Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PaWeŁ LaWenDa"

Badania laboratoryjne wpływu żużli CaO-BaO-Al2O3-MgO-SiO2 na zawartość azotu rozpuszczonego w wybranych gatunkach stali


  Wymagania, dotyczące niskich stężeń azotu, stawiane niektórym gatunkom stali wytapianej w łukowym piecu elektrycznym stano- wią istotny problem inspirujący do poszukiwania metod rafinacji umożliwiających produkcję materiałów stalowych o jak najniższej zawartości azotu. Zastosowanie żużli syntetycznych o odpowiednio dobranym składzie chemicznym, przy optymalnych warunkach procesu rafinacji (T, p) może przyczynić się do skuteczniejszej redukcji azotu zawartego w stali. W niniejszej pracy do rafinacji stali użyto układu żużlowego CaO-BaO-Al2O3-MgO-SiO2. Celem pierwszej serii badań było określenie optymalnych stężeń poszczegól- nych składników żużla, z punktu widzenia zdolności układu do usuwania azotu. W dalszej części przedstawiono wyniki badań nad kinetycznym przebiegiem redukcji azotu z ciekłej stali przy zastosowaniu żużla oraz w przypadku gdy ciekły metal oddziaływał bezpośrednio z fazą gazową - argonem. Badania wskazują, że głównym bodźcem termodynamicznym, wpływającym na obniżenie ilości azotu w stali jest niskie ciśnienie cząstkowe azotu nad ciekłą stalą a nie jak założono udział fazy żużlowej. Requirements, concerning low nitrogen concentrations, stood for some steel grades smelted in electric arc furnace determine important problem which can be an inspiration for searching refining methods enabling to production of steel materials with as the lowest nitrogen content. Application of synthetic slags with properly selected chemical composition and optimal refining conditions (T, p) can contribute to more efficient reduction of nitrogen contained in steel. In present work, CaO-BaO-Al2O3-MgO-SiO2 slag system were used for steel refining. The aim of the first series of investigations was determination of slag components optimal concentrations, from the point of view of capacities for nitrogen removing. Results of kinetics investigations of denitrogenization for using slag phase and in case when liquid metal was influenced directly with gase[...]

 Strona 1