 Strona 1