Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz BIeniasz"

Wyciskanie przeciwbieżne kształtowników ze stopu magnezu AZ31


  Korzystne właściwości użytkowe stopów magnezu (niska gęstość i wysoka wytrzymałość) uzasadniają zastosowania lotnicze tych materia- łów. Dodatkową zaletą może być również dobra przetwarzalność metodami wyciskania, umożliwiająca otrzymywanie kształtowników o zło- żonym profilu, mających zastosowanie jako elementy konstrukcyjne. W pracy dokonano analizy możliwości wykonania profili konstrukcyj- nych ze stopu magnezu AZ31 o skomplikowanym kształcie przekroju poprzecznego w procesie wyciskania przeciwbieżnego. Przedstawiono wyniki testów swobodnego spęczania i wyciskania, określono przedział optymalnych temperatur przeróbki plastycznej na gorąco i prędkości wyciskania kształtowników o różnorodnych kształtach przekroju poprzecznego. Wyniki badań pozwoliły na wyselekcjonowanie warunków realizacji procesu rzeczywistego prowadzącego do uzyskania wyrobu bez wad o wysokich wymaganiach jakościowych. Advantages properties of magnesium alloys (low density and high strength) motivates to their application in aerospace industry. Additional advantage is their good extrudability, enabling manufacturing sections of complex shapes. In this paper, the analysis of manufacturing potentials of AZ31 magnesium alloy sections by backward extrusion process is discussed. The results of upsetting and extrusion tests are shown, the optimal range of manufacturing temperatures and extrusion rates of different profiles are determined. The tests results let determination of real extrusion process conditions, that led to obtain high quality products. Słowa kluczowe: wyciskanie przeciwbieżne, stopy magnezu, AZ 31, kształtowniki Key words: backward extrusion, magnesium alloys, AZ31, sections.Wprowadzenie. Dzięki niskiej masie, przy sto- sunkowy dobrej wytrzymałości mechanicznej, stopy magnezu wypierają powszechnie dotychczas stosowa- ne materiały konstrukcyjne (np. stale, durale ) i wypeł- niają zapotrzebowanie, zwłaszcza w przemyśle lotni- czym, na profile, pręty i rury poz[...]

 Strona 1