Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Jacek JAKUBOWSKI"

Ocena możliwości wykorzystania deskryptorów cech lokalnych obrazu twarzy w zadaniu automatycznej identyfikacji osób

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje ilościową ocenę wykorzystania opisu cech lokalnych obrazu twarzy za pomocą metody SIFT jako algorytmu systemu skrytej identyfikacji tożsamości osób. Przedstawiono w nim propozycję postaci klasyfikatora oraz wyniki badania wpływu liczby klas w bazie oraz liczby wzorców w klasach na jego skuteczność. Abstract. The paper presents a quantitative assessment of the local feature image descriptors offered by the SIFT method for the needs of an inconspicuous identification of persons based on face images. A proposal of an algorithm to classify images is discussed as well as the influence of the number of classes in the base of persons and the number of patterns in classes on its effectiveness. (An assessment of the local descriptors of images for the needs of face recognition system). Keywords: image processing, face recognition Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie twarzy Wprowadzenie Metody automatycznej identyfikacja tożsamości cieszą się już od ponad 20 lat niesłabnącym zainteresowaniem. Potencjalnym obszarem ich zastosowań są zarówno komercyjne systemy kontroli dostępu jak i rozbudowywane w ostatnich latach systemy ochrony antyterrorystycznej. Wśród możliwych do akwizycji i analizy cech biometrycznych (odciski palców, obraz źrenicy, DNA) szczególnie cennym, z uwagi na identyfikację bezkontaktową, materiałem jest obraz twarzy. Mimo występujących problemów spowodowanych oczywistym wpływem na wynik rozpoznania takich czynników jak wyraz twarzy, wiek, poziom oświetlenia, makijaż itp., które przyczyniają się do pogorszenia niezawodności, jest to jedyny materiał możliwy do pozyskania w warunkach niskiego stopnia współpracy podmiotu badanego lub przy całkowitym braku jego wiedzy. Na przestrzeni lat konstruowane i testowane były różne strategie ekstrakcji i wykorzystania uzyskanych cech obrazów twarzy w procesie rozpoznawania tożsamości [1]. Stosowane początkowo podejścia geometryczne [2] zostały zastąpio[...]

Analiza możliwości zastosowania metody najmniejszych kwadratów w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego

Czytaj za darmo! »

Prezentowany referat omawia problematykę zastosowania metody najmniejszych kwadratów jako elementu procedury pomiarowej przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego. Przedstawiono podstawowe ograniczenie metody związane z różnicą w torach pomiarowych elementów stanowiących składowe sygnału i samego sygnału a także zabiegi zmierzające do jego minimalizacji. Abstract. The paper prese[...]

Metoda dekompozycji na mody empiryczne w eliminacji szumów prądu cewki przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego

Czytaj za darmo! »

Referat prezentuje problematykę skutków obecności i minimalizacji szumów sygnałów wykorzystywanych przez algorytm pomiarowy przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego. Przedstawiono w nim wyniki oceny skuteczności w procesie minimalizacji szumów nowej metody przetwarzania sygnałów bazującej na dekompozycji na mody empiryczne. Abstract. The paper discusses the presence of noise in signals used by the measuring procedure for open channel electromagnetic flowmeters as well as the methods to reduce them. A novel signal processing technique based on the empirical mode decomposition is presented and assessed as the method for de-noising of the excitation signals. (Empirical mode decomposition in the measuring procedure for an open channel electromagnetic flowmeter). Słowa k[...]

Estimation of flow velocity in open channels with the use of electromagnetic flowmeter and neural network

Czytaj za darmo! »

Presented paper describes signal processing for electromagnetic flow meter dedicated for open channels. The investigation on the possibilities to use a multilayer neural network in the estimation of the flow velocity is discussed with respect to the distortions caused by the measuring method and external noises. Streszczenie. Referat prezentuje problematykę przetwarzania w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego. Przedstawiono w nim wyniki badań nad możliwością wykorzystania sieci neuronowej typu perceptron wielowarstwowy w wyznaczaniu prędkości przepływu cieczy w warunkach zniekształceń sygnału wnoszonych przez metodę oraz zakłócenia zewnętrzne. (Pomiar przepływu wody w kanale otwartym przy wykorzystaniu metody elektromagnetycznej i sieci neuronowej) Keywords: electromagnetic flowmeter, application of neural networks. Słowa kluczowe: przepływomierz elektromagnetyczny, zastosowania sieci neuronowych. Introduction Electromagnetic flowmeters play an important role in many industrial and environmental applications because of their unquestionable advantages. First of all the method can handle the flow measurements even when the filing of the channels varies. Besides, it allows working where there is vegetation in water including shallow water with very low velocities. Thanks to that the method suits the flow measurements in open channels, appears to be very useful for scientists dealing with hydrological models to quantify how land development and sources of pollutions affects the aquatic ecosystems and helps to control irrigation channels. All that is possible thanks to the relatively simple principle of operation based on the Faraday’s law that incorporates no moving parts in practical equipment and excludes the needs of periodic maintenance. The sensor is simply composed of two electrodes dipped in conductive and moving liquid that can be treated as a conductor examined in the presence [...]

Analiza zagadnienia detekcji przekroczenia wartości dopuszczalnych przez symptom stanu w warunkach zakłóceń

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia statystyczny opis zagadnienia wykrycia wystąpienia przejścia symptomu stanu przez arbitralnie nakreślone poziomy alarmowe. Jako podstawę nakreślonego procesu decyzyjnego przyjęto estymację przedziałową. Abstract. The paper discusses the problem of fault detection based on the statistical analysis of a diagnostic signal compared with arbitrarily chosen alarm levels that are passed in case of the fault. As the way to make the decision on the detection the confidence intervals were taken (The discussion of fault detection in the condition of noisy measurements). Słowa kluczowe: diagnostyka, przedziały ufności, moc testu, planowanie eksperymentu. Keywords: diagnostics, confidence intervals, power analysis, design of experiment. Wstęp Podstawowym celem diagnostyki jest określanie stanu obiektu (technicznego lub biologicznego) na podstawie obserwacji skutków jego działania. Obiektywnej informacji o stanie obiektu dostarczają wartości wybranych wielkości fizycznych pozyskiwane na drodze pomiarów. Ze względu na uzyskiwane dokładności, rozdzielczości i względy praktyczne, podstawowe znaczenie posiada w tym zakresie metrologia elektryczna. Przyjmując, że sygnał diagnostyczny rozumiany jako sygnał, którego parametry - symptomy stanu przenoszą w przestrzeni i w czasie wiadomości o stanach badanego obiektu [1][2] jest sygnałem elektrycznym znajdującym się na wyjściu przetwornika pomiarowego odpowiedniej wielkości fizycznej, w procesie jego wykorzystania konieczne staje się uwzględnienie wpływu wielkości i zjawisk niepożądanych charakterystycznych dla aparatury elektronicznej. Jest to szczególnie istotne w warunkach dążenia do miniaturyzacji pociągającej za sobą konieczność obniżania średniej mocy nośników informacji z jednoczesnym wzrostem sprawności energetycznej oraz dużej liczby funkcjonujących urządzeń elektrycznych, będących źródłem potencjalnych zakłóceń. Konsekwencją powyższych są coraz mniejsze różnice pomiędzy [...]

Analiza procesu estymacji parametrów przepływu w metodzie elektromagnetycznej w warunkach pobudzania niskoenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Referat prezentuje problematykę przetwarzania w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego dla kanału otwartego przy zakładanym pobudzeniu niskoenergetycznym. Przedstawiono w nim wyniki analizy możliwości estymacji parametrów przepływu z wykorzystaniem informacji o charakterze występujących zakłóceń, zawartej w macierzy kowariancji. Abstract. Presented paper describes signal processing for electromagnetic flow meter dedicated for open channels with the assumption of low energy excitation. The investigation on the possibilities to estimate the flow parameters with the use of the information about noises described by the covariance matrix is discussed. (Discussion about estimation of flow parameters with the use of electromagnetic method in the conditions of low energy excitation). Keywords: electromagnetic flowmeter, applications of estimation theory, minimum variance unbiased estimators Słowa kluczowe: przepływomierz elektromagnetyczny, zastosowania teorii estymacji, estymatory nieobciążone o minimalnej wariancji Wprowadzenie Ze względu na swe niekwestionowane zalety, przepływomierze elektromagnetyczne odgrywają ważną rolę w wielu przemysłowych i środowiskowych zastosowaniach [1][2]. Są to przetworniki generacyjne, których podstawową cechą jest możliwość wykonywania pomiarów przepływu objętościowego w ramach jednej metody nawet przy zmiennej wysokości napełnienia kanału. Dodatkowo unika się konieczności kształtowania geometrii koryta zapewniającej istnienie określonej relacji pomiędzy przepływem a wysokością napełnienia, jak to ma miejsce w przypadku metod zwężkowych. Bazująca na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya zasada działania pociąga za sobą brak części ruchomych, co w rozwiązaniach praktycznych sprzyja zmniejszeniu częstotliwości czynności obsługowych. Jedynymi elementami mającymi bezpośredni kontakt z cieczą są dwie zanurzone w niej nieruchome elektrody, które służą do pomiaru pola elektrycznego p[...]

Rozpoznawanie twarzy na podstawie cech lokalnych obrazów z zakresu światła widzialnego i podczerwieni

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje problematykę rozpoznawania twarzy na podstawie cech lokalnych obrazu. Przedstawione zostały wyniki badań, których celem było porównanie efektywności działania prezentowanej procedury rozpoznawania tożsamości przy wykorzystaniu obrazów twarzy z zakresu światła widzialnego i podczerwieni oraz ocena możliwości zastosowania integracji danych z obu zakresów spektralnych w procesie identyfikacji. Abstract. The paper deals with the subject of face recognition using local image features. It contains the results of the research which was conducted with the objective of comparing the performance of the presented identity recognition method using face images in visible and infrared spectra and assessing the possibility of applying the integration of data from both spectral ranges during the identification process. (Face recognition using local features of images in visible and infrared spectra). Słowa kluczowe: rozpoznawanie twarzy, punkty charakterystyczne obrazu, cechy lokalne obrazu, termogram twarzy. Keywords: face recognition, interest points in an image, local image features, thermal image. Wstęp Identyfikacja tożsamości na podstawie obrazu twarzy jest jedną z najmniej inwazyjnych metod automatycznego uwierzytelniania. Znane i stosowane powszechnie techniki rozpoznawania twarzy, do których należą metody globalne bazujące na przekształceniu PCA lub LDA [2] obrazu traktowanego jako macierz intensywności pikseli oraz analityczne wykorzystujące cechy strukturalne twarzy [3], charakteryzują się relatywnie wysokim poziomem błędnych identyfikacji. Ciągły rozwój wiedzy z zakresu widzenia komputerowego udostępnia jednak nowe narzędzia do analizy obrazów. Pewien ich zbiór, ze względu na swa specyfikę, znajduje zastosowanie w zagadnieniach orientowania urządzeń mobilnych [5], gdzie kluczowe jest śledzenie znanych obiektów na obrazie poddanym transformacji (np. obrót, zmiana skali) czy w syntezie zdjęć panoramicznych [12]. Zbiór[...]

Ocena powtarzalności punktów kluczowych obrazów twarzy z zakresu światła widzialnego i podczerwieni DOI:10.12915/pe.2014.08.048

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wyniki badań mających na celu ocenę powtarzalności punktów kluczowych obrazów twarzy przy zmianie warunków występujących w procesie ich rejestracji. Powyższa analiza została przeprowadzona dla obrazów z zakresu światła widzialnego i podczerwieni. Abstract. The paper presents the results of the research whose objective was to assess the repeatability of image keypoints under changing conditions of acquisition process. The analysis was conducted using visual and infrared images. (Assessment of the repeatability of keypoints detected in visible and infrared face images). Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, algorytm SIFT, punkty kluczowe obrazu, rozpoznawanie twarzy. Keywords: image processing, SIFT, image keypoints, face recognition. doi:10.12915/pe.2014.08.48 Wstęp Przedmiot identyfikacji tożsamości na podstawie obrazu twarzy przyciąga od kilkunastu lat znaczącą uwagę licznych ośrodków zajmujących się biometrią. Na przestrzeni ostatnich lat rozwinięto kilka podejść do problemu rozpoznawania twarzy. Współczesny kanon w tym zakresie stanowią tzw. metody holistyczne [1-2], traktujące obraz całościowo, tzn. jako macierz pikseli. Alternatywą dla tych metod są metody lokalne, wykrywające i opisujące za pomocą wektora cech jedynie wybrane punkty obrazu pochodzące z jego dekompozycji w przestrzeni skal. Najbardziej znanym przedstawicielem tej klasy metod jest algorytm SIFT (ang. Scale Invariant Feature Transform) [3], który zachowuje niezmienniczość opisu wykrytych punktów względem operacji obrotu, skalowania i przesunięcia obiektu na obrazie. Dzięki powyższym własnościom metoda ta znajduje zastosowanie w zadaniach dopasowania obrazów na potrzeby fotometrii oraz w szeroko rozumianym rozpoznawaniu. Ogólną ideę algorytmu SIFT można zawrzeć w kilku krokach. Pierwszym z nich jest wykrycie ekstremów w obrazach, realizowane za pomocą przetwarzania opartego na Laplasjanie i filtracji Gaussa o różnych skalach. Wykorzysty[...]

Ocena możliwości wykorzystania oscylacyjnego rozładowania energii cewki w algorytmie pomiarowym impulsowego przepływomierza elektromagnetycznego DOI:10.15199/48.2016.01.08

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono dyskusję możliwości wykorzystania w algorytmie pomiarowym przepływomierza elektromagnetycznego energii oddawanej przez cewkę w procesie impulsowego pobudzania. Jego celem było zbadanie wpływu wartości pojemności w proponowanym układzie rozładowania na wyniki szacowania prędkości przepływu cieczy. Abstract. The paper presents the discussion on the possibility to improve the measuring algorithm with the use of the energy dissipated by the coil during the process of its pulse excitation. The main objective was to check the influence of the value of the capacity in the proposed circuit responsible for the energy dissipation on the results of flow velocity estimation. The possibility to improve the measuring algorithm in electromagnetic flowmeter with the use of the energy dissipated by the coil during the process of its pulse excitation Słowa kluczowe: pomiary przepływu, przetwornik elektromagnetyczny. Keywords: flow measurement, electromagnetic sensor. Wstęp Przepływomierze elektromagnetyczne, ze względu na swoje unikatowe zalety, z których najważniejszą jest możliwość pomiaru średniej prędkości przepływu w kanale gwarantująca wysoką odporność na przepływy turbulentne, stanowią cenną alternatywę dla wielu dziedzin przemysłu i gospodarki. Obserwowany brak ich dominacji na rynku systemów pomiaru przepływu rozproszonych terytorialnie, które z konieczności zasilane są ze źródeł odnawialnych, jest powodowany stosunkowo wysokim zapotrzebowaniem na energię niezbędną do generacji pola magnetycznego. Ze względu na fakt, że sygnał pomiarowy jest silnie zakłócony, przede wszystkim przez wolnozmienne zakłócenia elektrochemiczne, naturalnym sposobem zwiększenia stosunku sygnał - szum i tym samym poprawy niepewności pomiaru jest zwiększenie indukcji pola magnetycznego. W powszechnie stosowanych rozwiązaniach, gdzie stosunkowo proste algorytmy pomiarowe wymagają zastosowania do pobudzenia przebiegów okresowych w stanie us[...]

 Strona 1  Następna strona »