Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Gałaj"

Podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych


  W artykule zaprezentowano podstawowe problemy mającewpływna bezpieczeństwo użytkownikówbudynkówmieszkalnych wielorodzinnych w warunkach pożaru. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym rozwoju pożaru w tego typu budynkach, jego dynamiki, podstawowych parametrów charakteryzujących środowisko pożarowe z uwagi na miejsce powstania (kuchnia, pokój dzienny, sypialnia, przedpokój) oraz wymaganiom polskich przepisów związanych z ewakuacją ludzi z budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a w szczególności dotyczących dróg ewakuacyjnych. Omówiono wymagania, jakie muszą spełniać takie budynki w zakresie zagadnień związanych z ewakuacją ludzi. Większość przepisów dotycząca ewakuacji została zawarta w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., wsprawiewarunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na końcu zamieszczono podsumowanie i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, pożar, ewakuacja, budynki mieszkalne, bezpieczeństwo pożarowe w budynkach mieszkalnych.Bezpieczeństwo użytkowników (mieszkańców) budynków wielorodzinnych ZL IVuzależnione jestm.in. od rodzaju konstrukcji, zastosowanych rozwiązań architektonicznych, wysokości budynku i liczby kondygnacji, liczby mieszkańców, rozwiązań zamiennych i zastępczych, możliwości dojazdu służb ratowniczych. W przypadku tego typu budynków szczególnie istotne są możliwości dotarcia służb ratowniczych oraz ewakuacji ludzi. Przepisy z dziedziny ochrony przeciwpożarowej budynkówmają wspólnymianownik, którymjest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w danym obiekcie. Wprzepisach określa się dokładne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ze wskazaniem sposobu ich realizacji. Wartykule zaprezentowane zostaną dwa zagadnienia dotyczące wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a mianowicie rozwój pożaru oraz podstawowe wymagania, których spełnienie zapewnia bezpieczną ewakuację z tego t[...]

Hybrydowe systemy gaśnicze wykorzystujące mgłę wodną i gaz obojętny podczas gaszenia pożarów typu A w pomieszczeniu zamkniętym DOI:10.15199/62.2018.6.27


  Hybrydowe systemy gaśnicze wykorzystujące mgłę wodną i gaz obojętny są obecnie nowatorskim rozwiązaniem w skali światowej. Dostępna literatura zarówno w języku polskim, jak i w dostępnych źródłach na świecie opisuje to zagadnienie fragmentarycznie. Trwają prace studyjne nad oddzielną normą NFPA dla tego typu rozwiązań w USA. Według zapisów opracowywanego projektu normy1), Hybrid fire-extinguishing systems combine the inert gas extinguishing capacity and water mist. Today, the latest technol. is used in fixed fire extinguishers. A preliminary assessment of fire performance of a 4-head fire extinguishing system installed in a test chamber was done. The effects of supply pressure, water flow, start time of fire extinguishing on the diffusion flux produced by the selected hybrid nozzles during were detd. Hybrydowe systemy gaśnicze stanowią połączenie zdolności gaśniczych gazów obojętnych oraz mgły wodnej. Obecnie to najnowsza technologia, która znajduje zastosowanie w stałych urządzeniach gaśniczych. W ramach artykułu przedstawiono wstępne wyniki badań systemu dwufazowego, które zostały zrealizowane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w ramach pracy badawczej pt. "Analiza skuteczności gaśniczej strumieni rozpylonych wytwarzanych przez wybrane dysze mgłowe, prądownice typu Turbo i lance gaśnicze podczas gaszenia pożarów typu A w pomieszczeniu zamkniętym". Podczas badań dokonano wstępnej oceny skuteczności Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Tomasz Drzymała*, Jerzy Gałaj Hybrid fire extinguishing systems using water mist and inert gas during extinguishing A-type fires Hybrydowe systemy gaśnicze wykorzystujące mgłę wodną i gaz obojętny podczas gaszenia pożarów typu A w pomieszczeniu zamkniętym DOI: 10.15199/62.2018.6.27 Dr hab. inż. Jerzy GAŁAJ, prof. nadzw., w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Te[...]

Wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów epoksydowych


  Analizowano wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów powstałych na bazie żywicy epoksydowej Epidian 5. Stosowano Exolit RP 6580 (6%) lub jednocześnie Nanomer I.28 E (3%) i Exolit (6%). Badania prowadzono w małej skali przy wykorzystaniu kalorymetru stożkowego oraz w dużej skali poprzez spalanie tych samych próbek w zamkniętym pomieszczeniu. Przedstawiono wybrane wyniki tych badań oraz dokonano analizy porównawczej wpływu zastosowanych antypirenów na właściwości palne badanych materiałów epoksydowych. Two com. fire retarding agents were added to a com. epoxy resin to study their impact on the heat release rate, CO and smoke concns., extinction coeff. and combustion in small scale (cone calorimeter) and full scale (chamber 5×5×2.8 m) after curing. Addn. of the fire retardant resulted in an increasing not only the fire resistance of the resin but also of the CO emmision. Konwencjonalne metody obniżania palności polegają na modyfikowaniu tworzyw sztucznych poprzez dodanie środków ogniochronnych (tzw. antypirenów) np. w postaci utwardzaczy lub wypełniaczy. Zadaniem środków ogniochronnych jest spowolnienie procesu termicznego rozkładu materiału poddanego oddziaływaniu promieniowania cieplnego, co bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia szybkości spalania materiałów. W wyniku tego procesu temperatura pożaru w pomieszczeniu wzrasta wolniej i warunki bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku są zdecydowanie korzystniejsze. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Jerzy Gałaja, Marzena Półkab, *, Waldemar Wnękc Wpływ antypirenów addytywnych na wybrane właściwości palne materiałów epoksydowych Effect of addition of fire retardants on some fire properties of epoxy materials Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 0-629 Warszawa, tel.: (22) 561-77-12, fax: (22) 833-07-24, e-mail: mpolka@ sgsp.edu.pl Dr inż. Jerzy GAŁAJ w roku 1979 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i L[...]

Moduły obliczeniowe systemu eksperckiej oceny zagrożeń i ryzyka pożarowego w budynkach


  Artykuł zawiera opis modułów i algorytmów obliczeniowych systemu eksperckiego oceny zagrożeń i ryzyka pożarowego w budynkach pod nazwą Platforma IMZBOP. Część obliczeniowa tej platformy oparta jest na wzajemnie połączonych modułach odpowiedzialnych za wprowadzanie danych i obliczenia dotyczące poszczególnych aspektów analizy z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wykonywanej dla budynku. Analiza taka obejmuje rozwój pożaru w zdefiniowanych pomieszczeniach budynku, detekcję pożaru i alarmowanie, uruchamianie urządzeń przeciwpożarowych (wentylacja, tryskacze), ewakuację ludzi, interwencję straży pożarnej oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Słowa kluczowe: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, narzędzia analityczne, analiza ryzyka, rozwój pożaru, ewakuacja, bezpieczeństwo pożarowe budynków.Centralnymmodułemczęści obliczeniowej platformy jest moduł rozwoju pożaru bazujący na modelu strefowym. Idea programu polega na obliczaniu zmian strumieni masy i ciepła oraz entalpii w kolumnie konwekcyjnej i poszczególnych strefach modelu w małych krokach czasowych (1 s).Wpodobny sposób obliczane są zmiany w innychmodułach, np. ewakuacji i temperatury stali. W platformie IMZBOP możliwe są dwie konfiguracje pomieszczeń: pomieszczenie pojedyncze oraz zespół dwóch pomieszczeń połączonych otworem. Takie konfiguracje obejmują większość sytuacji spotykanych w praktyce inżynierskiej.Wkonfiguracji pojedynczego pomieszczenia użytkownik ma możliwość zdefiniowania wysokości i powierzchni pomieszczenia. W konfiguracji dwóch pomieszczeń użytkownik może zdefiniować dodatkowo wysokość i powierzchnię drugiego pomieszczenia oraz wysokość i szerokość otworu łączącego pomieszczenia. W przypadku materiału przegród użytkownik ma do wyboru przegrody adiabatyczne, betonowe i gipsowe. Celem umieszczenia materiału przegród budowlanych w modelu jest zwrócenie uwagi użytkowników na wpływ materiału na wymianę ciepła i jego wpływ na wyniki, szczególnie dotyczące[...]

Interaktywna modułowa platforma oceny zagrożenia pożarowego budynków


  Wartykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności interaktywnej modułowej platformy oceny zagrożenia pożarowego budynków i omówiono kilka wybranych podopcji opcji "Wiedza prawna i techniczna", dwie podopcje "Poradnik" i "Baza danych" opcji "Wiedza inżynierska" oraz opcje "Definicje", "Innemateriały", "Raporty" i "Forum". Każdą z nich zilustrowano widokiem przykładowego okna lub okien. Słowa kluczowe: pożar, budynek, bezpieczeństwo pożarowe budynków, przepisy, normy.Na ostatniej Konferencji "Fire Safety" w 2012 r. została zaprezentowana ogólna koncepcjamodułowej platformy oceny zagrożenia pożarowego budynków, która ma być narzędziem wspomagającym ich projektowanie [1, 2, 3, 4]. Stanowiła ona etap wstępny projektu rozwojowego finansowanego przez NCBiR, który rozpoczął się na początku 2012 r. Jego zakończenie jest przewidziane na koniec 2014 r. Na obecnym etapie zaawansowania prac platforma jest dostępna w internecie pod adresem http://sgsp-podrecznik.x-code.pl/. Głównymcelemomawianej pracy jest przedstawienie działania głównych opcji i podopcji platformy poparte konkretnymi przykładami. Omówione zostaną działające obecnie funkcje z wyjątkiem tych związanych z częścią obliczeniową (podopcja "Obliczenia" w opcji "Wiedza inżynierska"), która zostanie zaprezentowana w oddzielnej pracy. W skład głównego menu wchodzą następujące opcje: "Wiedza prawna i techniczna"; "Wiedza inżynierska"; "Definicje"; "Inne materiały"; "Raporty" i "Forum". Opcja "Wiedza prawna i techniczna" obejmuje następujące podopcje: 1) "Przepisy europejskie" - przeznaczona do przeglądania i drukowania aktualnych aktów prawnych uchwalonych przez Parlament Europejski dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków; 2) "Ustawy" - przeznaczona do przeglądania i drukowania ustaw uchwalonych przez Sejm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków; 3) "Rozporządzenia" - przeznaczona do przeglądania i drukowania jednolitych tekstów rozporządzeń uchwal[...]

 Strona 1