Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Siepka"

Comparison of composition of phospholipid fractions produced by chemical extraction and accelerated solvent extraction.Porównanie składu frakcji fosfolipidów pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej oraz przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem


  Lipids were sepd. from egg yolk by solvent extn. at 4°C for 15 min and by accelerated solvent extn. with MeOH, EtOH and i-PrOH at 80-100°C and 11 MPa under N2 for 60 s. The highest extn. yield (85.68%) was achieved by conventional extn. with MeOH. The accelerated solvent extn. was most efficient (yield 60.49%) when i-PrOH was used as solvent and process was carried out at 100°C. Przedstawiono porównanie frakcji lipidowych pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej rozpuszczalnikami organicznymi i przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (ASE). Największą ilość ekstraktów pozyskano w procesie ASE w 100°C (60,49%), a najmniejszą (18,87%) w klasycznym procesie ekstrakcji chemicznej. W obydwu przypadkach ekstrahentem był alkohol izopropylowy. Ekstrakty o najwyższej czystości, wyrażonej jako substancja nierozpuszczalna w acetonie, otrzymano dla wariantu z zastosowaniem alkoholu metylowego podczas ekstrakcji chemicznej (85,68%). Technika przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem ASE (accelerated solvent extraction) realizowana jest zazwyczaj powyżej temperatury wrzenia rozpuszczalnika i pod podwyższonym ciśnieniem rzędu 10-15 MPa w atmosferze gazu obojętnego (N2). Zastosowane parametry pozwalają na zwiększenie szybkości ekstrakcji poprzez zmniejszenie lepkości rozpuszczalnika, wzrost współczynnika dyfuzji (temperatura) i utrzymywanie rozpuszczalnika w stanie ciekłym (ciśnienie). W porównaniu z klasyczną metodą Soxhleta, trwającą 4-48 h, metoda ASE pozwala na skrócenie czasu ekstrakcji do 10-20 min z jednoczesnym zredukowaniem zapotrzebowania na rozpuszczalniki o ponad 50%1, 2). Fosfolipidy są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako naturalny emulgator, stabilizator emulsji oraz antyutleniacz. W organizmie człowieka budują one podwójną warstwę lipidową błon komórkowych oraz uczestniczą w regulacji transportu przez błony biologiczne. Fosfolipidy izolowane z surowca jajczarskiego zawierają do 75% fosfatydylocholiny, [...]

Extraction of phospholipids from chicken egg yolk using a concentrated microwave field. Ekstrakcja fosfolipidów z żółtka jaj kurzych z wykorzystaniem skoncentrowanego pola mikrofalowego


  Phospholipids were extd. from liophilized egg yolk with EtOH in concd. microwave field (800 W, 50 Hz). The highest yield of phospholipids (16.35%) was achieved when 8 kJ energy was supplied and the spacings between pulses were 800 ms long. The yield was however lower than that achieved during conventional chem. extn. (19.23%). Porównano frakcje lipidowe pozyskane podczas ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi i ekstrakcji wspomaganej skoncentrowanym polem mikrofalowym CMF (concentrated microwave field). Ilość pozyskanych ekstraktów zależna jest od ilorazu rozcieńczenia żółtka alkoholem, a największą ilość ekstraktów pozyskano po procesie ekstrakcji alkoholem etylowym (19,23%) ze wstępnie odolejonego żółtka. Najwięcej fosfolipidów pozyskanych w procesie z zastosowaniem CMF (14,57%) uzyskano dla prób, do których dostarczono 4 kJ energii, odstępy pomiędzy impulsami wynosiły 800 ms, a surowcem było wstępnie odolejone żółtko. W technice ekstrakcji wspomaganej falami mikrofalowymi MAE (microwave assisted extraction) wykorzystuje się fale elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0,3-300 GHz1). Standardowa częstotliwość wykorzystywana w warunkach przemysłowych oraz w sprzęcie gospodarstwa domowego wynosi 2,45 GHz. Mikrofale wnikają w głąb obrabianego materiału i przez oddziaływanie z cząsteczkami polarnymi o dużym momencie dipolowym (np. woda, w badaniach własnych MeOH, EtOH, i-PrOH), wytwarzają ciepło, co w konsekwencji powoduje wzrost temperatury. Pole mikrofalowe jest absorbowane przez rozpuszczalnik organiczny, co powoduje rozerwanie tkanek matrycy i u.atwia ekstrakcj. zwi.zkow chemicznych. Wydajno.. procesu CMF w du.ej mierze zale.y od przewodno.ci elektrycznej mieszaniny rozpuszczalnik-matryca. Do zalet technik mikrofalowych nale.y skrocenie czasu ekstrakcji w odniesieniu do technik konwencjonalnych, zmniejszone zu.ycie rozpuszczalnika, wzrost wydajno.ci i prostota zastosowania. [...]

Fractionation of the whole egg of quail (Coturnix coturnix japonica) in supercritical carbon dioxide. Frakcjonowanie masy jajowej z jaj przepiórczych (Coturnix coturnix japonica) w nadkrytycznym ditlenku węgla


  Mass of quail eggs collected from birds fed with Se Saccharomyces cerevisiae yeast-contg. fodder was extd. with CO2 under supercritical conditions (10-40 MPa, 60°C) optionally in presence of EtOH entrainer to remove components insol. in pure CO2. The fractions and extn. residue were analized for fatty acids in lipids by gas chromatog. Addn. of the yeast to the fodder resulted in an increase in content of α-linolenic acid (from 0.85% up to 5.19%), of eicosapentaenoic acids (from 0.74% up to 1.74%) and of docosahexaenoic acid (from 4.04.% up to 7.28%). Określono wpływ drożdży selenowych oraz alg morskich na zmiany składu kwasów tłuszczowych we frakcjach lipidowych masy jajowej jaj przepiórczych. Wyniki uzyskane po ekstrakcji metodą Folcha porównano ze składem kwasów tłuszczowych frakcji uzyskanych po frakcjonowaniu masy jajowej w warunkach nadkrytycznych ditlenku węgla w zakresie ciśnień 10-40 MPa. Przepiórki japońskie (Coturnix coturnix japonica) utrzymywane były w dwóch grupach doświadczalnych w bateriach po 40 szt./m2 i karmione ad libitum. Iloraz kwasów tłuszczowych z grupy ω-6/ω-3 określony dla frakcji trójglicerydowej masy jajowej pozyskanej od ptaków żywionych paszą suplementowaną zmniejszył się ponad 3-krotnie względem frak-cji kontrolnych. Zmiana ilorazu tych kwasów w polarnych frakcjach fosfolipidowych zmniejszyła się ponad 2-krotnie, a zmiany te były statystycznie istotne (α = 0,05). Surowiec jajczarski stanowi doskonałe źródło substancji wykazujących aktywność biologiczną. Z żółtka jaj izolowane są na skalę przemysłową takie komponenty, jak immunoglobulina, foswityna oraz fosfolipidy. Frakcja fosfolipidowa izolowana z surowca jajczarskiego zawiera ponad 70% fosfatydylocholiny, co w porównaniu z fosfolipidami pozyskiwanymi z ziaren soi jest wartością ponad dwukrotnie wyższą. Cholina połączona wiązaniem fosfodiestrowym z resztą kwasu fosforowego(V) zlokalizowaną w pozycji sn-3 stanowi substra[...]

 Strona 1