Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ WITEK"

Analiza możliwości dostosowania użytkowanych gazociągów wysokiego ciśnienia do aktualnych warunków technicznych

Czytaj za darmo! »

Wdrożenie zapisów Europejskiej Dyrektywy Gazowej 2003/55/WE spowodowało oddzielenie działalności transportu od obrotu gazem, stało się impulsem do utworzenia operatorów sieci gazowych. Prowadzone przez ostatnich kilka lat przekształcenia przemysłu gazowniczego w Polsce doprowadziły do funkcjonalnego, finansowego i prawnego wydzielenia działalności sieciowej przesyłu gazu ziemnego. Stwarza to[...]

Inspekcje gazociągów wysokiego ciśnienia w warunkach polskich przez pryzmat uregulowań prawnych i normatywnych

Czytaj za darmo! »

Gazociągi wysokiego ciśnienia stanowią przeważające finansowo aktywa operatora przesyłowego; z uwagi na to konieczne jest racjonalne podejście do eksploatacji majątku o bardzo wysokiej wartości odtworzeniowej1). Niniejszy artykuł jest drugim tekstem z planowanego cyklu, w którym autor porusza istotne problemy użytkowania sieci przesyłowej w warunkach polskich. Wdrożenie zapisów Europejskiej [...]

Zastowanie gazomierzy ultradźwiękowych przy pomiarach przepływów na węzłach sieci gazowej wysokiego ciśnienia

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszego cyklu artykułów jest analiza możliwości zastosowania gazomierzy ultradźwiękowych do pomiarów przepływów gazu ziemnego na węzłach w sieci gazociągów wysokiego ciśnienia. Inspiracją do napisania tego tekstu był problem zapewnienia odpowiedniej konfiguracji układów pomiaru strumienia objętości gazu ziemnego przepływającego przez tłocznię lub magazyn gazu, współpracujące z sys[...]

Małoskalowa energetyka biogazowa - perspektywy rozwoju w warunkach polskich

Czytaj za darmo! »

Wstęp - punkt wyjścia do pozyskiwania w Polsce biogazu z upraw roślin energetycznych Ukazujące się dokumenty kierunkowe polityki energetycznej Unii Europejskiej w postaci Pakietu energetycznego z marca 2007 r. oraz projektu dyrektywy dotyczącej wykorzystania energii odnawialnej ze stycznia 2008 r. wskazują na rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii w przyszłym bilansie zużycia paliw [...]

Badania eksploatacyjne gruntowego wymiennika ciepła w układzie wentylacji z rekuperacją do domu jednorodzinnego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań efektywności energetycznej gruntowego wymiennika ciepła w fazie użytkowania, pracującego w układzie wentylacji mechanicznej z rekuperacją na potrzeby budynku jednorodzinnego w Warszawie. W części I publikacji przedstawiono wyniki badań odzyskiwania ciepła w sezonie ogrzewczym, wyznaczając w danych warunkach użytkowania wymiennika gruntowego maksymalną moc cieplną, jako parametr techniczny charakteryzujący efektywność energetyczną. Przeanalizowano pracę gruntowego wymiennika ciepła w granicach temperatury zewnętrznej +0,5…+7,5 ºC, podając maksymalną temperaturę powietrza zewnętrznego, przy której występują efekty energetyczne ograniczające straty wentylacyjne. W części II artykułu zostaną przedstawione wyniki badań gruntowego wymiennika ciepła pod[...]

Badania eksploatacyjne gruntowego wymiennika ciepła w układzie wentylacji z rekuperacją do domu jednorodzinnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją publikacji wyników badań gruntowego wymiennika ciepła w fazie użytkowania, pracującego w układzie wentylacji mechanicznej z rekuperacją na potrzeby budynku jednorodzinnego w Warszawie. W części II artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności energetycznej odzyskiwania chłodu z gruntu w okresie letnim. Przeanalizowano pracę gruntowego wymiennika ciepła w zakresie temperatury zewnętrznej od +11,5 do +28,5 ºC, wyznaczając minimalną temperaturę powietrza atmosferycznego, przy której w sezonie chłodniczym występują efekty energetyczne podnoszące komfort cieplny mieszkańców. Badania efektywności energetycznej w sezonie chłodniczym Badania efektywności chłodniczej gruntowego wymiennika ciepła prowadzono w terminie 07.08.2008 do 30.08.2008 r., podcz[...]

Gazowe odnawialne źródła energii w warunkach polskich przez pryzmat strategii unijnej

Czytaj za darmo! »

Strategia Unii Europejskiej wyrażona formułą 3×20 przyjętą w Pakiecie energetyczno-klimatycznym, stawia za cel osiągnięcie 20% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) na rynku odbiorców końcowych Wspólnoty do roku 2020. Parlament Europejski w pierwotnej rezolucji proponował nawet 25% udział OZE. Z analizy dokumentów unijnych wynika, iż dla spełnienia wyzwań związanych ze środowiskiem oraz bezpieczeństwem dostaw paliw wyrażonym wzrostem energetycznej niezależności, intensywnie poszukiwane są cyt. [2] "nowe sposoby eksploatacji lokalnych zasobów energii bez zwiększania emisji", które w przyszłości zastąpią częściowo paliwa kopalne takie jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny. Jednocześnie Parlament Europejski podkreślił w "Sprawozdaniu w sprawie europejskiego strategicznego planu[...]

Obsługa stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego


  Operator sieci gazowej jest odpowiedzialny za jej użytkowanie bez zakłóceń w dostawach gazu ziemnego, w sposób bezpieczny oraz efektywny, tzn. uwzględniający koszty działań eksploatacyjnych. Istotę podejmowania każdej decyzji stanowi wybór jednego spośród wielu wariantów, które powinny być poddane wszechstronnej i wnikliwej ocenie. Eksploatowany obiekt techniczny lub jego określona część, może podlegać ocenie jakościowej wg przyjętych kryteriów. Przez ocenę jakościową należy rozumieć pewien osąd wartościujący, powstały w wyniku zastosowania sformalizowanej metodyki postępowania, który składa się z pewnej liczby ocen cząstkowych wg przyjętych kryteriów mających charakter obiektywny, co nie oznacza pozbawienia cech względności. Dotychczas stosowanym w Polsce sposobem utrzymania stacji gazowych jest obsługa planowa, która polega na wykonywaniu czynności eksploatacyjnych w przyjętych z góry (ex ante) regularnych przedziałach czasowych. W artykule przedstawiono odmienną metodykę planowania czasookresów czynności eksploatacyjnych, opartą o ocenę stanu technicznego użytkowanych w warunkach polskich stacji redukcyjno-pomiarowych dla ciśnień wejściowych do 10 [MPa]. Został opisany sposób określania wartości punktowej parametrów składających się na współczynnik oceny (WO), wyznaczany przez operatora systemu dostawy gazu w przypadku stosowania formy obsługi zależnej od stanu technicznego danej stacji. Obsługa stacji gazowej w oparciu o jej stan techniczny jest wzorowana na znanym w literaturze podejściu do oceny użytkowanych urządzeń technicznych, polegającym na wartościowaniu ryzyka eksploatacji na podstawie oceny punktowej. Mimo tego jest całkowicie nowym podejściem do obsługi stacji redukcyjno- pomiarowych w Polsce, który został opracowany na podstawie wytycznych niemieckiego stowarzyszenia branżowego Deutscher Vereinigung des Gas-Wasserfaches Zeszyt G 495 [1]. Metodami punktowymi można również oceniać poziom ryzyka użytkowania ga[...]

Obsługa stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego w oparciu o ocenę stanu technicznego. Część II. Przykłady zastosowań


  Realizacja działań eksploatacyjnych zależna od stanu technicznego obiektu technologicznego jest całkowicie nowym podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania stacji gazowych w Polsce, wzorowanym na metodzie zarządzania ryzykiem rurociągów opublikowanej w 1991 r. przez W.K Muhlbauera [1] oraz niemieckich wytycznych branżowych opisanych w DVGW G 495 [2]. Przedstawioną w części I tego artykułu metodykę oceny punktowej można stosować w odniesieniu do stacji gazowych dla ciśnień wejściowych do 10 MPa wg [3,7], eksploatowanych w przesyle i dystrybucji gazu ziemnego. Forma obsługi stacji gazowej średniego lub wysokiego ciśnienia wg stanu technicznego wymaga od operatora sieci: a) nadzorowania pracy obiektu za pomocą telemetrii (wynika pośrednio z wartości wag punktowych modelu oceny), b) systematycznego gromadzenia i dokumentowania danych o wartościach mierzonych oraz wielkościach stanu poszczególnych elementów stacji, a także porównania wartości rzeczywistych z wymaganymi, c) analizy zakłóceń i awarii, w celu stwierdzenia przyczyn ich występowania oraz wyeliminowania potencjalnych zagrożeń poprzez działania profilaktyczne, d) wdrożenia programu szkoleń kadry technicznej, również w firmach serwisujących stacje gazowe, a przy nowych zatrudnieniach pracowników, uwzględniania kwalifikacji i zdobytego doświadczenia zawodowego. Metodykę oceny stanu technicznego stacji gazowych należy poddawać okresowej analizie i dostosowywać kryteria oraz ich wagi punktowe do zmian mających wpływ na użytkowanie obiektu oraz nabytego z czasem doświadczenia, w tym warunków działania danego operatora sieci, np. wpływ szkód górniczych. W pierwszym okresie wdrożenia w przedsiębiorstwie formy obsługi stacji redukcyjno- pomiarowych na podstawie stanu technicznego, zaleca się przeprowadzanie weryfikacji metodyki, nie rzadziej niż co 3 lata. Po dokonaniu dwóch pierwszych weryfikacji oraz dostosowaniu wagi kryteriów do specyfiki działania operatora, mo[...]

Ocena wpływu defektów ścianki gazociągu stalowego na parametry użytkowania


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń ciśnienia pęknięcia oraz naprężenia wywołującego awarię, dla użytkowanego w Polsce gazociągu przesyłowego DN 700 z defektami typu ubytek materiału ścianki. Zastosowano metodę obliczeniową analizy stanów granicznych naprężenia wg standardu ASME B 31G:2009, uzależniając wyniki obliczeń maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego gazociągu od wartości współczynnika bezpieczeństwa ciśnieniowego. W publikacji zostały podane zalecenia dla czasookresów inspekcji tłokami gazociągu wysokiego ciśnienia na podstawie ASME B31.8S:2010.Defekty ścianki gazociągu stalowego o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP powyżej 1.6 MPa, można sklasyfikować w następujący sposób: - ubytki materiału, skutkujące miejscowym pocienieniem ścianki, np. jako wynik korozji elektrochemicznej wywołanej procesami utleniania, wypływu prądu stałego lub przemiennego w miejscach uszkodzeń izolacji, - defekty geometryczne kształtu spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, np. wgniecenia ścianki, owalność rur, - pęknięcia, np. na skutek korozji naprężeniowej, pęknięcia zmęczeniowe, - pozostałe rodzaje defektów powstałe podczas wytwarzania rur oraz niezgodności spawalnicze z okresu budowy, np. rozwarstwienia, brak przetopu w spoinach. W praktyce eksploatacyjnej spotyka się niekiedy więcej niż jeden defekt w danym miejscu gazociągu, mogą występować jednocześnie uszkodzenia ścianki tego samego rodzaju np. skupisko korozji, jak również defekty różnych rodzajów, np. wgniecenie z pocienieniem ścianki. Większość wyszczególnionych powyżej wad ścianki gazociągu stalowego, można wykryć w fazie użytkowania za pomocą badań od wewnątrz na czynnym gazociągu, stosując różnego typu urządzenia inspekcyjne. Z metod diagnostyki eksploatacyjnej gazociągów o MOP >1.6 MPa stosowanych na skalę przemysłową [10], inspekcje tłokami pomiarowymi dostarczają najwięcej danych, z zastrzeżeniem, iż poszczególne technologie przeznaczone są do wykrywania różn[...]

 Strona 1  Następna strona »