Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Alicja GĘBCZYŃSKA"

Kryteria oceny procesów usługowych

Czytaj za darmo! »

Ocena jakości usług przeprowadzana jest zarówno przez organizacje, jak i jej klientów.Norma PN-EN ISO 9001: 2001 zaleca wykorzystanie podejścia procesowego. Urzędy samorządowe, które wprowadziły system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001: 2001, zobligowane są do wdrożenia podejścia procesowego. Podejście procesowe wymaga zidentyfikowania procesów w organizacji i określ[...]

Procesowa orientacja przedsiębiorstw (POP)


  Procesowa orientacja przedsiębiorstw nie jest wyłącznie modą, ale koniecznością.W artykule opisano kierunki zmian zachodzących w polskich przedsiębiorstwach pod wpływem orientacji procesowej. Opisano również założenia teoretyczne oraz wyjaśniono funkcje procesowej orientacji przedsiębiorstw w krytycznych obszarach rozwoju organizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia orientacji procesowej przedsiębiorstw w implementacji nowoczesnych systemów wspomagających zarządzanie, w tym systemów informatycznych. Dynamiczne i integratywne ujęcie organizacji (orientacja procesowa) bazuje na zdefiniowaniu przebiegu procesów, poziomej komunikacji, transformacji struktury w układzie wejścia-wyjścia i/lub zdarzenie-zdarzenie. Układy wejściowo-wyjściowe, tworzą zbiory sekwencji o charakterze sprzężeń sterująco- regulacyjnych, informacyjnych i operacyjnych [Stabryła A., s. 329] (rys. 1). Jak można zauważyć, opisana schematycznie organizacja (rys. 1) to zbiór zdarzeń inicjujących proces i zdarzeń je kończących. Współczesne systemy wspomagające zarządzanie bazują na podejściu procesowym, zaprojektowane są z wykorzystaniem Business Process Modeling Notation (BPMN), co sprowadza się do projektowania obiektowego. Oznacza to, że ich wdrożenie uwarunkowane jest najpierw zbudowaniem efektywnie funkcjonującego systemu organizacyjnego, którego rdzeniem są procesy, a dopiero w następnym etapie lub równolegle implementacją docelowego systemu wspomagającego zarządzanie. Procesowa orientacja przedsiębiorstw (POP) Pojęcie "proces" w rozwoju myśli naukowej obejmuje wiele zagadnień z obszaru nauk przyrodniczych, cybernetyki, nauk społecznych i humanistycznych - skończywszy na naukach o zarządzaniu. Współczesne nauki posługują się pojęciem "proces", jako swoistym modus vivendi. Proces, jako pojęcie, stanowi element paradygmatu, za pomocą którego nauka wyjaśnia zachodzące w jej obszarze zjawiska kulturowe, społeczne, techniczne, fizyczne[...]

Analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zarządzania procesami


  Istotnym problemem jest właściwe zarządzanie procesami.W związku z nowelizacją normy ISO 9001 w 2000 roku po raz pierwszy zostało wprowadzone podejście procesowe. Za wdrożeniem tej koncepcji przemawiały praktyki firm, w których z sukcesem wprowadzono zarządzanie procesami. Wdrożenie podejścia procesowego miało na celu uzyskanie poprawy funkcjonowania organizacji oraz osiągnięcie wzrostu zadowolenia klienta, poprzez lepsze spełnienie jego wymagań. Celem artykułu jest wskazanie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 nawiązujących do podejścia procesowego. Zidentyfikowane wymagania zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów i działań składających się na zarządzanie procesami. Analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 pozwoliła na wskazanie które etapy i działania z tego zakresu znajdują odzwierciedlenie w normie, a do których norma się nie odwołuje. Podejście procesowe Paradygmatem, który w ostatnich latach dokonał skokowych zmian w naukach o zarządzaniu, jest paradygmat myślenia procesami. Przechodzenie od myślenia strukturalnego do myślenia procesowego stworzyło nową filozofię zarządzania, której istotą jest podatność na zmiany i odchodzenie od linearnego spojrzenia na organizację na rzecz prawidłowości przepływu . Z pewnością wyniki badań Kevina P. McCormacka oraz Williama C. Johnsona , które potwierdziły istnienie silnego związku pomiędzy zarządzaniem procesami a wynikami firmy, również przyczyniły się do rozwoju koncepcji. A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2009, s. 11 G. B. Gruchman, Zarządzanie procesami i wyniki firmy - dowody oraz wnioski, www.gruchman.pl/20002002/cormack_Internet.htm Zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 punkt 0.2, podejście procesowe sprowadza się przede wszystkim do określenia powiązanych ze sobą działań, a następnie zarządzania nimi. "Stosowanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnym[...]

 Strona 1