Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIA UHNIAT"

Badania FTIR interakcji nadtlenku dikumylu z diarylosiarczkowym stabilizatorem Lowinox TBM6 w matrycy polietylenowej przed i po jej usieciowaniu

Czytaj za darmo! »

Metodą analizy spektralnej w podczerwieni (FTIR) zbadano przemiany chemiczne jakim ulegają nadtlenek dikumylu (jako czynnik sieciujący polietylen) oraz 4,4’-tio-bis-(2-t-butylo- 5-metylo)fenol (jako stabilizator diarylosiarczkowy), podczas sporządzania mieszanek polietylenowych zawierających oba indywidua domieszkowe równocześnie i rozdzielnie w temperaturze homogenizacji 130±5°C. Celem podstawowym badań było określenie przemian chemicznych obu modyfikatorów, ich wzajemna interakcja w matrycy polietylenowej podczas sieciowania w 180°C i na tej podstawie ocena przydatności stabilizatora Lowinox® TBM6 w produkcji stabilizowanego polietylenu przeznaczonego do sieciowania termicznego. Low-d. polyethylene was crosslinked with (PhCMe2)2O2 initiator at 180°C for 20 min in presence of (2-Me-4-OH-5- Me3CPh)2S stabilizer and studied for chem. structure by FTIR spectroscopy. An interaction between the initiator and stabilizer during the crosslinking was obsd. Dzięki poprawie właściwości wytrzymałościowych a zwłaszcza zwiększeniu odporności na odkształcenia termiczne, uzyskiwanemu poprzez usieciowanie polietylenu, znacznie poszerzył się zakres praktycznych zastosowań tego polimeru1). Polietylen usieciowany (PE-X) dzięki zwiększonej odporności na pękanie i odkształcenia plastyczne pod wpływem naprężeń zewnętrznych, służy do wyrobu wielkogabarytowych kontenerów, zbiorników i palet transportowych. Właściwości usieciowanego polietylenu, determinujące kierunki jego zastosowań, w dużej mierze zależą od stopnia jego usieciowania2). Również i sposób sieciowania ma istotny wpływ na stopień i jednorodność usieciowania polimeru. Spośród trzech podstawowych metod sieciowania, promieniowanie jonizujące (elektronowe lub gamma) stosowane w sieciowaniu polimerów do zastosowań medycznych, daje produkt bardzo niejednorodny, gdyż proces jest prowadzony na zimno, a w tych warunkach jedynie faza amorficzna ulega sieciowaniu. Faza krysta[...]

 Strona 1