Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Szparaga"

Wpływ czasu zamrażalniczego przechowywania i metod rozmrażania na wielkość ubytku masy śliwek utrwalonych metodą dehydrofreezing


  Głównym celem pracy było określenie wpływu zintegrowanej metody utrwalania i sposobu rozmrażania śliwek na wielkość ubytku masy podczas rozmrażania. Stężenie roztworu osmotycznego miało istotny wpływ na wielkość ubytku masy rozmrażanych śliwek. Przy zastosowaniu 65% stężenia roztworu sacharozy wielkość wycieku kształtowała się na poziomie około 21%, natomiast zmniejszenie stężenia roztworu skutkowało zwiększeniem wartości tego wskaźnika. Czas odwadniania osmotycznego prób owoców miał mniejszy wpływ na ubytek masy w porównaniu ze stężeniem roztworu sacharozy. Wykazano, że czas zamrażalniczego przechowywania odwodnionych śliwek istotnie statystycznie wpłynął na wielkość ubytku masy, przy czym największe różnice zanotowano po 6 miesiącach przechowywania. Metoda rozmrażania istotnie wpłynęła na wielkość ubytku masy badanych owoców. Najmniejszy wyciek zanotowano w owocach utrwalonych metodą dehydrofreezing, rozmrażanych mikrofalowo (średnio 19,07%), a nieco większy przy zastosowaniu rozmrażania w powietrzu (średnio 24,78%). Rozmrażanie owoców próżniowo-parowo powodowało największe ubytki masy (średnio 40,10%). Niezależnie od metody rozmrażania i czasu zamrażalniczego przechowywania największy ubytek masy zanotowano w próbie kontrolnej, którą stanowiły owoce nie poddane odwadnianiu osmotycznemu (średnio 36,50%). Inf luence of frozen storage time and defrost ing methods on dr ip loss osmot ic deh ydrated plums The scientific goal of the paper was determination the influence of an integrated method of preservation and thawing method of plums on the size of drip loss. Osmotic solution concentration had a significant impact on the size of the weight loss thawed plums. Using the 65% sucrose solution concentration drip loss stood at around 21%, while reducing the concentration of the solution resulted in increasing the value of this indicator. The time of osmotic dehydration of fruit samples had less effect on weight loss in comparison with the concentr[...]

Ocena kulistości granul nawozów mineralnych metodą cyfrowej analizy obrazu DOI:10.15199/62.2018.4.26


  Bardzo ważnym problemem badawczym jest doskonalenie procesu aplikowania nawozów mineralnych na powierzchnie pól uprawnych, przede wszystkim w celu zapewnienia jak największej równomierności ich wysiewu. Wynika to głównie z konieczności zapewnienia efektywnego wykorzystania ich potencjału plonotwórczego, przy równoczesnym ograniczeniu do minimum niekorzystnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego1). Nierównomierne rozmieszczenie na powierzchni pola granul nawozu zmniejsza bowiem plonowanie, a niewykorzystany przez rośliny nawóz może prowadzić do degradacji lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego2, 3). Na równomierność aplikacji nawozów ma wpływ bardzo wiele czynników, które związane są z budową i parametrami pracy rozsiewaczy, właściwościami cząstek nawozu oraz warunkami zewnętrznymi panującymi podczas wysiewu. Potwierdzają to wyniki prowadzonych w tym zakresie badań4-6), które wykazały, że nie tylko konstrukcja rozsiewacza, niewłaściwy dobór łopatek tarczy, czy błędne ustawienie parametrów pracy maszyny, ale także warunki zewnętrzne oraz właściwości fizyczne granul nawozów mają wpływ na jakość ich aplikacji. Na równomierność wysiewu nawozów mineralnych mają wpływ7) takie ich cechy fizyczne, jak gęstość oraz właściwości aerodynamiczne poszczególnych cząstek. Jedną z tych właściwości jest współczynnik oporu aerodynamicznego, który jest zależny przede wszystkim od kształtu granul nawozów mineralnych. W teoretycznych modelach symulujących trajektorie ich ruch w powietrzu zakłada się najczęściej8-10), że mają one kształt sferyczny, a współczynnik oporu aerodynamicznego zależy jedynie od liczby Reynoldsa. Jednorodne oraz kuliste granule są równomierniej rozsiewane po polu, a w konsekwencji nawóz jest efektywniej wykorzystywany przez rośliny uprawne. Granule nawozu o niekulistym kształcie mają większy opór aerodynamiczny, a jego wzrost może być jeszcze silniejszy w przypadku cząstek chropowatych występujących np. w nawozach po[...]

 Strona 1