Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edwin Makarewicza"

Study on properties of amine-cured glycidylsiloxane coatings Badanie właściwości utwardzanych aminami powłok z żywic glicydylosiloksanowych DOI:10.15199/62.2015.2.5


  Four glycidylsiloxane resins were synthesized, cured in coatings with com. triethylenetetramine and isophoronediamine hardeners and studied for structure, thermal properties, surface topography, hardness and drewability. The coatings were heat resistant up to 150-180°C. The coating made of a partly cryst. resin showed the highest quality. Przedstawiono wyniki utwardzania różnego typu żywic glicydylosiloksanowych za pomocą trietylenotetraaminy oraz amin cykloalifatycznych IDA i PF. Metodą termograwimetrii wyznaczono początkową, maksymalną i końcową temperaturę reakcji utwardzania oraz obliczono efekt cieplny. Za pomocą mikroskopu sił atomowych wyznaczono profil topograficzny powierzchni powłoki. Z dyfraktogramów rentgenowskich obliczono stopień krystaliczności powłoki. Metodami fizykomechanicznymi wykonano pomiary twardości względnej oraz tłoczności. Oceniono właściwości powłok w zależności od rodzaju żywicy glicydylosiloksanowej, aminy i warunków utwardzania. Ustalono optymalny skład kompozycji powłokowej. Od rodzaju zabezpieczeń antykorozyjnych gotowych wyrobów lub instalacji przemysłowych zależy postęp technologiczny w wielu dziedzinach gospodarki. Szczegółowe wymagania dotyczą odporności powłok na długotrwałe działanie wysokich temperatur oraz oddziaływanie różnych agresywnych czynników chemicznych. Z tego względu aktualnym kierunkiem badań jest synteza żywic i polimerów wykazujących odporność na czynniki występujące w środowisku eksploatacji wyrobów lub obiektów. Najczęściej są to materiały, do których należą żywice i polimery krzemoorganiczne. Spośród nich największe zastosowanie znalazły poliorganosiloksany1-4). Do ich modyfikacji używa się m.in. żywic ftalowych, mocznikowych, melaminowych, epoksydowych, akrylowych i kumaronowych oraz estrów celulozy i kalafonii. Z kolei wprowadzenie do żywicy błonotwórczej 5,0-10,0% mas. poliorganosiloksanu znacznie zwiększa termoodporność, atmosferoodporność i hydrofobowość otrzym[...]

 Strona 1