Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Obolewicz"

Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Czytaj za darmo! »

Anna Obolewicz: Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Państwowa Straż Pożarna spełnia ważną rolę w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych podczas transportu towarów niebezpiecznych. W ostatnich latach zwiększyła się ilość przewozów tych towarów, ale akcje ratownictwa technicznego były sprawne i skuteczne. Anna Obolewicz: Accidents with the part[...]

Ratownictwo podczas transportu materiałów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost przewozu materiałów niebezpiecznych. Ciężar przewozów przejęty został głównie przez transport drogowy, który obejmuje zarówno przewóz, jak też załadunek, wyładunek, przeładunek oraz składowanie substancji o charakterze toksycznym, wybuchowym i promieniotwórczym. Państwowa Straż Pożarna zajmuje się likwidacją miejscowych zagrożeń o charakterze chemiczno-ekologicznym.Ratownictwo chemiczne jest ściśle związane z zagrożeniami, jakie stwarza stale rosnący poziom rozwoju technicznego. Coraz większy stopień chemizacji gospodarki oraz powstawanie nowych technologii niosą ze sobą wzrost zagrożeń powodowanych przez naturalną zawodność urządzeń, nieprzestrzeganie reżimów technologicznych oraz niewłaściwe magazynowanie i transport materiałów nieb[...]

Ogólne bezpieczeństwo chemiczne w gospodarce. Rola przedsiębiorstw i instytucji państwa w redukcji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i jądrowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1804


  Bezpieczeństwo chemiczne związane z przeciwdziałaniem nieprawnemu użyciu chemikaliów wydaje się być pojęciem niejednoznacznym, utożsamianym z różnorodnymi obszarami prewencji i przeciwdziałania. W Polsce kompetencje w tym zakresie przypisano różnorodnym instytucjom, a także podmiotom gospodarczym, które w zamyśle władzy ustawodawczej powinny funkcjonować synergicznie. W ostatnich latach zanotowano znaczący postęp, wciąż jednak daje się zauważyć miejsca zakłóceń w wielu obszarach współpracy, a w szczególności w prawnym, proceduralnym i informacyjnym. Z tego względu niezmiernie istotne jest wykazanie, że tylko wspólne i koherentne działanie wszystkich aktorów tej sceny, każdego w zakresie swoich kompetencji, zredukuje istniejące narażenie. Przedmiotem pracy jest system redukcji zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wywołanego zamierzoną emisją lub reakcją o wysokiej energii, celowo dokonaną przez organizacje przestępcze przy pomocy substancji chemicznych przejętych od firm operujących chemikaliami w ramach swojej działalności gospodarczej, bez względu na to, czy przejęcie nastąpiło w sposób legalny czy nie i czy incydent powiązany był miejscem i czasem z przedsiębiorstwem i operacją przejęcia. Rodzaj zagrożenia opisanego powyżej istnieje w świadomości społecznej, pod zbiorczą nazwą zagrożenia CBRN (chemical, biological, radioactive, nuclear). Pojęcie to wyrosło z dawnego terminu "broń masowego rażenia" (BMR), która stosowana była w celach militarnych (na polu walki) przez podmioty państwowe. Materiały CBRN mogą w dzisiejszym świecie być użyte przez każdego, przeciw każdemu i nie tylko w celu osiągnięcia przewagi militarnej. Ograniczenie stanowi jedynie dostępność i wiedza oraz umiejętności pozwalające na ich efektywne użycie. Komponent chemiczny "C" w CBRN oznacza substancje wysoko toksyczne. Współczesna przestępczość posługuje się chemikaliami wykorzystując również inne ich właściwości niebezpieczne, zwłasz[...]

 Strona 1