Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Sowiński"

Economic efficiency of power generation investments under uncertainty and risk - a review of models of options approach

Czytaj za darmo! »

The paper presents a review of models for assessing economic effectiveness of investment in power industry under uncertainty and risk. The real options approach is applied for the comparative analysis of energy generation technologies used in power plants. The critical energy price is determined on the basis of the critical value of the project. Results for various energy production technologies[...]

Influence of the CCS systems in power plants on electricity price

Czytaj za darmo! »

One of the ways to reduce the carbon dioxide emission in power plants can be capturing and sequestrating CO2. This paper uses the available data about investment and operating costs to analyze the influence of the CCS technologies on the cost of electricity production and its price under risk conditions. Streszczenie Jednym ze sposobów redukcji emisji dietlenku węgla w elektrowniach może być wychwytywanie i sekwestracja CO2. W artykule wykorzystano dostępne dane o kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych w celu analizy wpływu technologii CCS na koszty wytwarzania energii elektrycznej i jej cenę w warunkach ryzyka (Wpływ systemów CCS w elektrowniach na cenę energii elektrycznej). Keywords: power plant, CCS technology, investment efficiency. Słowa kluczowe: elektrownia, technologia CCS, efektywność inwestycji. Reducing CO2 emissions in power engineering The EU countries develop common projects for controlling climate changes, concentrating mostly on carbon dioxide emissions reduction. Burning of fossil fuels is the most important source of carbon dioxide. Reduction of the CO2 emissions [1] can be achieved by improving the efficiency of energy conversion, transport and end-use. Technological improvements in thermal power plants with fossil steam boilers (pulverized coal) make possible to achieve the efficiency on the level of 45% but it seems to be insufficient to achieve deep reductions in the CO2 emissions. Switching to less carbon-intensive fossil fuels can be effective. Switching from the coal to the natural gas in electricity generation causes a typical emission reduction about 50%, it means 0,4 t CO2/(MWh). Of course the supplies of natural gas should be available. Deep reductions in CO2 emissions could be achieved by switching to nuclear power plants or renewable energy sources, e.g. wind power plants, solar electricity generation, biomass power plants, and geothermal energy used for electricity. Another way to red[...]

Analiza kierunków rozwoju elektrowni systemowych

Czytaj za darmo! »

Regulacje unijne w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej wpływają na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, szczególnie na funkcjonowanie źródeł wytwarzana energii elektrycznej. Przedstawiono wizję przyszłości elektroenergetyki m.in. wg Raportu "Power Choices". Analizy poparto rezultatami własnych obliczeń efektywności inwestycji w nowoczesne technologie w warunkach ryzyka. Abstract. The EU regulations in the field of energy-environmental policy have influenced on operation of power sector, especially on power generation sources. A vision of power engineering future by Assessment Report “Power Choices" is presented. The analysis is supported by the results of the own calculation of effectiveness of investment in new power generation technologies under risk. (Analysis of trends development of large power plants) Słowa kluczowe: elektrownia, inwestycja, analiza ryzyka. Keywords: power plant, investment, risk analysis. Wprowadzenie The 4th Assessment Report opublikowany w 2007 r. przez IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) wskazuje na konieczność stabilizacji stężenia CO2 w atmosferze na poziomie 440 ppm. Stężenie takie powoduje, że średnia temperatura nie powinna się podnieść więcej niż o 2ºC w stosunku do okresu przedindustrialnego. Emisja CO2 powinna więc zmniejszyć się o ok. 50% w stosunku do obecnej emisji, co implikuje redukcje emisji w krajach OECD o ok. 60-80% do roku 2050. Ambitne plany dekarbonizacji gospodarki, a w szczególności energetyki potwierdza dokument UE A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 z roku 2011 [1]. Tak ambitny cel wymaga rozwoju technologii energetycznych oraz odpowiedniej polityki energetycznośrodowiskowej. Założenia analizy "Power Choices" Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC - A.I.S.B.L. opublikował w 2010 roku opracowanie "Power Choices" [2]. Wyniki prezentowanych badań pochodzą z energetycznego modelu PRIMES opracowanego w Ath[...]

Large power plants with low CO2 emission - economic feasibility analysis including risk

Czytaj za darmo! »

The carbon dioxide emission of power plants can be reduced by advances in technology, increasing efficiency of power production, using low carbon emission fuel, and sequestrating CO2. Alternative technologies of power generation could be nuclear or natural gas power plants. Each of the above-mentioned methods of reducing CO2 emissions involves large investment and operating costs. This paper uses the available data to analyze the influence of the low carbon emission technologies on the cost of electricity production under risk conditions. Streszczenie. Emisję dwutlenku węgla w elektrowniach można obniżyć poprzez postęp w technologiach, zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystanie paliw o niskiej emisji oraz sekwestrację CO2. Alternatywnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej mogą być elektrownie jądrowe lub Każda z metod redukcji emisji CO2 wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i sporych kosztów eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu niskoemisyjnych technologii wytwarzania na koszty produkcji energii elektrycznej w warunkach ryzyka. (Niskoemisyjne elektrownie systemowe - ekonomiczna analiza wykonalności z uwzględnieniem ryzyka) Keywords: power plant, investment, feasibility analysis, risk analysis. Słowa kluczowe: elektrownia, inwestycja, analiza wykonalności, analiza ryzyka. Introduction The EU countries develop common projects for controlling climate changes, concentrating mostly on carbon dioxide emissions reduction, as CO2 emissions due to fossil fuel burning are considered to be one of the main causes of the greenhouse effect. Reducing greenhouse gas emissions seems to be important contribution to mitigation of the global warming. In the document of the Commission of European Communities [1] the main assumption of energy policy is formulated: “Energy accounts for 80% of all greenhouse gas (GHG) emission in the EU; it is at the root of climate change and most air [...]

Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii DOI:10.12915/pe.2014.08.030

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono dostępne opracowania szacujące koszty wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Przedyskutowano systemy wspomagające rozwój OZE. Przedstawiono własne obliczenia efektywności ekonomicznej wybranej technologii OZE. Abstract. The paper presents some available elaborations of the estimating cost of electricity generated by renewable sources of energy (RES). Incentives systems of RES development are discussed. The analysis is supported by the results of the own calculations of effectiveness of investment in selected power generation technology of RES. (Cost of electricity from renewable energy sources) Słowa kluczowe: odnawialne źródło energii OZE, elektrownia, inwestycja, koszt energii elektrycznej. Keywords: renewable energy source RES, power plant, investment, cost of electricity. doi:10.12915/pe.2014.08.30 Wprowadzenie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku [1] zakłada, że rozwój energetyki odnawialnej stanowi kluczowy element realizacji podstawowych jej celów, zwiększając możliwości dywersyfikacji paliw i ograniczając emisję dwutlenku węgla. Ponadto stwarza warunki rozwoju energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalnie dostępne surowce. Usytuowanie źródeł w pobliżu odbiorców zmniejsza straty przesyłu, ograniczając jednocześnie kosztowne inwestycje w sieci przesyłowe. Wymaga jednak wzmocnienia i rozwoju sieci dystrybucyjnych, w tym inwestycji w zakresie smart grid’u. Dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii musi iść w parze z zapewnieniem stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Podstawowe działania promujące OZE mają na celu wzrost ich udziału w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku. Na rynku paliw transportowych planuje się osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw, głównie poprzez zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji. Podstawowymi mechanizmami wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [...]

Analiza pomiarów termoluminescencji izolatorów porcelanowych średniego napięcia DOI:10.15199/48.2017.04.26

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej w oparciu o jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, na podstawie danych uzyskanych z pomiarów zjawiska termicznie stymulowanej luminescencji (TL) w izolatorach porcelanowych LSP-24, produkowanych z masy porcelany elektrotechnicznej C120 i C130. Ponadto, dogłębnie omówiono metodykę wybranego sposobu do analizy danych pomiarowych, które otrzymano podczas badań termoluminescencji izolatorów energetycznych w konfiguracji podstawowej aparatury laboratoryjnej oraz rozszerzonej. Abstract. The paper summarizes the results of a statistical analysis based on the ANOVA method for data obtained from measurements of the phenomenon of thermally stimulated luminescence (TL) in porcelain insulators LSP-24 manufactured from the mass of electrical porcelain C120 and C130. In addition, the analysis methodology of data, obtained as the result of the thermoluminescence measurements for power insulators with basic and extended configuration of laboratory equipment, was thoroughly discussed. (Analysis of the thermoluminescence measurements of porcelain medium-voltage insulators). Słowa kluczowe: analiza statystyczna, ANOVA, termoluminescencja (TL), izolatory porcelanowe. Keywords: statistical analysis, ANOVA, thermoluminescence (TL), porcelain insulators. Wstęp Dostępne metody analizy danych w znacznym stopniu ułatwiają opracowanie statystyczne wyników pomiarów laboratoryjnych. Dotyczy to także elektroenergetyki, szczególnie w takich przypadkach, gdy wyniki badań są dużymi zbiorami danych, zawierającymi szeregi chronologiczne [1]. Do opracowania wyników pomiarów termoluminescencji (TL) izolatorów porcelanowych typu LSP-24 wykorzystano metodę analizy wariancji. Podstawy tej analizy zostały opracowane przez R. A. Fisher'a. Omawiany w artykule sposób prowadzenia analizy oparto na metodyce opisanej przez S. Brandt’a [2]. Podstawowy problem sprowadza się do analizy kilku serii pomiarów wykonywanych d[...]

 Strona 1