Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Hubkowska"

Metody elektrochemiczne oznaczania składu chemicznego i pomiaru aktywnej elektrochemicznie powierzchni stopów palladu z innymi metalami szlachetnymi


  Omówiono metody elektrochemiczne wyznaczania składu powierzchniowego i objętościowego oraz powierzchni rzeczywistej elektrod ze stopów palladu z innymi metalami szlachetnymi. Wykazano, że zawartość rodu i złota na powierzchni trójskładnikowych stopów Pd-Pt-Rh i Pd-Pt-Au może być oszacowana z wartości potencjału piku redukcji tlenków powierzchniowych, tj. z wykorzystaniem metody Randa i Woodsa dla układów dwuskładnikowych. Stwierdzono, że skład objętościowy bogatych w Pd stopów Pd-Au i Pd-Pt może być wyznaczony z potencjału przejścia fazowego pomiędzy fazą α i β zaabsorbowanego wodoru. Przedstawiono procedurę wyznaczania powierzchni rzeczywistej wieloskładnikowych homogenicznych stopów palladu z pomiaru ładunku redukcji tlenków powierzchniowych. Pd-Pt-Rh and Pd-Pt-Au ternary alloys were electrochem. deposited on Au wires and studied for bulk and surface compn. by detn. of potentials of surface oxide redn. peaks according to Rand and Woods method and phase transition of absorbed H2. An anal. procedure was elaborated. Metale szlachetne i ich stopy są intensywnie badane jako materiały elektrodowe w elektrokatalizie. Wykazują one zdolności do adsorpcji na ich powierzchni różnych substancji i katalizowania reakcji o dużym znaczeniu w kontekście wytwarzania energii, w szczególności w ogniwach paliwowych. Znany jest fakt katalizowania przez platynę reakcji utleniania wodoru i redukcji tlenu, a także utleniania małocząsteczkowych alkoholi, tj. procesów, na których opiera się działanie niskotemperaturowych ogniw wodorowo-tlenowych oraz metanolowych i etanolowych1, 2). Z kolei pallad wykazuje właściwości katalityczne w reakcji utleniania kwasu mrówkowego3, 4), który ostatnio jest coraz częściej rozpatrywany jako alternatywne paliwo wobec metanolu lub etanolu. Ponadto metal ten z uwagi na zdolność do absorpcji wodoru stanowi ważny układ modelowy, którego zachowanie pozwala lepiej zrozumieć procesy zachodzące w innych układ[...]

 Strona 1