Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Lidia SIERPIŃSKA"

Praktyczne aspekty wdrożenia systemu zarządzania jakością w szpitalu

Czytaj za darmo! »

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w szpitalu to przede wszystkim proces działań w interesie zdrowia i życia ludzkiego, wzmacnianie pozycji szpitala w rynkowym systemie ochrony zdrowia oraz poprawa warunków i organizacji pracy pracowników. Proces przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w Polsce z jednostek budżetowych na samodzielne publiczne zakłady był czynnikiem sprawczym zmian st[...]

Przegląd systemu zarządzania jakością w szpitalu


  Wskazówki dla praktyków.Wstęp Jednym z systemów podwyższania jakości świadczeń medycznych, coraz bardziej powszechnym w polskich zakładach opieki zdrowotnej, jest system zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001:2009. Aby wdrożony system zarządzania jakością w szpitalu warunkował doskonalenie świadczeń medycznych należy, między innymi, przeprowadzać przynajmniej raz w roku przegląd systemu zarządzania jakością, który jest modelem kompleksowym, ponieważ pozwala na dokładne monitorowanie procesów zachodzących w organizacji. Polega na spełnieniu określonych wymagań, standardów, procedur i poddaniu się obiektywnej ocenie przez niezależną organizację, której wyniki warunkują otrzymanie certyfikatu ISO w zakresie zarządzania jakością [1]. Utrzymanie systemu zarządzania jakością w szpitalu to przede wszystkim długofalowy proces działań w interesie zdrowia i życia ludzkiego, wzmacnianie pozycji szpitala w rynkowym systemie ochrony zdrowia, poprawa warunków i organizacji pracy pracowników. Wobec powyższego, coraz więcej szpitali w Polsce dostrzega konieczność wdrożenia systemu, gdyż warunkuje doskonalenie świadczeń medycznych i podnosi prestiż szpitali na tle konkurencji. Przegląd systemu zarządzania jakością jest to wydarzenie podsumowujące działanie całej organizacji na przestrzeni np. całego roku w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu. Organizowanie przeglądu zarządzania wynika z Normy PN - EN ISO 9001:2009 i jest zadaniem stawianym dla najwyższego kierownictwa organizacji, która wdrożyła i chce utrzymać system [2]. Za przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania jakością jest odpowiedzialny Pełno-mocnik systemu. To on ustala częstość spotkań w roku[...]

Koncepcja autentycznego przywództwa w opiece nad chorym


  Autentyczny przywódca nie działa egoistycznie.Wstęp Utrzymanie i rozwój podmiotów leczniczych w Polsce, w trudnych uwarunkowaniach rynkowych, prowadzi do zmiany oczekiwań oraz wymagań w stosunku do kierowniczej kadry na różnych szczeblach zarządzania. Zarządzający w zakładach opieki zdrowotnej są współodpowiedzialni nie tylko za zarządzanie organizacją, ale także za rozwój zawodowy członków organizacji, za relacje pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, za doskonalenie jakości świadczeń medycznych. Wymiar przywództwa w podmiotach leczniczych jest determinantem podejmowania trafnych decyzji, sprawnego zarządzania zespołami oraz rozwijania kompetencji i samodzielności zawodowej, co pośrednio wpływa na optymalizację jakości opieki nad chorym. Zdaniem C. A. Wong we współczesnym systemie opieki zdrowotnej jest potrzeba skutecznego i innowacyjnego lidera w opiece nad chorym, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i satysfakcję z pracy pracownikom medycznym [1]. W obliczu nacisku licznych wymagań wobec zarządzających opieką zdrowotną szuka się autentycznych liderów, którzy działają przejrzyście, są godni zaufania, dotrzymują słowa, prezentują moralna postawę w zawodzie [2]. Koncepcje przywództwa - rys historyczny Z piśmiennictwa wynika, że jest wiele koncepcji przywództwa, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji w szerokim aspekcie. Na początku XX wieku M. Weber wskazał cztery style: patriarchalny - najważniejszą osobą jest przywódca, który troszczy się o członków całej organizacji, ale w zamian za to oczekuje wdzięczności, lojalności i posłuszeństwa; charyzmatyczny - lider przelewa swoją energię i zapał do swoich podwładnych; autokratyczny - lider w celu wykonania swej władzy, w szerokim zakresie wykorzystuje istniejącą hierarchię kierowniczą; biurokratyczny - lider bardzo uporządkowany i postępuje zgodnie z procedurami, jakie zostały ustalone [3]. W 1939 roku K. Lewin, R. Lipith i R. K. Whit wyróżnili trzy główne s[...]

Program poprawy jakości w szpitalu jako kryterium akredytacyjne dla polskich szpitali DOI:


  Dynamiczne zmiany w podmiotach leczniczych wymuszają poszukiwanie coraz to nowych, racjonalnych rozwiązań, aby utrzymać i rozwijać się na tle rynkowego systemu w ochronie zdrowia. Jednocześnie świadczeniodawcy, aby spełnić oczekiwania swoich klientów, dążą do doskonalenia jakości świadczeń medycznych. Proces doskonalenia jakości usług medycznych w szpitalu jest uwarunkowany licznymi czynnikami. Jednym z determinantów jest prawidłowo zdefiniowany program poprawy jakości. Szpitale ubiegające się o certyfikat akredytacyjny, przyznawany przez Ministra Zdrowia, winny mieć opracowany program poprawy jakości zgodny ze standardami akredytacyjnymi (221 standardów w 15 obszarach funkcjonowania szpitala). Otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego przez szpital to nie tylko prestiż dla szpitala, ale także szansa na wyższy kontrakt z NFZ. Podstawą prawną wdrażania akredytacji w podmiotach leczniczych są poniższe główne akty prawne: 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 418. 10. 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej, Dz. U. 2009, Nr 130, poz. 1074. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmi[...]

 Strona 1