Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN STRYJEK"

Modele termodynamiki procesowej w pakiecie oprogramowania symulacyjnego linii technologicznych wytwarzania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy teoretyczne modeli termodynamiki procesowej zaimplementowanych w stworzonym w INS pakiecie oprogramowania symulacyjnego linii produkcyjnych amoniaku. Fundamentals of NH3 synthesis and syngas processing were presented. The known and authors’ own equations of state were used for developing the process simulation models. The models were exemplified by describing the thermodn. properties of NH3 as cooling medium, the soly. of syngas components in liq. NH3, and the equil. of NH3 synthesis. Zastosowanie komputerów do obliczeń technologicznych, a następnie do symulacji chemicznej linii technologicznej, spowodowało przesunięcie obiektu zainteresowań inżynierów z tworzenia zbiorów wytycznych projektowo-eksploatacyjnych na fizykochemiczne podstawy technolo[...]

Modelowanie procesu rozdzielania kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie dostępnych danych fizykochemicznych zaproponowano metodę rozdzielania kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego, polegającą na kolejnym wytrącaniu kwasem solnym kryształów czystych kwasów chlorobenzoesowych z wodnych roztworów ich soli sodowych. Opracowano matematyczny model i określono optymalne parametry procesu rozdzielania mieszaniny zawierającej 60% kwasu 2-chlorobenzoesowego i 40% kwasu 4-chlorobenzoesowego. W pracach1,21 opisano metodę syntezy kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego (2-ClBz i 4-ClBz). W wyniku kolejnych chlorowań toluenu (jonowego i wolnorodnikowego) i hydrolizy otrzymanych chlorków 2-chlorobenzylidynu i 4-chlorobenzylidynu powstaje mieszanina 2-ClBz i 4-ClBz w stosunku równym 60:40. Porównanie fizykochemicznych właściwości kwasów 2-ClBz i 4-ClBz wskazuje na to, że otrzymaną mieszaninę można rozdzielić w wyniku wytrącania kwasem (kolejno) każdego z tych izomerów z wodnych roztworów ich soli. W niniejszej pracy omówiono matematyczny model rozdzielania takiej mieszaniny, umożliwiający określenie optymalnych warunków tego procesu. Do opisu właściwości układu wykorzystano teorię Debye’a i Huckela31 dotyczącą roztworów elektrolitów, rozwiniętą w późniejszych pracach i opisaną w literaturze monograficznej4" 8». Podstawy teoretyczne Stałą dysocjacji (kwasową) jednozasadowego kwasu w roztworze elektrolitu wyraża następujący wzór: aH + aA [H +] - [A“ ] Ун + Уа - K = - Qxj (/) “ ha [HA] yHA w którym a i у oznaczają aktywność i współczynnik aktywności, a znak " [ ] " stężenie wyrażone w mol/dm3. W zakresie wartości mocy jonowej I = (0,52cf) ^ 3 wielkość współczynnika aktywności jonów dobrze opisuje półempiryczne równanie: A ■ I 0'5 ~10ёУ = П а 0 - В - ^ + Ь' 1 (2) W równaniu tym uwzględnia się pozorną średnicę jonów oraz zjawisko solwatacji, у oznacza średni współczynnik jonowy[...]

 Strona 1