Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Assman"

PACKAGING SPECTRUM: Naczynia jednorazowego użytku w teorii i praktyce DOI:10.15199/42.2017.1.2


  Artykuł dotyczy oceny zachowań konsumentów na rynku konwencjonalnych i ekologicznych naczyń jednorazowych. Sondaż przeprowadzono za pomocą wywiadu pośredniego przy użyciu kwestionariusza ankiety wśród 431 konsumentów powyższej 15. roku życia. Ponadto zaprezentowano wyniki badań właściwości użytkowych wybranych naczyń jednorazowego użytku. Do testów wykorzystano talerzyki jednorazowego użytku wykonane ze sprasowanych otrębów pszennych (należące do grupy opakowań jadalnych), z liści palmowych, z pulpy papierowej wytworzonej z trzciny cukrowej oraz pulpy papierowej drzewnej. Wykonano zmodyfikowane do potrzeb produktów oznaczenia: odporność produktów na działanie tłuszczu o temperaturze 20°C oraz 80°C, odporność na działanie wody, wyznaczenie siły łamiącej w teście zginania trójpunktowego oraz ekspercką ocenę sensoryczną. IN ENGLISH: Disposable tableware - theory and practice; ABSTRACT: The article concerns the assessment of consumer behavior on the conventional and organic disposable tableware market. The survey was conducted by indirect interviewing method with a questionnaire on 431 consumers with 15 years and above. There were also described selected properties of disposable packaging. For the tests disposable plates made from compressed wheat bran (edible packaging), palm leaves, paper pulp produced from sugar cane and paper pulp from wood were selected. Following modified determination were made: resistance to grease at 20°C and 80°C, water resistance, breaking strength in three-point bend test and sensory evaluation using sensory analysis method. Wstęp Naczynia i sztućce jednorazowego użytku są dziś bardzo powszechne, a asortyment tych wyrobów jest bardzo bogaty. Wśród nich odnaleźć można m.in.: filiżanki, kubki, kieliszki, talerze, miseczki, widelce, noże, łyżki, łyżeczki, mieszadełka, wykałaczki, tacki, a także pojemniki obiadowe (tzw. menuboxy), pudełka, platery i inne. Dla współczesnego konsumenta zdecydowanie najważniejsze zdają się być wygoda [...]

Wpływ promieniowania jonizującego na biodegradowalne materiały opakowaniowe

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie jonizujące stosowane do modyfikacji powierzchni polimerów, suszenia polimerowych farb i lakierów zadrukowanych opakowań, czy wreszcie utrwalania żywności, powodując pozytywne wymuszenie dla produktu, może jednocześnie wywoływać niekorzystne skutki w samym opakowaniu. W tym przypadku istotne jest to, że często promieniowanie inicjuje zachodzące w napromienionym materiale zmiany radiacyjne, które w czasie ulegają zwiększeniu. Promieniowanie jonizujące wpływa na właściwości materiałów opakowaniowych lub gotowego produktu, a proces napromieniania może prowadzić do sieciowania lub degradacji materiału. Powstające w wyniku radiolizy substancje chemiczne mogą wywoływać negatywne zjawiska, co powoduje, że w każdym przypadku należy wykonać badania przydatności materiału opakowaniowego stosowanego w technologiach radiacyjnych. Karolina Assman, Hieronim Kubera, Krzysztof Melski: Influence of ionizing radiation upon biodegradable packaging materials. Ionizing radiation used for the modification of polymer surfaces, drying of polymer inks and lacquers on printed packages and also for preservation of food brings about positive constraints for the product but may at the same time call out unfavourable effects in the package. In this case it is essential that radiation often initiates radiation changes occurring in the irradiated material that are increasing with time. Ionizing radiation influences upon the properties of packaging materials or ready-made products and the radiation process can lead to crosslinking or degradation of the material. Chemical substances generated as a result of the radiolysis may involve negative phenomena what causes that in each case the testing of packaging material suitability applied in radiation technologies has to be carried out. Współczesne trendy w dziedzinie opakowań oraz rozwój produkcji polimerów biodegradowalnych wskazują na perspektywy dynamicznego rozwoju branży biodegradowalnych ma[...]

Projektowanie opakowań jednostkowych - kluczowe aspekty procesu


  Dynamiczne zmiany w makrootoczeniu przedsiębiorstw, w szczególności w sferze kulturowo - społecznej, ekonomicznej oraz demograficznej w skali światowej przebiegają w różnych kierunkach i z odmienną intensywnością. Powyższe wpływa znacząco na rozwój i modyfikację oferty rynkowej, a w szczególności dotyczy wprowadzania na rynek innowacji produktowych (zarówno przełomowych, jak i przyrostowych), odpowiadających nowym trendom i zmieniającym się potrzebom konsumentów. Opakowania jednostkowe - jako inherentne elementy wyposażenia produktu - również podlegają ciągłym modyfikacjom mającym na celu zwiększanie ich walorów ochronnych, użyteczności, funkcjonalności oraz przyjazności dla środowiska. Ważne jest również, aby aspekty wizualne opakowania były zgodne z aktualnymi trendami we wzornictwie przemysłowym. W kontekście uwarunkowań makroekonomicznych wpływających w znaczącej mierze na proces projektowania opakowań jednostkowych warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie społeczne oraz ich konsekwencje. Wiele zmian społecznych, które nastawały po 1989 roku, mimo zwiększonej wolności obywateli wprowadziły wiele barier i trudności, które w wymiarze społecznym stały się czynnikiem znacząco wpływającym na projektowanie produktów, w tym również ich nieodłącznego elementu, jakim jest opakowanie jednostkowe. Zmienił się model rodziny, rola płci w realizowaniu funkcji rodziny, sposób pojmowania wolności oraz definiowania związków. Jednym ze skutków tych zmian była wolność wyboru oraz możliwość dokonywania go wielokrotnie zgodnie z własnym uznaniem i w celu zaspokajania wysoce zindywidualizowanych potrzeb konsumentów. Odpowiedzią przedsiębiorstw na zmieniające się potrzeby konsumentów jest poszerzanie i pogłębianie oferty produktowej zarówno w kontekście kategorii produktów, jak też marek oraz zróżnicowanych opakowań jednostkowych. Rynek produktowy obfituje w segmenty, w których możliwość kombinacji marek, produktów i rodzajów opakowań sięga[...]

 Strona 1