Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD OKOŃSKI"

Wielki Kanał Brdy


  Rys. 1. Mapa hydrograficzna Wielkiego Kana.u Brdy [15] Gospodarka Wodna nr 7/2011 285 RYSZARD OKO.SKI, MAGDALENA URBAN, ANDRZEJ FRYDRYSZAK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Katedra In.ynierii Sanitarnej i Wodnej Wielki Kana. Brdy nawadniania pol uprawnych i ..k Borow Tucholskich. Projekt budowy Wielkiego Kana.u Brdy (rys. 1) oraz nieznacznie oddalonego Kana.u Czarnej Wody powsta. w ci.gu sze.ciu lat. Sporz.dzony zosta. przez specjalnie powo.an. przez krola komisj.. G.ownym celem kana.u by.o nawadnianie ..k na wyznaczonych kompleksach, by uzyska. jak najlepsze pokosy traw przeznaczanych na siano. Budow. kana.u rozpocz.to w miejscu dawnego m.yna (dzisiejszego Mylofu), po uprzednim zatwierdzeniu przez krola Fryderyka Wilhelma III najlepszego projektu. Jako pierwsz. wybudowano zapor. w 138 km Brdy, ktora dawa.a pocz.tek uj.ciu wod do kana.u. Zapora zamkn..a zlewni. rzeki o powierzchni 1859 km2 i spi.trza.a wody do 12 m. Dzi.ki tak wysokiemu spi.trzeniu mo.na by.o uzyska. grawitacyjny sp.yw wod na ca.ej d.ugo.ci kana.u. Zapora w Mylofie mia.a dwa jazy, ktore regulowa.y rozprowadzenie wody mi.dzy kana.em a rzek.. Sta.a szeroko.. kana.u przy dnie wynosi.a 16 m, w koronie wa.ow 20 m, d.ugo.. 20,70 km. Kana. ko.czy si. w miejscowo.ci Bar.ogi, a trasa jest tak wytyczona, .e tylko 1/3 d.ugo.ci biegnie w nasypie. Wielki Kana. Brdy nie jest najkorzystniejszym teoretycznie modelem hydraulicznym. Jednak owcze.ni budowniczowie tak powi.zali sieci rz.dnych wysoko.ciowych, by od zapory na Brdzie prowadzi. kana. do planowanego uj.cia do rzeki Wdy z bardzo ma.ym spadkiem, co jest sztuk. i zas.uguje na uznanie. Nale.y zwroci. uwag. na to, i. wielki projekt nie zosta. wykonany w ca.o.ci, a mimo to doskonale spe.nia. sw. rol.. Wysoko.. terenow, przez ktore zaprojektowano i wykonano prace, kszta.towa.a si. na rz.dnej 119,000 m n.p.m. Zako.czenie kana.u stanowi basen Bar.ogi, od ktorego zaczyna si. rownie. uj.[...]

Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego DOI:10.15199/33.2018.05.06


  Instalacje termicznego przekształcania odpadówcharakteryzuje określona specyfika na etapie projektowania, wykonawstwa, a szczególnie w trakcie eksploatacji [10]. Powinny one gwarantować odpowiednią utylizację, przy jednoczesnym spełnieniu wielu warunków wymaganych przepisami [1 ÷ 6, 8, 9, 11], z których najważniejsze to: - utrzymanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poniżej określonych standardów [2]. Układy oczyszczania spalin w tego typu instalacjachmuszą gwarantować wysoką skuteczność i niezawodność [7]; - przetworzenie odpadów do postaci uznanej za bezpieczną. W takiej formie, jak potwierdzają badania, można je wykorzystać w rolnictwie oraz w budownictwie [2]; - właściwe unieszkodliwienie popiołów lotnych. Warto projektować i budować takie układy termicznej utylizacji odpadów, które będąwysokoefektywne podwzględemodzysku ciepła i energii. Można to osiągnąć dzięki zminimalizowaniu strat ciepła przez zewnętrzne ściany pieca obrotowego i komory dopalania. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie redukcji strat ciepła do otoczenia wwyniku zastosowaniawarstwowej budowy pieca obrotowego. Badania przeprowadzono na rzeczywistym obiekcie (rysunek 1). Wyniki badań i obliczeń Na rysunku 2 podano temperatur[...]

Badanie wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym


  Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego za pomocą KMnO4, NaOH oraz koagulantu PAX 18. Założono poziom oczyszczenia pozwalający na wprowadzenie płynu do modułu membranowego NF/RO. Stwierdzono, że stosowanie NaOH i PAX 18 nie przynosi zakładanych efektów. Najskuteczniejszą z zastosowanych metod oczyszczania wstępnego okazało się utlenianie za pomocą KMnO4. W procesie szczelinowania hydraulicznego stosowanego w celu pozyskania gazu z łupków powstaje płyn zwrotny, który charakteryzuje się dużym zasoleniem i zawiera różnorodne substancje wzbogacające1, 2). Jest to materiał niebezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego3), dlatego wymaga specjalnego zagospodarowania i oczyszczenia. Obecny stan wiedzy w Polsce dotyczący oczyszczania wód ze szczelinowania jest niewielki. Świadczą o tym doniesienia w krajowej prasie naukowej, przedstawiające informacje ze źródeł amerykańskich i opisujące jedynie potencjalne propozycje technologiczne, nie poparte wynikami badań doświadczalnych4-6). Raport z prowadzonych prac na odwiercie Łebień3) zawiera w tym zakresie wybiórcze informacje. Nie zaprezentowano w nim wyników dokumentujących efektywność oczyszczania poszcze-gólnych elementów ciągu technologicznego (separacja gazu, sedymentacja, cedzenie, filtracja dokładna) oraz nie dokonano oceny skuteczności zastosowanej technologii oczyszczania płynu po szczelinowaniu. Technologię oczyszczania płynu zwrotnego można podzielić na oczyszczanie wstępne i odsalanie, które są realizowane różnorodnymi metodami7). [...]

 Strona 1