Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Gradek"

Ocena siatek dzianych służących jako warstwa zbrojąca w systemie ocieplenia budynków na styropianie firmy Sempre z Bielska-Białej DOI:10.15199/60.2017.12.2


  Przedmiotem badań było sprawdzenie odporności na uderzenie i nasiąkliwości siatek stosowanych do ociepleń budynków. Do badań użyto siatek: - firmy Proxim o masie powierzchniowej 145 g/m2 i 165 g/m2, - firmy CB o masie powierzchniowej 145 g/m2, 160 g/m2, 335 g/m2, 500 g/m2, - firmy Helico o masie powierzchniowej 150 g/m2 w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i zielonym. Siatki te badano z wykorzystaniem klejów cementowych i warstw siatek przedstawionych w tabeli 1. 2. Aparatura W badaniach wykorzystano następującą aparaturę: - waga laboratoryjna, - narzędzia tynkarskie, - styropian o grubości 5 cm, - kule wzorcowe, - zbiornik z wodą z kranu. 3. Metodyka pomiarów 3.1. Odporność na uderzenie (test kuli) Prace nad badaniem odporności na uderzenia z udziałem różnych siatek do ociepleń zaczęto od przygotowania próbek. Z płyty styropianowej o grubości 5 cm oraz z badanych siatek wycięto kwadratowe fragmenty o długości boku 50 cm. Na pły[...]

Wielokryterialna ocena przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz DOI:10.15199/33.2018.12.06


  3]: 1) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 2) SEMPRE Farby Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: igruszka@ath.bielsko.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wielokryterialną ocenę przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem farb lateksowych. Ocenę poprzedzono charakterystyką ceramicznych mikrosfer wchodzących w ich skład. Do oceny przydatności użytkowej wytypowano pięć rodzajów farb różniących się technologią wytwarzania, właściwościami fizycznymi i użytkowymi, a także zastosowaniem. Ocenę farb przeprowadzono na podstawie takich wskaźników, jak: odporność powłok na szorowanie namokro; zdolność krycia ścian farbą charakteryzowaną współczynnikiemkontrastu; współczynnik odbicia; odporność na brudzenie; ekwiwalentna grubość warstwy powietrza oraz współczynnik przenikania wody. Wielokryterialną ocenę scharakteryzowano za pośrednictwem wskaźnika przydatności użytkowej uwzględniającego wszystkie wymienione parametry. Stwierdzono, że największą przydatność użytkową wykazała lateksowa farba najnowszej generacji, wykorzystująca innowacyjną technologię z zastosowaniem żywic najwyższej klasy oraz wosków syntetycznych. Słowa kluczowe: farba lateksowa; farba akrylowa; wskaźnik przydatności użytkowej; odporność; trwałość. Abstract. The paper presents a multicriteria assessment of the usability of ceramic paints for interiors, with particular emphasis on latex paints. Five types of paints differing in manufacturing technology, physical and functional properties as well as application directions were selected for the evaluation. The assessment of paints was carried out on the basis of such indicators as: resistance ofwet scrubbing coatings, ability to cover walls with paint characterized by contrast ratio, reflection coefficient, dirt resistance, equivalent air layer thickness and water penetration coefficient. The mul[...]

 Strona 1