Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Witold Pietrzak"

Badania nad przydatnością odpadów przemysłu piekarniczego do produkcji bioetanolu


  Określono przydatność odpadowych produktów piekarskich do produkcji etanolu. Najlepszą wydajność procesu uzyskano dla podłóż otrzymanych z odpadowego ciasta chlebowego (80,99%). Proces fermentacji zacierów trwał 48 h niezależnie od rodzaju użytego surowca. Najwyższe stężenie glukozy oznaczono w zacierze otrzymanym z mieszanki surowców, a najniższe w zacierze z ciasta chlebowego. W trakcie fermentacji drożdże zużywały dostępne węglowodany ze zbliżoną szybkością niezależnie od rodzaju surowca. Najniższe stężenie produktów ubocznych fermentacji (glicerolu i kwasów organicznych) odnotowano w podłożach uzyskanych z odpadowego ciasta chlebowego (ok. 3,7 g/dm3). Zawartość produktów ubocznych w podłożach z pozostałych surowców wynosiła ponad 4,0 g/dm3. Bakery wastes (dough, bread, cakes) were used as raw materials for mash EtOH fermn. by Saccharomyces cerevisiae yeasts at 30°C for 48 h. The best yield of EtOH was achieved for waste bread dough (80.99%). The highest concn. of glucose was detd. for a mixt. of the wastes, and the lowest for the bread dough. The lowest concn. of fermn. by-products (glycerol, organic acids) was obsd. for waste bread dough (about 3.7 g/L). Content of the byproducts in the media from other raw materials was higher than 4.0 g/L. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Joanna Kawa-Rygielska*, Witold Pietrzak Badania nad przydatnością odpadów przemysłu piekarniczego do produkcji bioetanolu Studies on the suitability of the baking industry waste to produce ethanol fuel Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, tel. (71) 320-77-64, e-mail: joanna.kawa-rygielska@wnoz.up.wroc.pl Dr inż. Joanna KAWA-RYGIELSKA ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu (dzisiaj Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Jest adiunktem w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowaln[...]

Zastosowanie suszonego wywaru gorzelniczego (DDGS) w produkcji bioetanolu


  Fermentację etanolową zacierów kukurydzianych przeprowadzono z dodatkiem suszonego wywaru gorzelniczego (DDGS). Stwierdzono, że wzbogacenie zacierów wywarem poprawiło dynamikę fermentacji, zwiększyło szybkość tworzenia etanolu o 10-20% w trakcie pierwszej doby procesu, a w efekcie końcowym wpłynęło na skrócenie czasu fermentacji z 60 do 42 h (wariant 10% DDGS) przy zachowaniu zbliżonej wydajności procesu. Końcowe stężenie etanolu, po 60 h fermentacji, wynosiło od 69,47 do 72,08 g/dm3. Dried distillers grain with solubles was added (up to 15% by mass) to corn mashes to improve the prodn. of EtOH. The addn. resulted in an increase in reaction rate by up to 20%. The final EtOH concn. was 69,47-72,08 g/L after 72 h of fermentation. Unfortunately, the mashes contained also glycerol and org. acids. Wzrost zapotrzebowania na bioetanol pociąga za sobą zwiększenie ilości powstającego odpadu produkcyjnego jakim jest wywar gorzelniczy. Powstaje on w procesie destylacji etanolu z przefermentowanego zacieru. Skład chemiczny wywarów gorzelniczych uzależniony jest od rodzaju surowca użytego w gorzelni, zazwyczaj zawiera on do 10% suchej substancji, w skład której wchodzą białka, tłuszcze, polisacharydy nieskrobiowe, biomasa pofermentacyjnych drożdży, aminokwasy (w tym ok. 45% aminokwasów egzogennych1) oraz pewna ilość cukrów nieprzefermentowanych2-4)). Wywar gorzelniczy, w postaci mokrej lub wysuszonej DDGS (dried distillers grains with solubles), przeznaczany jest głównie jako dodatek do pasz. W praktyce Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław Joanna Kawa-RygielsKa*, witold PietRzaK Zastosowanie suszonego wywaru gorzelniczego (DDGS) w produkcji bioetanolu Use of dried distillers grains with solubles (DDGS) in the production of bioethanol Mgr inż. Witold PIETRZAK w 2010 roku ukończył studia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest doktorantem w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu P[...]

Effect of enzymatic hydrolysis conditions of ligno-cellulosic raw materials on the glucose yield Wpływ warunków enzymatycznej hydrolizy surowców lignino-celulozowych na wydajność uzyskiwanej glukozy DOI:10.12916/przemchem.2014.1739


  Lignocellulosic raw materials (wheat straw, potato stalks) were subjected to enzymatic hydrolysis after pretreatment with a dild. acid. The increase in reaction temp. (from 35 to 45°C) resulted in an increase in the glucose yield by 50-60 g/kg. The addn. of supportive enzymes (hemicelulases) resulted also in increasing the sugar yield by 3-15% in comparison to only cellulase-catalyzed hydrolysis. Określono wpływ temperatury hydrolizy oraz doboru preparatów enzymatycznych na ilość glukozy uzyskiwanej z surowców lignino-celulozowych (słoma pszenna i łęty ziemniaczane) po procesie hydrolizy kwasowej rozcieńczonym roztworem H2SO4. Wykazano, że zwiększenie temperatury hydrolizy pozwalało na zwiększenie ilości uzyskiwanej glukozy w przypadku obydwu zastosowanych surowców. Zastosowanie dodatkowych preparatów enzymatycznych w procesie hydrolizy łętów ziemniaczanych (bez oddzielania płynów poreakcyjnych po obróbce wstępnej), również powodowało zwiększenie wydajności glukozy z jednostki masy surowca. Ze względu na bardzo niską cenę i dużą dostępność biomasa lignino- celulozowa jest atrakcyjnym surowcem do pozyskiwania cukrów fermentujących. Z uwagi na złożoną, krystaliczną strukturę odpadów lignino-celulozowych, hydroliza enzymatyczna surowca natywnego jest jednak wyjątkowo nieefektywna. Dlatego, przed etapem scukrzania enzymatycznego, musi być poddany obróbce wstępnej z wykorzystaniem wysokiej temperatury i katalizatora (najczęściej kwasowego lub zasadowego) w celu rozluźnienia jego struktury, delignifikacji i wstępnej depolimeryzacji łańcuchów celulozy1, 2). Następnie materiał poddawany jest działaniu enzymów celulolitycznych i hemicelulolitycznych, wskutek czego polimery te ulegają scukrzeniu do cukrów prostych (heksoz i pentoz)[...]

Przerób słodu z surowcami niesłodowanymi a wydajność warzelni DOI:10.15199/64.2016.9.1


  It was proven that estimation of simplified mashing efficiency could be an important feature of evaluation of suitability of any compositions of pilsner type malt with special malts and unmalted adjuncts used in the production of brewer’s worts in minibreweries and restaurant breweries. Forecasting of mashing efficiency can simplify the planning of mashing process using different recipes involving any composition of raw materials included in the load which variably affects the efficiency of wort obtaining process. Here proposed method of evaluation of mashing efficiency allows to predict the most important technological features of mashing (extract content and volume of wort). It is a laboratory method that allows to develop new recipes of production of brewer’s wort without bearing the costs of experiments in the production scale. Wykazano, że określenie uproszczonej wydajności warzelni może być ważnym wyróżnikiem oceny przydatności dowolnych kompozycji słodu typu pilzneńskiego ze słodami specjalnymi oraz surowcami niesłodowanymi wykorzystywanymi do pozyskiwania brzeczek piwnych w warunkach minibrowarów i browarów restauracyjnych. Prognozowanie wydajności warzelni może ułatwiać planowanie procesu zacierania z wykorzystaniem różnych receptur uwzględniających dowolną kompozycję surowców wchodzących w skład zasypu, w różny sposób wpływających na wydajność procesu pozyskiwania brzeczki. Proponowana metoda oceny wydajności warzelni pozwala na przewidywanie najważniejszych wyróżników technologicznych warzelni (zawartości ekstraktu i objętości brzeczki) pozyskiwanej w dowolnej konfiguracji surowcowej zasypu. Jest to laboratoryjna metoda ułatwiająca opracowywanie nowych receptur pozyskiwania brzeczki piwnej bez ponoszenia kosztów eksperymentów w skali produkcyjnej. Wstęp Pozyskiwanie brzeczek piwowarskich realizowane jest na wiele sposobów, najczęściej poprzez zacieranie mieszaniny słodów typu pilzneńskiego ze słodami specja[...]

 Strona 1