Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz MORAWIŃSKI"

Szybka ocena luzu w procesie wykrawania z wykorzystaniem techniki wizyjnej DOI:10.15199/148.2018.3.3


  Wykrawanie jest jednym z częściej wykorzystywanych procesów obróbki plastycznej blach. Pozwala na otrzymanie płaskiego przedmiotu o dowolnym kształcie lub wyrobu z otworami o wybranych kształtach, wymiarach i rozmieszczeniu. Wykrawanie przeprowadzane jest najczęściej z wykorzystaniem pras, na których umieszczane są narzędzia w postaci stempla oraz płyty tnącej o ostrych krawędziach tnących. Jednym z podstawowych parametrów wykrawania jest luz, który stanowi różnicę pomiędzy średnicą otworu w płycie tnącej a średnicą stempla. Zastosowany luz decyduje o przebiegu procesu wykrawania, wpływając na jakość powierzchni rozdzielenia materiału oraz geometrię blachy w rejonie wykrawania [1-3], (rys. 1). Zużywanie się narzędzi podczas operacji wykrawania powoduje zwiększanie się luzu pomiędzy narzędziami [4, 5]. Wraz ze wzrostem luzu wzrasta pochylenie powierzchni rozdzielenia w wykrojce oraz ażurze, jednocześnie zmniejsza się udział powierzchni błyszczącej, kosztem matowej. Ponadto, wzrasta wielkość zaokrąglenia na krawędzi wyrobu. Nieodpowiednia wartość luzu przyczynia się również do powstawania zadzioru, który często musi być usunięty w kolejnych operacjach technologicznych. W zależności od przeznaczenia danego wyrobu, powstawanie wymienionych wad może być niedopuszczalne. Z tego powodu ważna jest bieżąca ocena wielkości luzu w procesach wykrawania. Metoda szybkie[...]

Automatyzacja oraz wysoka dokładność pomiarowa wielkości geometrycznych z wykorzystaniem mikroskopu


  Kontrola wymiarowa przy zastosowaniu inspekcji wizyjnej to coraz częściej wykorzystywana technika pomiarowa pozwalająca na szybkie i dokładne odwzorowanie badanego wyrobu w celu jego modyfikacji, powtórnego odwzorowania lub inspekcji geometrycznej. Jednym z obszarów zastosowania tego typu techniki pomiarowej jest weryfikacja podjętych założeń teoretycznych odnośnie do przebiegu procesu tak w zakresie geometrii, jak i pola przemieszczeń. Ten właśnie obszar badań jest tematem przedstawionego artykułu. W wyniku przeprowadze- nia wstępnych badań zaprojektowano i zbudowano układ pomiarowy bazujący na zastosowaniu mikroskopu warsztatowego z wykorzysta- niem układu wizyjnego. Kamera realizująca zapis obrazu sprzężona jest z układem pozycjonującym na bazie silników krokowych. Dzięki zastosowaniu precyzyjnych głowic mikrometrycznych do pozycjonowania we współrzędnych XY, pomiary wykonywane z wykorzystaniem mikroskopu charakteryzują się dużą precyzją i stanowią idealny przykład możliwości rozbudowania tradycyjnego systemu pomiarowego o dodatkowe układy automatyzujące. Celem zaprojektowanego układu pomiarowego jest realizacja zadań pomiaru wysokiej rozdzielczości w zakresie geometrii (wzorów) nałożonych na powierzchnie płaskie. Dimensional control using vision inspection is increasingly being used as a measurement technique that allows quick and accurate representation of the final product. One of the field application of this type of measurement technology is verification of theoretical assumptions made about the process run as regards both the geometry and displacement field. These activities were subjects to investigate in the presented paper. As a result of preliminary studies, a measuring system based on a workshop microscope and a vision concept was designed and constructed. The image-recording camera is coupled with a positioning system holding a built-in drive based on the principle of stepper motors. Owing to the use of high-precision micromet[...]

 Strona 1