Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF OBŁÓJ"

Stan badań w dziedzinie ciężkiej syntezy organicznej w Polsce - baza materiałowa, kadry, organizacja DOI:

Czytaj za darmo! »

Wymieniono ważniejsze prace badawcze prowadzone w wyspecjalizowanych w określonych procesach chemicznych instytutach (ICSO "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu oraz IChP w Warszawie) współpracujących z PAN i wyższymi uczelniami, biurami projektowymi i zespołami inżynierskimi przedsiębiorstw produkcyjnych. Zwrócono uwagę na braki w wyposażeniu Instytutów, w szczególności w aparaturę, odczynniki i literaturę zagraniczną. Omówiono zagadnienia związane z planowaniem prac, analizą uzyskanych wyników oraz ze sposobem finansowania badań. Do obszaru B + R w zakresie ciężkiej syntezy organicznej można umownie zaliczyć prace nad przemianą chemicznych surowców organicznych w wielkotonażowe półprodukty i gotowe wyroby za pomocą procesów zaliczanych w literaturze naukowej i technicznej do syntezy organicznej. Jest to więc dalszy ciąg "petrochemii" - dostarczającej ' Щ Л f m 1.1 ' Prof, dr inż. Józef OBŁÓJ w roku 1947 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie na emeryturze. Jest doradcą sekretarza w III Wydziale PAN. Specjalność - chemiczna technologia organiczna. czystych surowców chemicznych w wyniku przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego, oraz "karbochemii" - w zakresie chemicznego wykorzystania surowców otrzymywanych z przetwórstwa węgla, a także przemiany odnawialnych surowców roślinnych i zwierzęcych w chemikalia techniczne. Niniejszy referat jest próbą przedstawienia uogólnionych poglądów na krajową bazę badawczą w dziedzinie ciężkiej syntezy organicznej, a także możliwości i niedostatków tej bazy jako podstawy naukowej, na której powinien się opierać rozwój naszego przemysłu organicznego w stopniu większym aniżeli dotychczas. Do oceny stanu badań nie zostały tu wykorzystane dane liczbowe, zarówno ze względu na ich różnorodność, jak i wątpliwą wartość porównawczą. Kadry Potencjał naukowo-badawczy ciężkiej syntezy organicznej to w głównej mierze kadry Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej [...]

Rys historyczny i perspektywy rozwojowe Instytutu Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

Czytaj za darmo! »

Jubileusz 75-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej - największego badawczego instytutu chemicznego w Polsce -jest okazją do przypomnienia jego losów w zmieniających się w czasie uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych. Omówiono kierunki badawcze i osiągnięcia Instytutu w pierwszych latach jego istnienia, a następnie w okresie powojennym. Szczególną uwagę poświęcono działalności w latach dziewię[...]

 Strona 1