Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Iracha"

Badania osadzonych na węglu aktywnym katalizatorów molibdenowo-niklowych w procesie hydroodsiarczania


  Spreparowano serię katalizatorów Mo-Ni osadzonych na termicznie modyfikowanym węglu aktywnym przeznaczonych do procesu hydroodsiarczania (HDS). Zbadano aktywność katalityczną otrzymanych układów w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze bezgradientowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Powierzchnię właściwą nośnika węglowego określono za pomocą adsorpcji azotu. Do scharakteryzowania katalizatorów zastosowano dyfrakcję rentgenowską i transmisyjną mikroskopię elektronową. Określono wpływ odczynu stosowanych w preparatyce roztworów, zawartości Mo, a także stosunku molowego Ni/Mo na aktywność otrzymanych katalizatorów. Układ Mo(24)Ni(6)/C okazał się prawie 2-krotnie aktywniejszy w reakcji HDS tiofenu niż katalizator komercyjny Puraspec o zbliżonym składzie. Nine Mo-Ni/C catalysts were prepd. by repeated impregnation of an activated C with aq. solns. of (NH4)6 Mo7O24 and Ni(NO3)2 and calcination at 200°C for 24 h, aPolitechnika Warszawska, bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Badania osadzonych na węglu aktywnym katalizatorów molibdenowo-niklowych w procesie hydroodsiarczania Studies of activated carbon-supported molybdenum-nickel catalysts for hydrodesulfurization Dr inż. Wioletta RARÓG-PILECKA w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2002 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki tej uczelni. Specjalność - kataliza techniczna. Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, tel.: (22) 234-71-15, fax: (22) 628-27-41, e-mail: etruszkiewicz@ch.pw.edu.pl Dr inż. Elżbieta TRUSZKIEWICZ w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a w 2008 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki tej uczelni. Specjalność - technologia nieorganiczna i kataliza tec[...]

Wpływ rodzaju węgla podłożowego na aktywność katalizatorów NiMo do procesu hydroodsiarczania


  Spreparowano serię katalizatorów NiMo osadzonych na węglach. Zastosowane węgle aktywne scharakteryzowano przy użyciu fizysorpcji azotu, porozymetrii rtęciowej oraz badań termoprogramowanej desorpcji grup funkcyjnych (TPD z detekcją MS). Aktywność katalityczną układów NiMo osadzonych na materiałach węglowych zbadano w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w szklanym reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Podjęto próbę skorelowania budowy i czystości podłoża węglowego, a także chemii jego powierzchni z właściwościami katalitycznymi otrzymanych katalizatorów. Six NiMo catalysts supported on various C substrates were prepd. by the impregnation method. The catalytic activity of the resulting systems was tested in hydrodesulfurization of thiophene at 260-400°C and 1 atm. Active C supports were characterized by N2 sorption, Hg porosimetry and temp.-programmed desorption. Activity of the catalysts depended strongly on the properties of the C support. Some of the bimetallic NiMo/C catalysts were more efficient than the com. one. Katalizatory nośnikowe są stosowane na wielką skalę w procesach przemysłu chemicznego. Dobrym przykładem są tu katalityczne procesy hydrorafinacji i uwodornienia, stanowiące ważny etap przeróbki ropy naftowej, otrzymywania i oczyszczania paliw1, 2). Przemysłowe katalizatory hydrorafinacji zawierają z reguły siarczek molibdenu (lub wolframu), dotowany niklem lub kobaltem, osadzony na nośniku z tlenku glinu1). Przyczyną niezwykłej popularności tlenku glinu jako nośnika katalizatorów przemysłowych są jego doskonałe właściwości teksturalne i mechaniczne oraz relatywnie aPolitechnika Warszawska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy ElżbiEta truszkiEwicza,*, WiolEtta raróg-PilEckaa, Michał iracha, MagdalEna karolEwskaa, ryszard narowskib Wpływ rodzaju węgla podłożowego na aktywność katalizatorów NiMo do procesu hydroodsiarczania Effect of the carbon support on the[...]

 Strona 1