Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"arTur suLIGa"

Wybrane aspekty odzysku metali z pyłów pochodzących z łukowych pieców elektrycznych w procesie pirometalurgicznym


  Artyku. koncentruje si. na recyklingu py.ow z .ukowych piecow elektrycznych traktuj.c je jako .rod.o cennych pierwiastkow: cyn- ku, o.owiu i .elaza. Zastosowanie procesu pirometalurgicznego pozwala na jednoczesne wykorzystanie py.ow stalowniczych oraz py.u wielkopiecowego w charakterze materia.u wnosz.cego w.giel, niezb.dny w procesie redukcji zwi.zkow cynku i o.owiu. Opra- cowanie technologii opartej na tego typu procesie pozwoli.oby na zagospodarowanie niebezpiecznych dla .rodowiska naturalnego odpadow przemys.u metalurgicznego, a jednocze.nie na obni.enie kosztow tego typu technologii. Badania laboratoryjne wskazuj., .e dodatek py.u wielkopiecowego w ilo.ci 20€30 % masy do py.u stalowniczego umo.liwia recykling cynku, .elaza i o.owiu na ekonomicznie uzasadnionym poziomie. This paper focuses on the recycling of electric arc furnaces dust by treating itfs as a source of valuable elements such as zinc, lead and iron. Use of the pyrometallurgical process allows on the simultaneous utilization of EAF Dusts and the blast furnace dust as a reducing agent bringing carbon indispensable in the reduction of zinc and lead oxides. Working out the technology based on this type of process would permit on bringing into cultivation of dangerous metallurgical industry wastes for natural environment and simultaneously to reduce the investment cost of this type technology. The laboratory scale tests indicate that the addition of blast furnace dust in amount of 20€30 mass. % to the EAF Dust enables recycling of zinc, lead and iron on the economically well-founded level. ...owa kluczowe: py. z .ukowych piecow elektrycznych, py. wielkopiecowy, pirometalurgia, recykling cynku, o.owiu i .elaza Key words: electric arc furnace dust, blast furnace dust, pyrometallurgical, recycling of zinc, lead and iron 2011 r. HUTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE S. 349 wymiarach np: w.giel, wapno. Badania py.ow wskazuj., i. cynk obecny jest w postaci tlenku [...]

Dobór wartości pH roztworów w hydrometalurgicznym procesie przerobu wysokocynkowych pyłów pochodzących z łukowych pieców elektrycznych


  Niniejsza praca koncentruje się na procesie przerobu pyłów z łukowych pieców elektrycznych (ŁPE) traktując je jako źródło cynku. Prze- mywanie wodą mające na celu usunięcie zanieczyszczeń, głównie soli chlorkowych przed zasadniczymi procesami hydrometalurgicznymi, powoduje straty odzyskiwanego metalu. Podejście do procesu przemywania oraz ługowania jak do reakcji zachodzących w ogniwach elek- trochemicznych pozwala na teoretyczne opracowanie warunków prowadzenia procesu ograniczających straty cynku. Przegląd literatury wskazuje, że odpowiedni dobór wartości pH roztworu umożliwia optymalizację procesu odzysku cynku. This paper focuses on the processing of electric arc furnaces dust (EAFD) by treating its as a source of zinc. Dust washing with water to remove pollutants, principally chloride salt as a prehydrometallurgical process causes the losses of amount of metal. Treating the washing and leaching as a reactions occurring in electrochemical cells enables theoretical description of process and in effect decrease of zinc losses. The literature review indicates that proper selection of the pH values of solution allows to optimize the zinc recovery. Słowa kluczowe: pył z łukowych pieców elektrycznych, hydrometalurgia, przerób cynku Key words: electric arc furnace dust, hydrometallurgy, processing of zinc.Wstęp. Pyły powstające w elektrycznych piecach łukowych są produktem ubocznym przetapiania zło- mu stalowego. Proces wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym generuje około 10÷20 kg pyłu na tonę wyprodukowanej stali [1]. Z przeglądu literatury wyni- ka, iż pył ten zawiera około 30% cynku, głównie w po- staci cynkitu ((Zn,Mn)O) i franklinitu (ZnFe2O4) oraz łącznie około 40% żelaza w postaci magnetytu (Fe3O4) i hematytu (Fe2O3) [1]. Poza wskazanymi związka- mi w pyle występują też licznie inne związki, m.in.: chlorki, siarczki, tlenki, fluorki metali, głównie cyn- ku, żelaza, ołowiu, krzemu, kadmu, miedzi. Obecność tak dużego spektru[...]

 Strona 1