Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK CZEPIRSKI"

Niskotemperaturowa adsorpcja wodoru jako niekonwencjonalny sposób jego magazynowania DOI:

Czytaj za darmo! »

Zanalizowano k o n c e p c j ę użycia węgla aktywnego j a k o czynnika zwiększającego g ę s t o ś ć m a g a z y n o w ą wodoru. Dane d o ś w i a d c z a l n e otrzymane podczas b a d a ń wysokociśnieniowej adsorpcji wodoru na węglu aktywnym wskazują na możliwość osiągania gęstości magazynowej p o r ó w n y w a l n e j z g ę s t o ś c i a m i uzyskiwanymi innymi metodami magazynowania. P o r ó w n a n o a d s o r p c y j n ą m e t o d ę magazynowania wodoru z innymi sposobami.Zastosowanie wodoru jako nośnika energii może być w przyszłości jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań problemów energetycznych 1 " 3 ) . Wykorzystanie tego gazu powinno zapewnić możliwość magazynowania lub przenoszenia wysokojakościowej energii. Wśród typowych metod magazynowania i przenoszenia wodoru (w stanie gazowym pod zwiększonym ciśnieniem, w stanie ciekłym w zbiornikach kriogenicznych) coraz większe znaczenie mają procesy chemiczne lub fizykochemiczne. Magazynowanie wodoru m e t o d ą adsorpcji na węglu aktywnym Z badań nad adsorpcją gazów pod zwiększonym ciśnieniem wynika, że w określonych warunkach objętość gazu, k t ó r y mieści się w zbiorniku wypełnionym adsorbentem, może nawet kilkakrotnie przewyższać objętość gazu wprowadzanego do takiego samego zbiornika bez adsorbentu dla jednakowego ciśnienia w obu zbiornikach. Zastosowanie adsorbentów w układach magazynowania może zatem prowadzić do zmniejszenia masy i wymiarów zbiorników sprężonego gazu oraz do ograniczenia strat energii dzięki możliwości mniejszego sprężania gazu. Stwierdzono, że najbardziej efektywnymi adsorbentami (np. metanu) są różne rodzaje węgla aktywnego o silnie rozwiniętej strukturze mikroporowatej4 " 6 ) . Dane dotyczące adsorpcji wodoru na węglu aktywnym rzadko są PRZEMYŚL CHEMICZNY -I O Q 70/3 (1991) - » zamieszczane w l[...]

Nowe metody otrzymywania węglowych sit cząsteczkowych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze przedstawiono metody otrzymywania adsorbentów węglowych o właściwościach sitowo-molekularnych. Wykazano przydatność różnego typu surowców do produkcji węglowych sit cząsteczkowych zarówno w procesie karbonizacji, jak i modyfikacji materiałów węglowych. Węglowe sita cząsteczkowe {Molecular Sieving Carbons - MSC, Carbon Molecular Sieves - CMS) można[...]

Węgiel aktywny w układach magazynowania energii

Czytaj za darmo! »

Wysokociśnieniowa adsorpcja gazów na węglu aktywnym może być sposobem zwiększenia pojemności magazynowej zbiorników paliw gazowych. Przedstawiono wpływ różnych parametrów na proces magazynowania gazu ziemnego w takich układach. Do najistotniejszych czynników warunkujących skuteczność adsorpcyjnego magazynowania należy zaliczyć objętość mikroporów węgla aktywnego i sposób jego upakowania w z[...]

Badania nad odzyskiwaniem etylenu z gazów odlotowych przez adsorpcję na węglach aktywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano przydatność węgla aktywnego do adsorpcji składników gazu odlotowego z produkcji tlenku etylenu. Z uzyskanych danych wynika, że metodę adsorpcji można zastosować do odzyskiwania etylenu z mieszanin nawet wówczas, gdy jego zawartość jest bardzo mała. Przeanalizowano wpływ niektórych czynników na wielkość równowagowej adsorpcji etylenu z mieszaniny wieloskładnikowej. Przemysłowa metoda otrzymywania tlenku etylenu polega na bezpośrednim utlenianiu etylenu tlenem z powietrza z zastosowaniem jako katalizatora metalicznego srebra osadzonego na nośniku. W procesie tym część strumienia gazów, pod ciśnieniem 15 -h 17 atm, powstałych po absorpcyjnym wydzieleniu tlenku etylenu tworzy emitowany do atmosfery tzw. gaz zrzutowy o składzie: 0,72% obj. C2H4, 8,39% obj. C 0 2, 4,39% obj. 0 2, 0,3% obj. H20 , 86,2% obj. N2. Ilość traconego w ten sposób etylenu wynosi ok. 150 ч- 200 kg/h. Względy ekonomiczne oraz ochrona naturalnego środowiska człowieka wymagają opracowania metody umożliwiającej ograniczenie tej emisji i odzysk cennego surowca. Wśród znanych metod wydzielania węglowodorów nienasyconych z mieszanin gazowych do oczyszczania i rozdzielania strumieni gazów można wymienić procesy adsorpcyjne. Zastrzeżenia, że metoda adsorpcji jest ekonomicznie uzasadniona tylko podczas suszenia lub odzyskiwania rozpuszczalników, można uznać za bezpodstawne wobec coraz innych nowszych jej zastosowań, a opracowanie przemysłowej metody wydzielania etylenu z gazu koksowniczego jest przykładem efektywności odzyskiwania składnika o niewielkim stężeniu z mieszanin wieloskładnikowych1 Głównym kryterium oceny możliwości rozdzielenia wieloskładnikowej mieszaniny gazowej jest zdolność adsorpcyjna adsorbentu względem [...]

Zmodyfikowana aparatura do badania adsorpcji gazów pod podwyższonym ciśnieniem DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano zasady pomiaru wysokociśnieniowej sorpcji gazów. Przedstawiono zmodyfikowaną metodę objętościową z wykorzystaniem manometru rtęciowego oraz manometrów Bourdona i tensometrycznych przetworników ciśnienia. Izotermy sorpcji w różnej temperaturze uzyskiwano metodą izosteryczną. W o sta tn ich la ta c h w z ra sta z a in te re sow an ie b ad a n iam i ad so rp c ji gazów pod c iśnieniem większym od a tm o sfe ry c z nego. T em a ty k a ta ma a sp e k t zarówno poznawczy, ja k i p rak ty c zn y . W b ad an ia ch ad so rp cy jn y ch n a jb a rd z ie j in te re su ją c y je s t zak re s ciśn ien ia do k ilk u MPa. Otrzym an e d a ne w y k o rz y stu je się do w e ry fik a c ji różnych te o rii a d so rp cji, np. teo rii D u b in in a -A sta ch ow a 2), oceny h e te rog en ic z - ności p ow ie rz c h n i3), o k re ślan ia grubości w a rs tw y a d so rp - c y jn e j4). W p ra k ty c e przemysłowej sto su je się wysokociśnien iową ad so rp c ję podczas oczyszczania gazów i ro zd z ie la n ia mie sz an in gazowych, np. me to d ą PSA 5>6). Osobny rozdział to zastosowanie wysokociśnieniowej so rp c ji w b ad an ia ch n a d mechanizmem d eponowania gazów w p o k ład a c h węglowych w aspekcie p ro b lem a ty k i w y rz u - towości sk a ł i gazów w k o p a ln ia ch węgla kamiennego. Zasada pomiaru Izo te rm y ad so rp c ji pod wysokim ciśnieniem uzyskiwano sto su ją c różne te c h n ik i doświadczalne. Zasada p om ia ru sprowad z a się do ro zprę ż en ia gazu adsorbowanego z p rz e strzeni, o zn an ym ciśnien iu i objętości, do am p u łk i z p ró b k ą ad so rb en tu . Je ż e li znana je s t m a rtw a objętość p róbki, to ilość z [...]

Removing mercury from flue gases. A demo plant based on injecting dusty sorbents Usuwanie rtęci z gazów spalinowych. Instalacja demonstracyjna oparta na iniekcji sorbentów pylistych DOI:10.12916/przemchem.2014.2014


  A comprehensive review, with 56 refs., of passive and active methods for removal of Hg from flue gases from coal-fired industrial boilers. Construction, operational parameters and research program of a new demonstration plant for Hg removal were presented. Polska jest dużym emitorem rtęci. Roczna wielkość antropogenicznej emisji rtęci do atmosfery wynosi powyżej 10 Mg. Ponad 60% udziału w tej emisji ma spalanie węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach. W publikacji przedstawiono instalację demonstracyjną do monitorowania i obniżania emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Instalacja ta, będąca przykładem wykorzystania technologii chemicznych w energetyce, znajduje się na terenie należącej do grupy Tauron Wytwarzanie SA Elektrowni "Łaziska" i jest usytuowana przy bloku energetycznym o mocy 225 MWe spalającym węgiel kamienny w kotle pyłowym. Kocioł ten, oprócz "standardowych" urządzeń oczyszczania spalin, jest wyposażony w układ do katalitycznej selektywnej redukcji tlenków azotu. Instalacja składa się z elektrofiltra, układu dozowania sorbentów pylistych umożliwiających ich wprowadzenie do spalin przed i za elektrofiltrem, filtra tkaninowego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do monitorowania m.in.zawartości rtęci i jej specjacji w gazach spalinowych. Wyniki badań przeprowadzonych w tej instalacji, zasilanej surowymi gazami spalinowymi z kotła przemysłowego w ilości ok. 5 tys. m3/h, pozwolą na opracowanie optymalnego układu usuwania rtęci z gazów spalinowych w aspekcie spełnienia wymagań tzw. Konwencji rtęciowej i/lub innych prawnych regulacji Unii Europejskiej, które mogą zostać wdrożone. Według US EPA (United States Environmental Protection Agency) pary rtęci oraz jej połączenia chemiczne zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych zanieczyszczeń środowiska1, 2). W środowisku naturalnym rtęć występuje w ilościach śladowych, ale ze względu na toksyczność oraz zdolność włączania się w cykle ob[...]

 Strona 1