Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Nandzik"

Identyfikacja możliwości wykorzystania łączników instalowanych w głębi sieci dystrybucyjnej SN dla celów centralnych systemów lokalizacji zakłóceń i automatycznego przywracania zasilania DOI:10.15199/74.2019.3.5


  Na niezawodność pracy sieci elektroenergetycznych mają wpływ różne czynniki, m.in.: warunki atmosferyczne, parametry i rozlokowanie terenowe obiektów sieciowych, stopień wyeksploatowania tych obiektów, a także poprawność działania automatyki zabezpieczeniowej. Sieci wysokiego i najwyższych napięć Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zwykle cechują się wysoką niezawodnością, gdyż pracują w układach pierścieniowych, umożliwiających dwustronne zasilanie stacji elektroenergetycznych oraz wyposażone są w rozbudowane układy automatyki zabezpieczeniowej, pozwalające na skuteczną i selektywną eliminację zakłóceń. Przeciwieństwem w tym zakresie są sieci dystrybucyjne średniego napięcia (SN), które w większości budowane są w układach magistralnych lub pętlowych, gdzie w normalnych warunkach pracują jako otwarte (jednostronnie zasilane). W takich układach po wystąpieniu awarii, w celu przywrócenia zasilania odbiorcom, konieczne jest wykonanie właściwych przełączeń wewnątrz sieci. Do niedawna przełączenia w sieciach dystrybucyjnych SN były realizowane przez zespoły pogotowia energetycznego, wysyłane przez dyspozytora do poszczególnych punktów łączeniowych w sieci. Jednakże taka metoda lokalizacji uszkodzenia i wykonania niezbędnych przełączeń jest bardzo czasochłonna i w konsekwencji powoduje długie przerwy w zasilaniu odbiorców. Obecnie, w celu minimalizacji przerw w zasilaniu odbiorców, w głębi sieci SN instaluje się łączniki sterowane zdalnie. W większości przypadków pozwalają one na automatyczne bądź zdalne dokonanie przełączeń powodujących wydzielenie fragmentu sieci objętego zakłóceniem, przywracając przy tym zasilanie odbiorcom przyłączonym do pozostałej części sieci. W efekcie zastosowanie tych urządzeń powinno skutecznie poprawić niezawodność dostaw energii elektrycznej. Ze względu na różne parametry techniczne oraz rozwiązania konstrukcyjne dostępne komercyjnie łączniki SN cechują się niejednakową funkcjonalnością. W[...]

Testowanie funkcji zabezpieczeniowych reklozera - potrzeba podejścia niestandardowego DOI:10.15199/74.2019.6.5


  Aspekty dotyczące poprawy niezawodności pracy sieci średnich napięć (SN) poruszane są w wielu publikacjach naukowych. Duże zainteresowanie tym tematem wynika z wymagań stawianych przez Regulację jakościową wydaną na lata 2016-2020 [11, 12]. Na wskaźniki określone w Regulacji w 80% mają wpływ przerwy w zasilaniu występujące w sieciach SN. W związku z tym Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zintensyfikowali działania poprawiające niezawodność pracy sieci elektroenergetycznych SN. Jednym ze skutecznych środków pozwalających na poprawę niezawodności pracy napowietrznych sieci SN jest instalacja w ich strukturze reklozerów (rys. 1). Dzięki zastosowaniu reklozerów (wyposażonych m.in. w odpowiednie układy pomiarowe i terminale zabezpieczeniowe) w głębi sieci możliwe jest skuteczne wydzielenie fragmentu sieci objętego zakłóceniem przy utrzymaniu zasilania odbiorcom korzystającym z pozostałej części sieci. Jest to praktycznie jedno z najważniejszych zastosowań reklozerów. Jednak, jak wynika z przeprowadzonego przeglądu funkcjonalności reklozerów [9], urządzenia te mają również inne zalety: - dużą zdolność łączeniową (głównie w zakresie dopuszczalnej liczby cykli łączeniowych) w porównaniu ze zdolnościami wyłączników instalowanych w polach odpływowych w Głównych Punktach Zasilających (GPZ), - możliwość realizacji pomiarów wielkości elektrycznych występujących w głębi sieci - w tym realizowanych po obu stronach reklozera, Prof. dr hab. inż. Adrian Halinka (adrian.halinka@polsl.pl), dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki, mgr inż. Paweł Nandzik, mgr inż. Tomasz Bednarczyk - Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej Słowa kluczowe: reklozery, funkcje zabezpieczeniowe, testowanie Realizacja funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych w terminalach zabezpieczeniowych reklozerów pozwala na skuteczną ochronę sieci dystrybucyjnych średnich napięć przed skutkami występujących w nich zakłóceń. Terminale zabezpieczeniowe tych urządze[...]

 Strona 1