Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Wielkopolan"

Studies on efficiency of the insect sex pheromone semiochemical compounds Badania skuteczności działania związków semiochemicznych zawartych w owadzich feromonach płciowych DOI:10.15199/62.2015.5.25


  Two com. female moth sex pheromones were used for monitoring Agrotis segetum and Agrotis exclamationis in sugar beet, barley, winter wheat, triticale, corn and potato cultures. Both pheromones were very efficient. Crops and host plants showed also an impact on the no. the moths catched in the pheromone traps. Przedstawiono wyniki badań selektywności dwóch handlowych feromonów płciowych do odłowu rolnicy zbożówki i rolnicy czopówki w buraku cukrowym. Komponentami zapachowymi (płciowymi) dla samców rolnicy zbożówki była mieszanina octanów (Z)-5 decenylu, (Z)-7 dodecenylu i (Z)-9 tetradecenylu, a dla rolnicy czopówki, mieszanina octanów (Z)-5 tetradecenylu i (Z)-9 tetradecenylu. Na liczebność odłowionych rolnic obu gatunków istotny wpływ (prócz warunków meteorologicznych oraz doboru odpowiednich komponentów feromonowych) mogły również mieć zasiewy roślin rolniczych, jak również innych roślin żywicielskich otaczających monitorowane plantacje (np. chwasty). Uzyskane wyniki pozwolą w przyszłości na zmianę dotychczasowych metod zwalczania rolnic z uwzględnieniem zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska substancji czynnych. Stale aktualnym tematem dyskusji i doświadczeń wielu badaczy jest sposób komunikowania się zwierząt. Związki sygnalne biorące udział w regulacji zachowań różnych organizmów nazwano substancjami semiochemicznymi (grec. semio, sygnał)1). Wśród nich na szczególną uwagę z całą pewnością zasługują związki infochemiczne, do których zalicza się feromony. Wysyłają one chemiczne sygnały w komunikacji pomiędzy różnymi organizmami. Nazwa "feromon" wywodzi się z języka greckiego, w którym pherein oznacza przekazywać, a hormao pobudzać. Charakteryzują sie one wewnątrzgatunkowym sposobem działania, produkowane są z przeznaczeniem do odbioru przez inny organizm i nie działają na organizm wytwarzający je2). Określenie to zostało po raz pierwszy użyte w 1959 r., kiedy to Karlson i Lüscher3) zdefiniowali feromony jako [...]

Wpływ zastosowania insektycydu na zwalczanie larw strąkowca grochowego (Bruchus pisorum L.) podczas uprawy grochu odmiany Milwa DOI:10.15199/62.2018.8.14


  Rośliny grochu zasiedlane są przez liczną grupę szkodników. Niekiedy uszkodzenia są tak duże, że uprawy nadają się do likwidacji, a materiał siewny jest dyskwalifikowany1). Strąkowiec grochowy należy do głównych agrofagów niszczących zbiory grochu. Imago jest czarno szarym, owłosionym chrząszczem z charakterystycznym rysunkiem w kształcie krzyża w tylnej części odwłoka2). Wiosną w momencie kwitnienia roślin grochu, chrząszcze pojawiają się na polach. Samice są bardzo płodne, mogą złożyć do 740 jaj na młodych strąkach grochu3). Ze względu na wysoką płodność, próg ekonomicznej szkodliwości jest dość niski i wynosi 2 chrząszcze przypadające na 1 m2 powierzchni pola. Chrząszcze mogą wyrządzić poważne straty w uprawie1, 4). Po wykluciu rogalikowato zgięte larwy z brunatną głową wgryzają się do łuski strąka, a później do wnętrza ziaren, gdzie przechodzą cały rozwój do stadium imago. W jednym nasionie grochu najczęściej rozwija się tylko jeden osobnik1). Dorosła larwa wyżera prawie całą zawartość nasiona, uszkadzając niekiedy cały zarodek5). W wyniku żerowania larw, ilość oraz jakość plonu ulega zmniejszeniu, a materiał siewny przez nie uszkodzony jest dyskwalifikowany1). Część dojrzałych chrząszczy opuszcza strąki grochu na polu, część pozostaje w ich wnętrzu i wraz ze zbiorami dostaje się do magazynów. Strąkowiec grochowy wyrządza więc szkody nie tylko w uprawach grochu, ale również w samych magazynach1). Większość chrząszczy pozostaje w nasionach do wiosny, niszczy się je działając wysoką temperaturą (65°C, 1 h) na ziarna grochu5). Istotny wpływ na występowanie oraz stopień uszkodzeń nasion przez strąkowca grochowego mają m.in. warunki atmosferyczne, stosowanie materiału siewnego wolnego od tego szkodnika, odmiana grochu1) (największe szkody występują u odmian drobnonasiennych)5), 97/8(2018) 1317 Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-31[...]

 Strona 1