Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"K. Nowak"

Wykorzystanie technik LCA i BAT do oceny ekologicznej wybranych procesów technologicznych w przemyśle wydobywczym i przetwórczym rud cynkowo-ołowiowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem nowoczesnych technologii a wymogami ochrony zasobów naturalnych jest możliwe do osiągnięcia, przy równoczesnej minimalizacji stopnia wykorzystania zasobów naturalnych. Istnieją różne metodyki do oceny przemysłowych procesów wytwórczych. Metodyki te mają zarówno charakter ilościowy, jakościowy, jak i mieszany. Najszersze zastosowanie przy ustalaniu ocen, zarówno cząstkowych, jak i finalnych, mają techniki LCA (life cycle assessment) oraz jakości technologicznej. W pracy przedstawiono badania nad wykorzystaniem metodyk LCA i BAT (best available technique). Analiza LCA została wykonana dla porównania procesów pozyskiwania rud Zn-Pb z zastosowaniem tradycyjnej metody podsadzania wyrobisk oraz z z[...]

Production of sodium tripoliphosphate from alternative raw materials. An example of realization of circular economy assumptions Wytwarzanie tripolifosforanu sodu z surowców alternatywnych. Przykład realizacji założeń ekonomii cyrkulacyjnej DOI:10.15199/62.2017.3.9


  Bone pulp was used as an alternative raw material for prodn. of Na5P3O10 by disoln. in H2SO4, neutralization with Na2CO3 (with addn. of NH4)NO3) and calcination at 400-550°C. The product met the std. quality requirements and was recommended for prodn. of washing powders. Przeanalizowano możliwość wytworzenia tripolifosforanu sodu (TPFS) w wyniku neutralizacji sodą kwasu fosforowego(V) wytworzonego z alternatywnego surowca - miazgi kostnej. Omówiono parametry jakościowe produktów uzyskanych w zakresie temp. 400-550°C. Skupiono się również na analizie przemian fazowych zachodzących podczas procesu kalcynacji w badanym układzie i odniesiono je do układu modelowego z wykorzystaniem odczynnikowego kwasu fosforowego. Komisja Europejska w dn. 2 grudnia 2015 r. przyjęła nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, mający zwiększać globalną konkurencyjność, wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy1). Recyrkulacja i przetwarzanie odpadów oraz wykorzystanych produktów umożliwia oszczędność energii z jednoczesnym zmniejszeniem wykorzystania zasobów naturalnych oraz ilości odpadów2). Gospodarka w obiegu zamkniętym zakłada, że zasoby naturalne wykorzystywane są w bardziej zrównoważony sposób, a jej celem jest maksymalizowanie wartości dodanej na każdym etapie cyklu życia produktów. Zgodnie z przyjętym dokumentem promowane będzie ponowne użycie i symbioza przemysłowa, obejmująca np. przemiany produktu ubocznego lub odpadów jednej branży przemysłu w surowiec dla innej branży. Podobnie program "zero odpadów dla Europy"3) podkreśla, że trwały wzrost gospodarczy jest możliwy poprzez przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Zasady ekonomii cyrkulacyjnej są szczególnie istotne dla przemysłu fosforowego, który boryka się ze znacznymi problemami surowcowymi, energochłonnością oraz negatywnym wpływem na środowisko4-7). Raport8) szacuje wielkość europejskiego rynku fosforowego na ponad 8,2 mld[...]

 Strona 1  Następna strona »