Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Halina Martyniuka"

The kinetics and adsorption of metal ions on humic acids from lignite under static conditions Kinetyka i adsorpcja jonów metali na kwasach huminowych z węgli brunatnych w warunkach statycznych DOI:10.15199/62.2015.5.7


  Lignite-derived solid humic acids were used for adsorption of 16 metal cations from aq. solns. The effects of pH, concn. of salts and contact time were examd. Adsorption and plasma spectrometries were used for detn. of the adsorption course. The highest adsorption ability was achieved under neutral or weakly acidic conditions. The amt. of adsorbed metal ions increased with an increase in their concn. in the soln. W warunkach statycznych określono wpływ czasu reakcji, kwasowości oraz stężenia roztworów soli 16 kationów metali na zdolności ich adsorpcji przez stałe kwasy huminowe otrzymane z węgla brunatnego z kopalni Bełchatów. Badając kinetykę adsorpcji na stałych kwasach huminowych, stwierdzono, że czas potrzebny do osiągnięcia równowagi chemicznej badanych kationów był podobny i wynosił ok. 48 h. pH środowiska wymiany jonowej miało większy wpływ na ilość jonów metali ulegających wymianie niż czas reakcji. W środowisku bardzo kwaśnym adsorpcja większości jonów metali została całkowicie zahamowana. Ilość zaadsorbowanych jonów metali wzrastała wraz ze wzrostem ich stężenia w roztworze, przy czym wzrost ten był zróżnicowany w zależności od rodzaju badanych kationów.Ziemiste odmiany petrograficzne węgli brunatnych charakteryzują się znaczną zawartością tlenu (ok. 30%), którego zasadniczą część (ok. 75%) stanowi tlen reaktywny1). Kwasy huminowe, które są składnikiem grupowym węgla brunatnego, węgla kamiennego, torfu i gleby zawierają prawie cały tlen reaktywny w postaci grup karboksylowych, hydroksylowych, fenolowych, karbonylowych i metoksylowych. Skład pierwiastkowy i niektóre właściwości kwasów huminowych, w tym zdolność reagowania z jonami metali (adsorpcja, chemisorpcja lub wymiana jonowa) zależą od źródłowego materiału, z którego zostały wydz[...]

 Strona 1