Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EWA SALWIŃSKA"

Badania nad modernizacją produkcji trichlorfonu DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań nad otrzymywaniem trichlorfonu metodą Fricke’a zaproponowano nowy sposób syntezy tego związku. Produkt uzyskuje się z dobrą wydajnością. Przedstawiono oryginalną metodę oczyszczania technicznego trichlorfonu. Trichlorfon, czyli ester dimetylowy kwasu (l-hydroksy-2,2,2-trichloroetylo) fosfonowego, to stosowany do ochrony roślin środek owadobójczy, mało toksyczny w stosunku do organizmów stałocieplnych i szybko rozkładający się w środowisku naturalnym. Jest to jedyny insektycyd fosforoorganiczny produkowany w Polsce wyłącznie z surowców krajowych. Niestety, w wyniku stosowania istniejącej technologii wytwarzania tego związku producent nie mógł uzyskać technicznego koncentratu trichlorfonu (o polskiej nazwie handlowej Foschlor)l) i preparatu użytkowego Foschlor 25 o wymaganej jakości. Dlatego zwrócił się z prośbą o pomoc do Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej, który we współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego podjął się modernizacji produkcji trichlorfonu, mimo ograniczeń aparaturowych (wykorzystanie obecnej instalacji) i finansowych. W związku z wstrzymaniem importu koncentratu Neguvon (ok. 97-proc. trichlorfon), który stanowi substancję aktywną leku weterynaryjnego Gzawon, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu badań prowadzonych nad technologią wytwarzania Foschloru (gat. I) przeznaczonego do celów weterynaryjnych. Trichlorfon otrzymuje się z trichlorku fosforu, metanolu i chloralu (lub jego pochodnych) dwiema metodami. Metoda d w u s t o p n i o - w a polega na syntezie fosforynu dimetylowego, wyodrębnieniu otrzymanego związku (lub oczyszczaniu go bez wyodrębnienia) i utworzeniu trichlorfonu w wyniku reakcji z chloralem. Według różnych źródeł krystalizacja surowego produktu prowadzi do otrzymania trichlorfonu z wydajnością 48-^85% (w przeliczeniu na PC13); stopień czystości wynosi ok. 95%. Metoda j e d n o s t o p n i o w a , tzw. metoda Fricke’a, pole[...]

 Strona 1