Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR KRAJEWSKI"

Intensyfikacja procesów przemysłowych metodami kombinatorycznej katalizy heterogenicznej

Czytaj za darmo! »

Badano zróżnicowane wypełnienia strukturalne i wskazano na te elementy budowy, które promują cieplno-przepływową efektywność strukturalnych nośników w złożu katalitycznym dla gazowych reagentów. Na powierzchnię nośnika strukturalnego naniesiono cienkowarstwowy katalizator VPO i wykazano jego sprawność w reakcji selektywnego utlenienia n-butanu do bezwodnika maleinowego, w warunkach podobny[...]

Wpływ parametrów procesu na optymalne warunki pracy nośników i wypełnień


  Dane literaturowe z pracy2) wykorzystano do wyznaczenia korelacji liczb Nusselta i współczynników oporu hydraulicznego Fanninga dla 11 metalowych lub ceramicznych nośników katalizatorów. Optymalne warunki pracy nośników wyznaczono stosując kryterium minimalnej generacji entropii. Poszukiwano maksymalnych wartości stosunku liczb Nusselta do bezwymiarowej szybkości generacji entropii (NS) w zależności od liczb Reynoldsa, od długości złoża, ciśnienia na wylocie ze złoża, temperatury wlotowej powietrza na złoże i temperatury ścianki. Obserwuje się silną zależność maksymalnych wartości Nu/NS maks od tych parametrów. Podano korelacje na wartość maksymalną Nu/NS maks i optymalne wartości liczb Bejana Beopt w zależności od parametrów procesu dla wszystkich nośników. Potwierdzono, że najlepszym nośnikiem jest nośnik nr 7, składający się z rozetek i pierścieni wyoblonych. Literature data (Kolodziej, A.; 2001) on 11 metallic or ceramic carriers of catalysts were used for correlating the Nusselt no. and Fanning friction factor. Dimensionless entropy generation rate was presented as a function of Reynolds no., to bed length, pressure, inlet air temp. and wall temp. Maximum values of the Nusselt no. and the entropy generation rate ratio and optimum Bejan no. were calcd. The carrier consisting of rosettes and U-shaped rings showed the highest relative Nusselt and Bejan nos. and was used for prepn. of efficient V-P catalysts of BuH-tomaleic anhydride oxidn. Rosnące zanieczyszczenie powietrza jest ciągle nierozwiązanym problemem. Szkodliwe gazy odlotowe z przemysłu chemicznego, energetyki i transportu często usiłuje się neutralizować stosując dopalanie katalityczne. Znaczący postęp w dziedzinie katalizatorów pozwala obniżać temperaturę dopalania oraz skrócić czas kontaktu z katalizatorem. Katalizatory zazwyczaj są osadzane na złożach ceramicznych lub na powierzchni monolitów1). Złoża ceramiczne cechują się dużą masą, a przy stosowaniu [...]

Intensyfikacja procesu syntezy mrówczanu sodu w kaskadzie reaktorów zbiornikowych z mieszadłami DOI:

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono wartości stałej szybkości w kinetycznym równaniu syntezy mrówczanu sodu. Określono optymalne warunki produkcji tego związku w kaskadzie reaktorów przemysłowych. Zwiększone zapotrzebowanie na mrówczan sodu stosowany w przemyśle garbarskim oraz jako dodatek konserwujący do pasz zielonych, a także jako dodatek zwiększający wytrzymałość betonu, spowodowało konieczność intensyfikacji produkcji tego związku oraz budowy nowej instalacji. Jedynym krajowym producentem mrówczanu sodu są Zakłady Azotowe w Chorzowie. Część doświadczalna Wyznaczenie stałych kinetycznych Syntezę mrówczanu sodu prowadzi się w kaskadzie trzech jednakowych reaktorów zbiornikowych. Reaktor zastosowany w kaskadzie przedstawiono na rys. la. Jest on wyposażony w cztery perforowane mieszadła tarczowe (rys. Ib) osadzone na wspólnym wale oraz w płaszcz grzewczy. Szybkość obrotowa mieszadła wynosi ok. 250 obr./min. Reakcja przebiega zgodnie z równaniem: NaOH + C O ------- * HCOONa + 108 387 kJ/kmol (1) Badany proces obejmuje dyfuzję tlenku węgla do cieczy oraz właściwą reakcję. Przy dość dużej szybkości reakcji szybkość procesu można zapisać następująco: r = exp( —Ą/RT) CNaOH - Pco (2) gdzie: CNaoH - stężenie NaOH [kmol/m3], Pco - ciśnienie parcjalne CO [MPa], r - szybkość tworzenia HCOONa [kmol/h - MPa]. W równaniu przyjęto liniową zależność szybkości procesu od stężenia NaOH, ponieważ stężony ług sodowy wpływa[...]

0 możliwościach selektywnego utleniania węglowodorów na katalitycznych wypełnieniach strukturalnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania strukturalnego nośnika katalizatora dla selektywnego utleniania n-butanu do bezwodnika maleinowego oraz wyniki badań cieplno-przepływowych. Sformułowano kryteria wyboru optymalnej konstrukcji. Opisano sposób preparacji katalizatora wanadowofosforowego na powierzchni nośnika metalowego i przedstawiono wyniki testów w reaktorze laboratoryjnym. n-Butane, 1 L(S.T.P.)/h, [...]

 Strona 1