Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja ZYGOŃ"

Charakterystyka złącza otrzymanego metodą wybuchową


  W artykule przedstawiono wyniki badań złącza wytworzonego metodą zgrzewania wybuchowego, poprzez połączenie stali węglowej C10E ze stalą stopową X210Cr12. Mikrostrukturę połączonych stali oraz strefy połączenia obserwowano na mikroskopie optycznym oraz skanin- gowym. W celu określenia składu fazowego na próbkach została przeprowadzona rentgenowska analiza fazowa. Dla określenia właściwości mechanicznych złącze poddano badaniom twardości i odporności na zarysowanie. W wyniku procesu łączenia stali w strefie połączenia materiałów występują strefy połączenia oraz wpływu ciepła. The article presents the results of the join materials made by explosive method. The combined quality of materials used in carbon steel C10E and alloy steel X210Cr12. Microstructure of connected steel and the connection zones observed in the optical and scanning electron microscopy. In order to determine the phase composition of samples were subjected to X-ray analysis. To determine the interface properties were tested hardness and scratch resistance. As a result of join materials in the connection zone of materials show the heat affected zone. Słowa kluczowe: złącze, zgrzewanie wybuchowe, strefa połączenia, SWC, mikrotwardość, odporność na zarysowanie Key words: join material, explosion method, connection zone, heat affected zone, microhardness, scratch test.Wstęp. Materiały bimetaliczne, składają się z ma- teriałów tanich (np. stali węglowej) i materiałów dro- gich, które spełniają określone własności. Wytwarzane są wtedy, gdy od materiału w czasie eksploatacji wy- maga się właściwości niemożliwych do otrzymania metodami konwencjonalnymi, jak również w przypad- ku kosztownej produkcji jednolitych wyrobów z ciężko obrabianego materiału. Jedną z metod tworzenia takich bimetali jest łączenie metodą wybuchową [1]. Zgrzewanie wybuchowe złączy przedmiotów me- talowych jest procesem, w którym dociśnięcie do siebie z dużą energią i prędkością zgrzewanych przedmiotów ciśn[...]

Properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes


  The paper presents results of studies on mechanical properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes (CNT), carried out by means of three-point bending. The density of each obtained composite was determined as well as the electrical conductivity at room temperature. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi, wyznaczone przy pomocy próby trójpunktowego zginania. Określono gęstość każdego z otrzymanych kompozytów, a także wyznaczono przewodność właściwą w temperaturze pokojowej. Key words: polymer composites, carbon nanotubes, mechanical strength Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, nanorurki węglowe, wytrzymałość mechaniczna.Introduction. Carbon nanotubes are a material of huge potential, showing excellent electrical and mechanical properties and also a significant chemical resistance [1]. They have extremely high mechanical properties: the tensile strength up to Rm @ 500 GPa, and the modulus of elasticity reaches E @ 7-8 TPa. At a small diameter (1÷80 nm) and a high aspect ratio (L/D even above 10 000) they are an attractive reinforc- ing material for polymers, ceramic materials and metals [2]. Certain types of nanotubes reveal metallic, while the majority - semiconductor properties. Electrical properties are affected by carbon nanotubes diameter and chirality [3, 4]. Such materials may be defined as nanocomposites, which consist of two or more phases (continuous and dispersed) with clear interfaces, of which at least one dispersed component features at least one dimension in a nanometric[...]

Badania mechaniczne wybranego złącza lutowanego zawierającego nieciągłości


  W pracy przedstawiono charakterystykę złącza lutowanego. Stal wysokowęglowa i spiek węglika wolframu z kobaltem zostały połączone lutem miedzianym. Na takim materiale przeprowadzono obserwacje mikroskopowe na mikroskopie świetlnym. Wykonano analizę składu chemicznego oraz rentgenowskie badania strukturalne (XRD). Została również zbadana twardość łączonych elementów: stali wysokowęglo- wej i spieku węglika wolframu z kobaltem, a także badany materiał poddano badaniu zarysowania za pomocą Scratch Testu. The paper presents the characteristics of the brazed joint. High carbon steel and cobalt sintered tungsten carbide were combined with copper brazing alloy. At this material, microscope observations using an light microscope were performed. The chemical composition was analyzed and X-ray structural examinations (XRD) were carried out. Also was examined hardness of combined elements: carbon steel and cobalt sintered tungsten carbide, as well as the test material were examined by using scratch test. Słowa kluczowe: złącze lutowane, twardość, odporność na zarysowanie Key words: brazed joint, hardness, scratch test.Wstęp. Materiały spiekane z uwagi na bardzo dobrą wytrzymałość znalazły zastosowanie głównie jako materiał na ostrza narzędzi skrawających, przy czym korpus narzędzi jest wykonywany ze stali węglowej. Lutowanie jest jedną z najczęściej stosowanych metod produkcji narzędzi skrawających, które to pozwala na łączenie ostrzy wykonanych z węglików spiekanych ze stalowym trzonkiem [1]. Luty na osnowie miedzi są najbardziej rozpowszechnionymi stopami stosowanymi w różnych gałęziach przem[...]

TOPOGRAFIA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW SPIEKANYCH Cu/CNT-Cu


  W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowano proszki miedzi otrzymane elektrolitycznie. Konsolidacja materiałów następowała poprzez jednostronne prasowanie i następujące po nim spiekanie. Wykonano badania topografii powierzchni zarówno na próbkach samej miedzi, jak i wzbogaconej modyfikowanymi nanorurkami. Badanie topografii przeprowadzono na profilometrze oraz na mikroskopie sił atomowych (AFM). Słowa kluczowe: Nanorurki CNT-Cu, kompozyty, Cu SURFACE TOPOGRAPHY OF Cu/CNTCu COMPOSITES OBTAINED VIA SINTERING The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically obtained copper powders were used as the matrix. Materials were consolidated by one-sided pressing followed by sintering. Surface topography test was performed on samples of both sintering copper and the modified copper. The surface studies was carried out on an atomic forces microscope (AFM) and the surface roughness of individual agglomerates was measured. Keywords: Nanotubes CNT-Cu, composites, Cu Wstęp Formowanie proszków na przedmioty o określonym kształcie może odbywać się w wyniku prasowania, wyciskania past proszkowych, odlewania gęstwy proszkowej, walcowania proszku [1]. Nanorurki węglowe wywołały szerokie zainteresowanie zastosowaniem stru[...]

Mikrostruktura kompozytów spiekanych Cu/CNT-Cu


  W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowy- mi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowano proszki miedzi otrzymane elektrolitycznie. Spieki charakteryzowały się różną zawartością nanorurek węglowych. Konsolidacja materiałów następowała poprzez jednostronne prasowanie i następujące po nim spiekanie. Wykonano badania mikroskopowe spieków przy użyciu mikroskopu świetlnego firmy Olimpus GX41. Przeprowadzono także ilościową analizę struktury spieków na zgładach nietrawionych. The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically obtained copper powders were used as the matrix. Sinters were characterized by a different content of carbon nanotubes. Materials were consolidated by one-sided pressing followed by sintering. Microscopic examinations sinters were carried out an Olympus GX41 light microscope. Additionally, quantitative analysis of the sinters structure on non-etched microsections was performed. Słowa kluczowe: spieki, nanorurki węglowe CNT-Cu, kompozyty Key words: the sinters, carbon nanotubes CNT-Cu, composites.Wstęp. Odkryte w 1991 roku przez Sumio Iijime nanorurki węglowe wywołały szerokie zainteresowa- nie zastosowaniem struktur nanometrycznych w wielu gałęziach badawczych i przemysłowych [1, 2]. Przypa- dający na ostatnie lata intensywny rozwój kompozytów wzmacnianych nanorurkami węglowymi spowodował poszukiwania nowych materiałów o wyso[...]

Zmiana rezystywności powierzchniowej kompozytów polimer/CNT w zależności od zawartości zbrojenia DOI:10.12915/pe.2014.12.75

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia modyfikację nanorurek węglowych oraz ich wpływ na przewodność kompozytów. Przeprowadzono pomiary rezystywności powierzchniowej kompozytów za pomocą przewodzącej elektrody na powierzchni kompozytu (swobodnej oraz od strony formy). W efekcie można było zauważyć różnice występujące w przewodności poszczególnych kompozytów. Abstract. This paper presents the modification of carbon nanotubes and their effect on the conductivity of composites. The surface resistivity measurements of composites were made using conductive electrode both on the surface of the composite and the bottom. As a result, we could see differences in conductivity of various composites. (Change of surface resistivity of polymer composites reinforced with carbon nanotubes). Słowa kluczowe: rezystywność powierzchniowa, nanorurki węglowe, gęstość Keywords: surface resistivity, carbon nanotubes, density doi:10.12915/pe.2014.12.75 Wstęp Od kilku lat obserwuje się gwałtowny rozwój nanotechnologii, nie tylko jako interdyscyplinarnej dziedziny nauki, lecz także nowego kierunku technologii przemysłowych [1]. Przypadkowo odkryte w 1991 r. przez Iijimę nanorurki węglowe (CNT) wywołały wielkie zainteresowanie zastosowaniem struktur nanometrycznych w wielu gałęziach badawczych i przemysłowych [2]. Coraz częściej dyskutowane są kwestie realistycznych zastosowań nanorurek [3]. Jednym z kluczowych działań jest wytwarzanie kompozytów polimerowych z nanorurkami węglowymi do budowy układów elektronicznych i mechanicznych [4]. W zależności od średnicy i stopnia chiralności nanorurki zachowują się tak jak metale lub półprzewodniki. Każda pojedyncza nanorurka charakteryzuje się swoimi unikatowymi właściwościami. Jednak nie jest konieczne poznanie właściwości każdej z nanorurek, gdy stosowane są grupowo i stanowią materiał inżynierski [5]. Interesujące jest poznanie zachowa[...]

BADANIA WŁASNOŚCI KOMPOZYTÓW SPIEKANYCH Cu/CNT-Cu DOI:10.15199/67.2015.5.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowano proszki miedzi otrzymane elektrolitycznie. Konsolidacja materiałów następowała poprzez jednostronne prasowanie i następujące po nim spiekanie. Na otrzymanych spiekach przeprowadzono badania mikrostrukturalne, badania twardości oraz badania profilometryczne. Spieki na bazie miedzi umacniane nanorurkami węglowymi charakteryzują się lepszymi własnościami mechanicznymi niż spieki z czystej miedzi. Słowa kluczowe: nanorurki CNT-Cu, kompozyty, spiekanie, modyfikacja chemiczna RESEARCH OF PROPERTIES OF Cu/CNTCu COMPOSITES OBTAINED VIA SINTERING The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically obtained copper powders were used as the matrix. Materials were consolidated by one-sided pressing followed by sintering. On the obtained sinters were performed microstructural studies, hardness test and roughness on the surface studies. Copper-based sinters reinforced carbon nanotubes are characterized by better mechanical properties than pure copper sinters. Keywords: nanotubes CNT-Cu, composites, sinters, chemical modified Wstęp Podczas ostatniej dekady liczne badania wykazały, że nanorurki węglowe (CNT) mogą znacznie zwiększyć właściwości mechaniczne czy przewodzące kompozytów [1]. W celu przeniesienia doskonałych właściwości CNT do kompozytów z osnową metaliczną ważne jest aby nanorurki węglowe zostały jednorodnie rozp[...]

 Strona 1