Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz ŚWISULSKI"

Metody równoczesnej akwizycji w systemach z napięciowymi i częstotliwościowymi torami pomiarowymi

Czytaj za darmo! »

Współczesne systemy pomiarowe wykorzystują pomiary wieloparametrowe, których wyniki uzyskiwane są z wielu kanałów. Jako sygnał pośredni stosowany jest zarówno sygnał napięciowy, jak i częstotliwościowy. W artykule przedstawiono metody przetwarzania sygnału impulsowego modulowanego częstotliwościowo. Opisane metody pozwalają na odtworzenie wartości wielkości mierzonej dla tych samych chwil czasu, w których próbkowane są sygnały w torach napięciowych. Abstract. Modern measurement systems use multi-parametric measurements in which results are obtained from many channels. These measurement channels use voltage and frequency data carrier. Methods for processing of frequency-modulated pulse signal are presented in this paper. The methods allow to acquire information about frequency of pulse signal in the same instants which voltage signals are sampled. (Methods of simultaneous acquisition in systems with voltage and frequency channels). Słowa kluczowe: akwizycja sygnałów, sygnał impulsowy modulowany częstotliwościowo. Keywords: signal acquisition, pulse frequency modulation signal. Wstęp W technice pomiarowej, przy przetwarzaniu dowolnej wielkości na postać cyfrową, bardzo często wykorzystywany jest tor pomiarowy z przetwarzaniem mierzonej wielkości na wartość napięcia lub prądu. Napięcie to w bloku przetwornika analogowo-cyfrowego, w procesie próbkowania i kwantowania przetwarzane jest na postać cyfrową, zapisywaną następnie do pamięci [1]. Czasami jako sygnały pośrednie w torze pomiarowym wykorzystywane są sygnały impulsowe modulowane częstotliwościowo [2-4]. Sygnał impulsowy jako sygnał pośredni jest stosowany chętnie ze względu na prosty sposób przetwarzania na postać cyfrową i małą wrażliwość na zakłócenia np. przy przesyłaniu na większe odległości. W wieloparametrowych systemach pomiarowych często wykorzystywane są jednocześnie obie metody. Przy połączeniu obu typów torów pomiarowych pojawia się trudność zapewnienia uzyskania inf[...]

Historia polskich uczelni technicznych ilustrowana medalami DOI:10.15199/74.2015.2.8


  W 2014 r. Politechnika Gdańska obchodziła uroczyście jubileusz 110-lecia. Uczelnia została otwarta w 1904 r. jako Königliche Preussische Technische Hochschule zu Danzig. Początkowo była to uczelnia pruska, później przeszła pod jurysdykcję Senatu Wolnego Miasta Gdańska. Kształcili się tu również polscy studenci. Od 1945 r. studenci zdobywali wiedzę na polskiej Politechnice Gdańskiej. Tak jak skomplikowana jest historia Politechniki Gdańskiej, tak złożone są losy całego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich. W czasie, gdy wznoszono budynki politechniki w Gdańsku, we Lwowie działała Szkoła Politechniczna (utworzona w 1844 r. jako Akademia Techniczna). Jednak za najstarszą polską uczelnię techniczną uważa się otwartą w 1816 r. z inicjatywy Stanisława Staszica Szkołę Akademiczno- Górniczą w Kielcach. We Wrocławiu w 1910 r. otwarto Königliche Technische Hochschule Breslau[...]

Muzea elektrotechniczne w Polsce DOI:10.15199/74.2015.7.6

Czytaj za darmo! »

Historia elektrotechniki sięga przełomu XVIII i XIX w., kiedy swoje badania prowadzili: Michael Faraday, Luigi Galvani, Alessandro Volta czy André Marie Ampere. W XIX w. elektrotechnika wydzieliła się jako odrębna dziedzina nauki i techniki. Od początku XX w. elektryczność była wykorzystywana coraz powszechniej - powstawały nowe elektrownie, będące źródłem prądu dla produkowanych coraz liczniej urządzeń elektrycznych. W dzisiejszych czasach materialne świadectwa początku rozwoju elektrotechniki w P olsce możemy spotkać w wielu miejscach. Są to elementy zabytkowego wyposażenia w elektrowniach z początku XX w. (niektóre działają do dzisiaj). Wiele zabytków znalazło swoje miejsce w muzeach czy izbach pamięci. W artykule dokonano przeglądu znanych autorowi miejsc w P olsce, w których można spotkać zabytki o tematyce elektrotechnicznej. Podzielono je na grupy: zabytkowe elektrownie z ekspozycjami historycznego wyposażenia, muzea techniki, muzea w uczelniach i szkołach, obiekty użyteczności publicznej w budynkach dawnych elektrowni. Przedstawiony opis z pewnością nie wyczerpuje miejsc, gdzie można spotkać takie zabytki, ale może być początkiem opracowania w przyszłości tematycznego przewodnika po Polsce. Zabytkowe elektrownie z ekspozycjami historycznego wyposażenia Pierwsze elektrownie użyteczności publicznej na dzisiejszych ziemiach polskich zostały uruchomione w końcu XIX w.: w S zczecinie (1889 r. i 1892 r.), we Wrocławiu (1891 r.), w Bielsku-Białej (1893 r.) [1]. Pierwsze elektrownie wytwarzały prąd stały, co wiązało się z ograniczeniem odległości między źródłem energii i jej odbiorcą. Dlatego powstające później elektrownie wykorzystywały prąd przemienny. Na początku XX w. elektrownie pracowały już w wielu miastach. Wiele z tych elektrowni zostało już zamkniętych, ale są też takie które pracują do dzisiaj. W niektórych z tych obiektów przygotowano ekspozycje zabytkowego wyposażenia, tworząc na tej bazie muzea. Jednym z[...]

Ignacy Mościcki w numizmatyce i filatelistyce DOI:


  Historia medalierstwa na ziemiach polskich sięga1)XVI w., kiedy sztuka ta przybyła do nas z Włoch.2) Początkowo medale upamiętniały ważne wydarzenia w kraju i w rodzinie królewskiej, później związane były również z dworami możnowładców, regionami, miastami czy instytucjami. Ważną rolę w okresie zaborów pełniły medale patriotyczne. Obecnie najczęściej spotykane są medale pamiątkowe, których zadaniem jest upamiętnienie ważnych: wydarzeń, rocznic, czy osób, ale również medale nagrodowe, dla zasłużonej osoby lub za zwycięstwo np. w rywalizacji sportowej.3) W przeciwieństwie do medali, medaliony i plakiety mają większe wymiary i tylko jedną stronę. Medaliony i plakiety portretowe upamiętniały: królów, mężów stanu, ludzi kultury i sztuki.4) Służyły do ozdabiania mieszkań, pełniąc jednocześnie funkcje patriotyczne. Historia filatelistyki również sięga XVI w., kiedy to zaczął się rozpowszechniać zwyczaj pisania i przesyłania prywatnych listów. Pierwszy znaczek został wprowadzony do użycia w 1840 r., a dwadzieścia lat później w 1860 r. wprowadzono pierwszy znaczek na ziemiach polskich.5) Wiele medali, plakiet, medalionów i znaczków pocztowych upamiętnia Ignacego Mościckiego - wybitnego naukowca, inżyniera i wynalazcę - chemika i elektryka, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego.6) Jednak jego osiągnięcia naukowe, ze względu na zaangażowanie w działalność polityczną, pozostają trochę w cieniu.7) W latach 1926-1939 Mościcki pełnił godność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Liczne emisje numizmatyczne i pocztowe w większości upamiętniają Mościckiego jako prezydenta, a wiele z nich ukazało się jeszcze w czasie jego życia. Z okazji wizyty prezydenta Ignacego Mościckiego w Mennicy Państwowej w Warszawie została wybita pamiątkowa moneta - 2 grosze (rys. 1). Na rewersie u dołu jest wypukła data 27/X 26 oraz monogram I M. Brąz, średnica 17,5 mm, nakład 600 sztuk.8) 1) Na podstawie: D. Świsulski, Ignacy Mościcki - plakiety, medale, zna[...]

Prace Komisji Historycznej SEP przy wydaniu "Historii Elektryki Polskiej" DOI:10.15199/74.2019.7.4


  "Historia Elektryki Polskiej" jest wyjątkowym dziełem, w przygotowanie którego było zaangażowanych ponad 250 specjalistów1) związanych z nauką i przemysłem. W wyniku pracy tych osób powstało opracowanie, do którego jeszcze dzisiaj chętnie sięgają osoby zainteresowane historią techniki. Składa się ono z pięciu tomów: "Nauka, piśmiennictwo i zrzeszenia" (1976 r.), "Elektroenergetyka" (1977 r., wyd. II 1992 r.), "Elektronika i telekomunikacja" (1974 r.), "Przemysł i instalacje elektryczne" (1972 r.), "Trakcja elektryczna" (1971 r.). Redaktorzy musieli pokonać wiele trudności, zanim osiągnęli swój cel. Niektóre poważne, jak brak chętnych do przygotowania opracowań z danej tematyki, inne prozaiczne z dzisiejszego punktu widzenia, jak załatwianie przydziału papieru, czy kłopoty z akceptacją cenzury. Artykuł przedstawia wieloletnie działania prowadzone w celu wydania "Historii Elektryki Polskiej" oraz osoby, które były w tę pracę zaangażowane. Szczególnie dzisiaj, w roku jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, warto oddać im hołd. Geneza "Historii Elektryki Polskiej" Prace nad monografią związane były z wnioskami XII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, obradującego w dniach 9-14 czerwca 1959 r. w Warszawie. Odbywający się w roku jubileuszu 40-lecia Zjazd zgromadził 1500 uczestników2). Delegaci przywiązywali duże znaczenie do historii. Świadczy o tym wydanie książki poświęconej historii SEP3). By zdążyć na jubileuszowy Zjazd książka została napisana i wydrukowana w bardzo krótkim czasie kilku miesięcy4).5) W trakcie Zjazdu podjęto uchwałę o konieczności zgromadzenia dokumentacji dotyczącej historii elektryki na ziemiach polskich. Podkreślano, że jest to ostatni moment, kiedy można zebrać i utrwalić fakty pozostające 1) Wykaz osób w załączniku. 2) "Rezolucja Jubileuszowego Zjazdu 40-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich". Przegląd Elektrotechniczny, rok XXXV, zeszyt 7, 21 lipca 1959,[...]

Virtual instruments for stroboscopic effects simulation

Czytaj za darmo! »

In the paper, the advantages of educational virtual instruments in lecturing of electrical measurements are discussed. For this purposes it is necessary to use a multimedia projector and PC equipped with respective software. The educational system realised in this way makes lectures more attractive and enables to understand better the complicated measuring process which can be observed step by s[...]

Simulation of incremental encoder signals

Czytaj za darmo! »

In this paper the pulse signal generator for the simulation of signals of incremental encoder in a transient state is presented. The algorithm for determining the intervals of pulses for three modes variation of rotational speed: linear, exponential and sinusoidal is discussed. Counting errors due to digital realization of the generator is analyzed. Streszczenie. W artykule przedstawiono generator sygnału impulsowego do symulacji sygnału z przetwornika obrotowo-impulsowego w stanach przejściowych. Omówiono algorytmy wyznaczenia przedziałów międzyimpulsowych dla trzech rodzajów zmian prędkości obrotowej: liniowej, wykładniczej oraz sinusoidalnej. Przeanalizowano błędy kwantowania wynikające z cyfrowej realizacji generatora. (Symulacja sygnałów z przetwornika obrotowo-impulsowego). Ke[...]

Mobilny system do detekcji obiektów ferromagnetycznych z magnetometrami pompowanymi optycznie

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono mobilny system do detekcji obiektów ferromagnetycznych. Każdy obiekt ferromagnetyczny zaburza w swoim otoczeniu równomierność pola magnetycznego Ziemi. Zaburzenie to może być zmierzone za pomocą precyzyjnych magnetometrów. W prezentowanym mobilnym systemie zastosowano magnetometry pompowane optycznie pracujące w układzie różnicowym. W pracy opisano magnetometryczny system do detekcji obiektów ferromagnetycznych, program komputerowy oraz zaprezentowano wyniki badań. Abstract. The paper presents a mobile system for the detection of ferromagnetic objects. Each ferromagnetic object disturbs the uniformity of the magnetic field of the Earth. This disturbation can be measured with precision magnetometers. In the present mobile system uses an optically pumped magnetometers operating in the differential system. This paper describes a system for detecting ferromagnetic objects, computer program, and presents the results of experimental studies. A mobile system for the detection of ferromagnetic objects based on optically pumped magnetometers Słowa kluczowe: pole magnetyczne, obiekt ferromagnetyczny, magnetometr, detekcja. Keywords: magnetic filed, ferromagnetic object, magnetometer, detection. Wstęp Wykrywanie obiektów ukrytych pod ziemią i w wodzie dotyczy głównie materiałów wybuchowych, zbiorników z różnego rodzaju mediami (chemiczne, biologiczne) oraz militariów. Ważne jest wykrywanie materiałów wybuchowych i improwizowanych ładunków wybuchowych. Problem ten jest istotny na obszarach działań wojennych oraz obszarach powojennych. Istnieje szereg różnych meto[...]

Problems with microprocessor voltage-to-frequency and frequency-to-voltage converters implementation DOI:10.15199/48.2015.08.12

Czytaj za darmo! »

The article presents the problems of digital voltage-to-frequency and frequency-to-voltage processing. Transducer systems implemented in microprocessor technology are presented, the timing of signals and functioning algorithms are discussed. An analysis of processing errors has been performed and the results of experimental studies of realized systems are presented. Streszczenie. W artykule zaprezentowano problematykę cyfrowego przetwarzania napięcie-częstotliwość oraz częstotliwość-napięcie. Przedstawiono układy przetworników zrealizowanych w technice mikroprocesorowej, omówiono przebiegi czasowe sygnałów i algorytmy działania. Dokonano analizy błędów przetwarzania oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych układów. (Mikroprocesorowe przetworniki napięcie-częstotliwość i częstotliwość-napięcie). Keywords: Voltage-to-Frequency Converter, Frequency-to-Voltage Converter, pulse frequency modulation. Słowa kluczowe: przetwornik napięcie-częstotliwość, przetwornik częstotliwość-napięcie, modulacja częstotliwości impulsów. Introduction In any measurement system it is necessary to apply the appropriate sensors that convert all physical input quantities to a different quantity, which then undergoes a process of sampling, quantization and coding into a digital form [1]. For this purpose, modern measuring systems most commonly use a voltage signal due to the wide availability of many types of integrated analog-to-digital converter circuits. In some applications it is also advantageous to use the frequency signal FS for this purpose, which can be digitized in a simple manner by means of counters to process with high precision [2]. The advantages of frequency signal may also include its high resistance to interference, ease of transmission over long distances without loss of information and the availability of patterns in the highest world standards accuracies [1]. For these reasons, the voltagefrequency, frequency-to-vo[...]

 Strona 1  Następna strona »