Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Rojewska-Warchał"

Analiza wpływu przeszklenia na współczynnik przenikania ciepła okna U DOI:10.15199/33.2018.12.15


  Okna są bardzo ważnymi elementami budynków energooszczędnych z punktu widzenia kształtowania bilansu cieplnego.Wbudynkach, w których źle je zaprojektowano, rosną koszty eksploatacji związane ze zrównoważeniem strat ciepła przez powierzchnie przeszklone wmiesiącach zimowych i z pracą urządzeń chłodzących pomieszczenia w okresie letnim.Wielkość strat ciepła przez okna zależy od rozwiązań materiałowych i architektonicznych.Może być stosunkowomała w starych, źle izolowanych obiektach i bardzo duża w nowych, nadmiernie przeszklonych.Wbudownictwie tradycyjnym stosowano zwykłe szkło budowlane, a jego skład chemiczny tylko w niewielkim stopniu wpływał na zróżnicowanie właściwości związanych z przepuszczalnością promieniowania. Od szyb okiennych oczekiwano jedynie dużej przejrzystości. Funkcje izolacyjne okna były wynikiem zastosowania szklenia dwuszybowego oraz konsekwentnie ograniczonego pola powierzchni okien. Istotny postęp nastąpił po opanowaniu przez producentów technologii pokrywania szkła wielowarstwowymi powłokami z tlenków metali i uzyskaniu tzw. szkła niskoemisyjnego, pokrytego z jednej strony warstwą selektywną dla różnej długości promieniowania. Ta wysoko przeźroczysta dla promieniowania widzialnego powłoka pozwala na przedostawanie się do wnętrza krótkofalowego promieniowania słonecznego i widzialnego, a jednocześnie ma za zadanie odbijanie długofalowego promieniowania cieplnego (emitowanego np. przez urządzenia grzejne, oświetlenie i użytkowników) z powrotem do wnętrza budynku. Projektując okno, należy mieć na uwadze, że jego konstrukcja wpływa nie tylko na walory estetyczne budynku i ilość światła, jaka dostaje się do wnętrza domu, ale również na jego średni współczynnik przenikania ciepła Uw. Określanie parametrów cieplnych okien przez podanie jedynie współczynnika przenikania ciepła zestawu szybowego Ug jest niewystarczające. Izolacyjność termiczna szyby to tylko jeden składowy parametr całkowi[...]

Analiza symulacyjna komfortu cieplnego w wielkopłytowym budynku wielorodzinnym


  Wartykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych modernizowanego wielorodzinnego budynku wielkopłytowego, wzniesionego w systemieW70. Obliczenia wykonano w programie Design Builder, który pozwala symulować obudowę budynku oraz poszczególne części jego wnętrza. Analiza dotyczymiesięcy letnichmaj -wrzesień.Głównymjej celembyło określenie, w jaki sposób rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w zmodernizowanym budynku wielorodzinnym i osłony słoneczne wpływają na ochronę budynku przed przegrzaniem oraz na ocenę warunków komfortu cieplnego. Słowa kluczowe: budynek wielkopłytowy, systemW70, komfort cieplny w budynkach wielkopłytowych, PMV, PPD, metoda Fangera.Komfort cieplny odczuwany jest indywidualnie i subiektywnie, dlatego też jako miarodajny wynik przyjmuje się rozwiązanie, które gwarantuje najmniejszy "procent niezadowolenia" mieszkańców z panujących warunków otoczenia. Należy jednak pamiętać, że na równowagę cieplną organizmu ludzkiego mają wpływ m.in. aktywność fizyczna, oporność cieplna odzieży, temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość ruchu powietrza, wilgotność względna itd. W związku z tym w symulacjach i badaniach do oceny komfortu cieplnego używa się dwóch podstawowych wskaźników: 1) PMV (Predicted Mean Vote) - przewiduje średnią ocenę dużej grupy użytkowników określających swe wrażenia w siedmiostopniowej skali ocen: + 3 - gorąco; + 2 - ciepło; + 1 - dość ciepło; 0 - obojętnie; (-1) - dość chłodno; (-2) - chłodno; (-3) - zimno. Wskaźnik PMV powinien w warunkach komfortu cieplnego mieścić się w przedziale -0,5 < PMV < +0,5; 2) PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) - opisuje przewidywaną liczbę osób niezadowolonych z panujących warunków. Procedurę oraz sposób prowadzenia oceny warunków cieplnych opisujemiędzynarodowa norma PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczenia wskaźnik[...]

Analiza mostków termicznych w złączach systemowych budynków wielkopłytowych w systemie W70 DOI:10.15199/33.2014.12.12


  Powszechnie wiadomo, że zabiegi termomodernizacyjne istniejących budynków prowadzą do redukcji zużycia energii na cele ogrzewania.Wostatnich kilkudziesięciu latach zabiegom takim poddano tysiące budynków wielorodzinnych wzniesionych w technologii wielkiej płyty w latach 60. i 70. XX wieku. Jednym z głównych problemów w tego typu budynkach jest występowanie złączy systemowych, które są newralgicznymi punktami konstrukcji, tzw. mostkami termicznymi. W artykule przedstawiono analizę wybranych mostków w miejscach złączy systemowych budynku w systemieW70. Słowa kluczowe: budynek wielkopłytowy, system W70, mostki cieplne, złącza systemowe, AnTherm. Abstract. It is commonly known that the thermal modernization works result in reduction of heating energy need. In the last tens of years thousands of multi-family buildings built in sixties and seventies of XX century have been thermally renovated. One of the main problems in these kind of building in presence of joints between prefabricated panels. Those are the weak points of the construction, thermal bridges where significant heat losses are noticeable. In the article the analysis of thermal bridges in the connection joints, between prefabricated elements of W70 system building, has been presented. Keywords: panel building, W70 system, thermal bridges, system joints, AnTherm.Wlatach dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczął się wielki boom na termomodernizację budynków, a w efekcie na oszczędność energii.Wciąż zmieniające się wymagania termiczne spowodowały, że budynki systemowe, które jako jedne z pierwszych zostały poddane termomodernizacji, wymagają obecnie ponownego docieplenia bądź remontu, ponieważ grubość warstwy termoizolacji, zastosowanej 15 lat temu (wówczas na ogół 5 cm) nie spełnia obecnych wymagań WT [1], a ponadto jakość wykonania ocieplenia wymusza jego naprawę. Głównym kryterium podczas tzw. szeroko rozumianej termomodernizacji budynków systemowych jest poprawa [...]

 Strona 1