Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"IWONA NOWAK"

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DO WYTWARZANIA ANTEN TEKSTYLNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.84


  W artykule opisano wyniki badań poświęconych ocenie możliwości zastosowania technologii rozpylania magnetronowego do wytwarzania anten tekstylnych. Przedstawiono wyniki weryfikacji pomiarowej anteny dipolowej oraz szczelinowej wykonanej tą techniką na podłożu tekstylnym. Otrzymane rezultaty świadczą o przydatności tej technologii do wytwarzania anten tekstylnych. 1. WSTĘP W ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwować rosnące zainteresowanie naukowców antenami tekstylnymi, które zaowocowało pojawieniem się wielu nowych konstrukcji wykorzystujących technologie tekstylne [1-2]. Anteny tego typu wykonane są z materiałów tekstylnych takich jak tkaniny lub włókniny, wymagając zastosowania zarówno materiałów o właściwościach elektro-izolujących (podłoże, osłona anteny) jak i elektro przewodzących (promiennik, linia zasilająca). Tekstylne materiały elektroizolujące to głównie materiały wytworzone na bazie włókien syntetycznych (polimerowych) dzięki czemu posiadają one oprócz dużej rezystywności także niewielką stratność dielektryczną, pożądaną w przypadku anten pracujących w zakresie mikrofalowym. Tekstylne materiały elektroprzewodzące powinny posiadać jak najmniejsza rezystywność umożliwiającą wykonanie anteny o stosunkowo małych stratach (dużej sprawności). Opracowanie materiałów tekstylnych o dużej przewodności jest zadaniem trudnym. Z tego powodu, w wielu przypadkach promienniki anten tekstylnych wykonywane były z folii metalowej umieszczanej na podłożu tekstylnym [3-4]. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie włókien elektroprzewodzących stanowiących promiennik [5] lub tkanin wykonanych z włókien elektroprzewodzących [6]. Promiennik anteny na podłożu tekstylnym można uzyskać również dokonując modyfikacji powierzchniowej materiału elektroizolujacego polegającej na nadaniu mu właściwości elektroprzewodzących. W kontekście anten tekstylnych stosowana może być w tym celu technika druku umożliwiająca nanoszenie cienkich warstw [...]

ODTWARZANIE WARUNKÓW BRZEGOWYCH W TRÓJWYMIAROWYM MODELU CIĄGŁEGO ODLEWANIA STOPU ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono trójwymiarowe rozwiązanie numeryczne odwrotnego zadania brzegowego sformułowanego dla ciągłego odlewania aluminium. Głównym celem prezentowanego zadania była identyfikacja strumienia ciepła wzdłuż zewnętrznych ścian wlewka na podstawie pomiaru temperatury w kilku punktach wewnętrznych. Do modelowania procesu odlewania użyto oprogramowania komercyjnego wykorzystującego technikę entalpową, w której front zmiany fazy określany był na podstawie udziału fazy ciekłej. Rozwiązane w ten sposób zadanie bezpośrednie wykorzystywano zarówno w procedurze odwrotnej, jak i do numerycznego generowania pomiarów temperatury. W procedurze odwrotnej, do estymacji odtwarzanych warunków brzegowych, wykorzystano analizę wrażliwości. W praktyce dane pomiarowe zawsze są obarczone bł[...]

ODTWARZANIE KSZTAŁTU OBSZARU W TRÓJWYMIAROWYM MODELU CIĄGŁEGO ODLEWANIA STOPU ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona została metoda określania położenia i kształtu frontu zmiany fazy na podstawie pomiarów temperatury w wybranych punktach części stałej wlewka. Przedstawiony problem jest przykładem geometrycznego zadania odwrotnego, w którego opisie matematycznym brakuje informacji na temat kształtu obszaru. W pracy geometryczne zadanie odwrotne sformułowano dla trójwymiarowego modelu ciągłego odlewania stopu aluminium. Algorytm odtwarzania kształtu frontu zmiany fazy oparto na analizie wrażliwości, a do jego modelowania wykorzystano powierzchnię Beziera. W zaproponowanej metodzie określenie wrażliwości odbywa się na drodze analitycznej poprzez rozwiązanie odpowiednio zdefiniowanego zadania bezpośredniego uzyskiwanego (poprzez różniczkowanie) z problemu przepływu ciepła dla c[...]

 Strona 1