Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR ŻOŁNIK"

ANALIZA NUMERYCZNA WALCOWANIA GWINTU ŚRUBY M20 × 2,5 WYKONANEJ ZE STOPU ALUMINIUM GATUNKU 2618

Czytaj za darmo! »

W artykule podano wybrane wyniki analizy numerycznej procesu walcowania poprzecznego gwintu śruby ze stopu aluminium gatunku 2618. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 3D, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących podczas kształtowania. W szczególności przedstawiono progresję kształtu śruby w trakcie walcowania, mapy odkształceń, naprężenia i temperatur oraz rozkłady składowych siły walcowania. Uzyskane rezultaty obliczeń wykazały przydatność MES w analizie złożonego procesu walcowania gwintu. Słowa kluczowe: walcowanie gwintu, MES, stop aluminium 2618 NUMERICAL ANALYSIS OF THREAD ROLLING M20 × 2.5 SCREW MADE FROM 2618 ALUMINUM ALLOY The results of numerical analysis of cross thread rolling process of screw from 2618 aluminium alloy are presented in this paper. Calculations were made using finite element method under the condition 3‐D state of strain taking into consideration thermal phenomena during the forming process. Shape progression of screw during rolling, stress, strain and temperature fields, distributions of components of rolling load are presented in the paper in details. Obtained results show usability of FEM for analysis of complex process of thread rolling. Keywords: thread rolling, FEM, 2618 aluminum alloy Wprowadzenie Połączenia gwintowe są najczęściej wykorzystywane w budowie maszyn. Znajdują one obecnie zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Dzięki wykorzystywaniu takich połączeń można łatwo i szybko zdemontować i na nowo złożyć skomplikowane zespoły maszynowe. Obecnie dość dobrze opanowano technologie wykonywania różnych rodzajów gwintu. Głównym podziałem metod gwintowania jest podział na metody obróbki skrawaniem oraz na metody obróbki plastycznej. Metody zaliczane do drugiej grupy są bardziej korzystne ze względu na parametry wytrzymałościowe wykonanych gwintów, ponieważ kształtowany materiał płynie pod wpływe[...]

Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi


  W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych walcowania gwintu śruby wykona nej ze stali gatunku C45 metodą styczną, z wykorzystaniem narzędzi w kształcie rolek. Szczegółowo przedstawiono analizę naprężeń, odkształceń, temperatury, sił kształtowania, progresję kształtu śruby, jak również parametry geometryczne narzędzi kształtują cych. Obliczenia numeryczne przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES). The paper presents results of a numerical analysis of tangential rolling of an M20 × 2.5 screw thread performed on a C45 steel workpiece with using tools in the shape of rolls. Stress, strain, temperature, force distribution, shape progression of screw, and also geometric parame ters of shaping tools are presented in this paper in details. Numerical calculations have been made with finite element method (FEM). Słowa kluczowe: walcowanie gwintu, MES, stal C45, narzędzia rolkowe Key words: thread rolling, FEM, C45 steel, roller tools 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 875 rysunkiem narzędzie w kształcie rolki ma cztery strefy. Wejściową, w której wykonano szereg nacięć poprzecznych, w celu wyeliminowania poślizgu między narzędziem a obrabianym materiałem. Kalibrowania, której zadaniem jest nadanie ostatecznego kształtu gwintu. Wyjściową, gdzie walcowana śruba zaczyna tracić styk z dwoma narzędziami. Od bioru, służąc do wyjęcia gotowej śruby z przestrzeni roboczej walców. W narzędziach rolkowych do walcowania gwintu metodą styczną długości liniowe poszczegól nych stref są ograniczone średnicą narzędzia, co wiąże się z dość złożonym procesem projektowa nia segmentu narzędziowego. W przedstawionym modelu MES prędkość obrotową rolki przyjęto równą 0,344 obr/min. W trakcie trwania całego procesu kształtowania obie rolki wykonują tylko jeden obrót w tym samym kierunku. Śruba po znalezieniu się w strefie odbioru jest w pełni ukształtowana. Przy odpowiedniej konstrukcji zespołu narzędzioweg[...]

Wpływ geometrii narzędzi kształtujących na przebieg procesu walcowania gwintu śruby M20×2,5


  W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej (MES) walcowania gwintu śruby M20×2,5 ze stali gatunku C45 metodą styczną z wykorzystaniem czterech zestawów narzędzi płaskich stosowanych w przemyśle. W szczególności opisano różnice w rozkładach naprężeń, odkształceń, temperatury i przebiegach sił, będące konsekwencją zastosowanego zestawu narzędzi kształtujących. The article presents the results of a numerical analysis (using the finite-element method - FEM) of the thread rolling of M20×2.5 screws made of C45 steel, applying the tangential method, with the use of four sets of flat tools used in industry. Special attention is given to the differences in the distribution of stress, strain, temperature and rolling forces resulting from the particular set of forming tools applied. Słowa kluczowe: MES, walcowanie gwintów, metoda styczna Key words: FEM, thread rolling, the tangential method.Wstęp. Analiza kształtowania gwintu śruby jest procesem bardzo złożonym [1]. W zależności od zastosowanych warunków pracy oraz geometrii narzędzi kształtujących proces wykonania uzwojenia może przebiegać w zupełnie inny sposób. Analiza doświadczalna walcowania gwintów przy zastosowaniu różnych zestawów narzędzi jest bardzo kosztowna ze względu na skom plikowaną budowę narzędzi. Współczesne oprogramowanie oraz dostępny sprzęt komputerowy pozwalają na prowadzenie skomplikowanych analiz bez potrzeby budowania narzędzi gwintujących. Stosownie metod numerycznych bazujących na MES (metoda elementów skończonych) pozwala na śledzenie całego przebiegu procesu walcowania gwintu. W artykule określono wpływ geometrii narzędzi kształtujących na prze bieg procesu wykonywania gwintu śruby M20×2,5 za pomocą narzędzi płaskich. W analizie brano pod uwagę wpływ kształtu narzędzi na rozkład sił, naprężeń, odkształceń, oraz na jakość wykonanego gwintu. W obliczeniach numerycznych zastosowano modele narzędzi, które są obecnie stosowane w przemyśle. Model MES analizowanego proc[...]

 Strona 1