Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR DYLA"

Hydropiroliza węgla kamiennego pochodzącego z kopalni "Janina" DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono hydropirolizę polskiego węgla w celu określenia optymalnych warunków przebiegu procesu. W wyniku otrzymano ciecz węglową, wysokokaloryczny gaz i częściowo odsiarczone, bezdymne paliwo stale (półkoks). Hydropiroliza polega na działaniu na węgiel wodorem pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze zbliżonej do temperatury stosowanej podczas wy tle wania węgla. Proces ten umożliwia otrzymanie ciekłych produktów (których głównym składnikiem są węglowodory nasycone i aromatyczne), średniokalorycznego gazu oraz częściowo odsiarczonego półkoksu. Celem badań, prowadzonych przede wszystkim w USA, Belgii, RFN, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie i Australii1411}, jest określenie wpływu różnych parametrów na przebieg hydropirolizy, co może być podstawą do opracowania procesu technologicznego. Podczas tych prac o charakterze podstawowym najważniejsze parametry zmieniano w bardzo szerokich zakresach. Przegląd literatury dotyczący tego zagadnienia ukazał się w czasopismie Koks, Smoła, G a z12Tl5)- Do najistotniejszych parametrów procesu należy zaliczyć: jego końcową temperaturę, ciśnienie całkowite (ciśnienie gazów doprowadzonych z zewnątrz do reaktora), ciśnienie cząstkowe wodoru, rodzaj węgla i jego rozdrobnienie, szybkość ogrzewania oraz czas przebywania wsadu węglowego i jego lotnych produktów w gorącej strefie reaktora. Badania nad technologicznym opracowaniem hydropirolizy są prowadzone głównie na Uniwersytecie w Brukseli16" 18)> W wyniku tych prac w 1985 r. uruchomiono pilotową instalację do hydropirolizy węgla, w której zastosowano reaktor ze złożem fluidalnym. Celem badań prowadzonych w Zakładzie Petro- i K[...]

Hydropiroliza i hydroodazotowanie - technologiczne aspekty badań nad węglem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologiczne aspekty hydropirolizy jako procesu przemysłowego. W wyniku hydropirolizy węgla o zwiększonej zawartości siarki otrzymuje się cenne surowce chemiczne i wysokoreaktywne, proekologiczne źródło energii. Bezpośrednie spalanie karbonizatu z hydropirolizy w elektroenergetyce umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej ze sprawnością równą 43% i ograniczenie emisji SO2 o 9[...]

 Strona 1