Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Chomiak"

Regenerowalne sorbenty do odsiarczania gorącego gazu ze zgazowania węgla


  Dokonano przeglądu literatury dotyczącej materiałów stosowanych jako sorbenty do odsiarczania gorącego gazu ze zgazowania węgla. Szczególną uwagę poświęcono regenerowalnym sorbentom na bazie tlenków metali. Omówiono wymagania stawiane tym materiałom oraz ich najważniejsze właściwości. W zależności od właściwości oczyszczanego gazu (temperatura, skład) proponowane są sorbenty na bazie tlenków cynku, żelaza, manganu, miedzi i ceru (proste bądź mieszane) w połączeniu z dodatkami poprawiającymi ich właściwości użytkowe (np. tlenki tytanu, krzemu, kobaltu) zwykle osadzone na nośnikach. A review, with 92 refs., of metal oxide sorbents including both their use and regeneration. Zgazowanie węgla stanowi efektywną metodę konwersji tego materiału do energii elektrycznej (np. metodą IGCC) i chemikaliów. Skład gazu ze zgazowania węgla zmienia się w dosyć szerokim zakresie i zależy od typu węgla, sposobu zgazowania, konstrukcji reaktora zgazowania, stosowanego utleniacza i temperatury procesu. Głównymi składnikami tego gazu, szczególnie otrzymywanego w wysokich temperaturach, są tlenki węgla oraz wodór. Oprócz tego, zawiera on wiele innych składników. Niektóre z nich utrudniają, lub wręcz uniemożliwiają, jego dalsze przetwarzanie i dlatego muszą być usunięte. Najważniejsze to pył oraz siarkowodór i inne związki siarki, takie jak COS lub CS2. Ponadto, w gazie zawarte są również takie zanieczyszczenia, jak metale alkaliczne, metale ciężkie, chlorowodór, fluorowodór oraz amoniak.Jednym z istotnych zagadnień związanych ze zgazowaniem węgla (a ogólniej paliw stałych) jest usuwanie zanieczyszczeń z uzyskanego gazu. Literatura podaje dosyć rozbieżne dane dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w gazie syntezowym i w gazie do zasilania turbin gazowych. Niektóre z nich zestawiono w tabeli. Typowym sposobem usuwania związków siarki stosowanym w technologii IGCC jest oczyszczanie gazu, schłodzonego do 100-150°C, w skruberach wodnych (lub innymi[...]

Hot desulfurization of coal gases with Fe-Zn and Zn-Ti oxides-based sorbents Wysokotemperaturowe odsiarczanie gazu ze zgazowania węgla przy użyciu sorbentów na bazie tlenków Fe-Zn i Zn-Ti


  Mixed Zn and Ti or Fe oxides were granulated with clay binders, calcinated at 900°C, analyzed for phase compn., texture and ability to redn., then used as sorbents for removal of H2S from a model gas made by coal gasification at 400-600°C. The Zn-Fe sorbents were active only below 410°C while the Zn-Ti sorbents were active up to 600°C. The addn. of Co and Ni to the sorbents resulted in an increase in their sorption capacity. Przedstawiono wyniki badań sorbentów na bazie mieszanych tlenków cynku i tytanu (ZT) oraz cynku i żelaza (CZ) do usuwania siarkowodoru z gorącego gazu ze zgazowania węgla. Wyniki pomiarów TPR-H2, XRD oraz pojemności sorpcyjnej wykazały, że sorbenty typu ZT mogą być stosowane w temp. do 600°C, natomiast sorbenty typu CZ w temperaturach nie przekraczających 410°C. Obie grupy sorbentów umożliwiają zmniejszenie zawartości H2S w gazie modelowym od wartości 5000 ppmv do 5-10 ppm (GHSV = 1000 h-1). Określono wpływ dodatku innych metali na właściwości sorpcyjne sorbentów oraz wpływ rodzaju lepiszcza na ich wytrzymałość mechaniczną. Zgazowanie stanowi efektywną metodę konwersji węgla do energii elektrycznej i chemikaliów. Gaz ze zgazowania węgla, po usunięciu zanieczyszczeń, może być użyty do zasilania turbin gazowych lub jako surowiec do syntez chemicznych. Przykładem efektywnej technologii generowania energii z węgla jest proces IGCC1). Celem zgazowania jest otrzymywanie gazu bogatego w CO i H2, jednak zwykle jest on zanieczyszczony pyłem, smołami, amoniakiem i siarkowodorem. Skład ten zmienia się w zależności od surowca, konstrukcji reaktora zgazowania, rodzaju utleniacza i temperatury procesu. Obecność niektórych składników ogranicza lub uniemożliwia wykorzystanie gazu, dlatego musi on być oczyszczany. Niezależnie od przeznaczenia, z gazu musi być usunięty pył, H2S (wraz z innymi związkami siarki, np. CS2, COS), metale alkaliczne i ciężkie, chlorowodór, fluorowodór i amoniak. Typowym sposobem usuwania zwią[...]

Catalytic activity of mixed metals oxides La-Mn (La-Co) with perovskite like structure in combustion of diluted methane Aktywność katalityczna mieszanych tlenków metali La-Mn (La-Co) o strukturze perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.873


  Six perovskite type oxides (both bulk and supported) were synthesized by the citrate-assisted sol-gel method and examd. by X-ray diffraction anal., N adsorption at low temp., X-ray photoelectron spectroscopy and temp.-programmed redn. with H2, and then used as catalyst in dild. methane combustion. All oxides showed surface area 7.3-79.3 m2/g and were catalytically active. The chem. compn. of the prepd. oxides and their oxidn. state showed the presence of the lattice, adsorbed and hydroxyl or carbonate oxygens. A correlation between the CH4 conversion at 520°C on the studied oxides and share of lattice oxygen on the surface was found. Badano aktywność katalityczną mieszanych tlenków La-Mn i La-Co o strukturze typu perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu. Stwierdzono, że materiały nieosadzone charakteryzowały się wysoką aktywnością katalityczną, podczas gdy odpowiadające im próbki osadzone na La-Al2O3 wykazywały mniejszą aktywność w tym procesie. Materiały La-Mn wykazywały lepiej rozwiniętą powierzchnię właściwą oraz większą aktywność katalityczną niż materiały La-Co. Największą aktywność wykazywały materiały, w których część lantanu zastąpiono strontem. Określono korelację pomiędzy aktywnością katalityczną badanych materiałów a udziałem tlenu sieciowanego na ich powierzchni. Rozcieńczony metan emitowany wraz z powietrzem wentylacyjnym z kopalń węgla kamiennego stanowi poważny strumień tego gazu trafiający do atmosfery. Metan, cenny nośnik energii oraz surowiec chemiczny, jest również jednym z głównych "gazów cieplarnianych". Wartość potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) metanu jest 21 razy większa niż w przypadku ditlenku węgla. W związku z tym, prace mające na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Metan zawarty w powietrzu z wentylacji kopalń węgla jest jednak trudnym do wykorzystania źródłem energii, ponieważ jego stężenie jest niewielkie [...]

 Strona 1