Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marcin ŻEMIGAŁA"

Standard AA1000 nowoczesnym narzędziem zarządzania z zakresu CSR

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie zasad i modelu AA1000 wydaje się być kompleksowym narzędziem wspomagającym zarządzanie w zakresie społecznej odpowiedzialności (CSR).Wstęp - struktura norm serii AA1000 We współczesnych przedsiębiorstwach menedżerowie muszą koncentrować się na kompleksowo pojmowanej jakości ich funkcjonowania. Nie wystarczają już jedynie dobre wyniki finansowe i doskonałe produkty finalne, koni[...]

Kapitał intelektualny

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie kapitałem intelektualnym jest procesem a nie skostniałym, danym raz na zawsze, stanem.Zarówno kraje europejskie, jak i USA, budują swoją potęgę cywilizacyjną, w tym oczywiście gospodarczą, na fundamencie intelektu. W związku z tym współcześni menedżerowie stoją przed wyzwaniem sprawnego kierowania zasobami intelektualnymi swoich pracowników tworzących inteligentne zespoły pracow[...]

Tendencje w badaniach nad normą ISO 9001 DOI:10.15199/48.2017.3.1


  Tendencies in research on ISO 9001 standard.Streszczenie Artykuł prezentuje rysujące się na świecie tendencje w badaniach nad normą ISO 9001. Autor analizuje dynamikę tych badań na przestrzeni lat, pokazuje wokół jakich obszarów nauki się one koncentrują, które ośrodki naukowobadawcze, badacze, kraje i czasopisma są najistotniejsze w tym zakresie. Poruszona jest także kwestia istotnych obszarów tematycznych, które dominują w badaniach nad normą ISO 9001. Analizy były przeprowadzone na zbiorze danych pobranym z bazy Scopus i dotyczą artykułów naukowych i konferencyjnych z lat 1988 - 2015.Summary The article presents the emerging world tendencies in research on ISO 9001 standard. The author analyzes the dynamics of these research over the years, shows areas of science around which they are concentrated as well as indicates the most important scientific or research centers, researchers, countries and journals. The paper deals with a matter of major thematic areas that dominate in research on ISO 9001 standard. The analyses were performed on the data set collected from Scopus and concern scientific articles and conference papers from the years 1988-2015.Słowa kluczowe ISO 9001, tendencje w badaniach, analiza bibliometryczna.ISO 9001, research tendencies, bibliometric analysis Keywords ISO 9001, research tendencies, bibliometric analysis.Wprowadzenie Zarządzanie jakością od wielu lat jest koncepcją zarządzania popularną wśród badaczy. Bogate instrumentarium i długa ewolucja samej koncepcji stwarza możliwości wieloaspektowych analiz naukowych i powoduje atrakcyjność zarządzania jakością jako tematu badawczego. Jednym z często analizowanych narzędzi zarządzania jakością są normy ISO serii 9000, a w szczególności najistotniejsza z nich, czyli ISO 9001. W dwóch, istotnych dla nauk o zarządzaniu, bibliograficznych naukowych bazach danych zanotowano wysokie wartości rekordów po wpisaniu w najszerszym polu wyszukiwania frazy "ISO 9001". [...]

Tendencje w badaniach nad normą ISO 14001 DOI:10.15199/48.2018.4.1


  Niniejsze analizy dotyczące zarządzania środowiskowego, a dokładnie normy ISO 14001 - Systemy zarządzania środowiskowego wymagania i wytyczne stosowania, są kontynuacją badań nad standardami z zakresu zarządzania (przeprowadzono już badania dotyczące ISO 9001 [30] - w prezentowanych analizach zastosowana została analogiczna procedura badawcza i zestaw pytań badawczych). Popularność systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 spowodowała, że norma ta stała się tematem analiz naukowych chętnie poruszanym przez badaczy z całego świata. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, wokół jakich skoncentrowane są badania światowe nad normą ISO 14001 i ukazanie głównych tendencji, jakie się w nich rysują. Okazuje się, że wpisując (dnia 19 lipca 2017 roku) w bibliograficznych bazach danych istotnych w naukach o zarządzaniu, czyli w Web of Science i Scopus, frazę "ISO 14001" w najszerszych polach wyszukiwania, uzyskano odpowiednio wyniki 1068 (Web of Science) i 1730 (Scopus) dokumentów. Celem dalszej eksploracji stanu badań nad normą ISO 14001 sformułowano zestaw pytań badawczych (analogicznych jak ten przy analizach ISO 9001 [30]):  PB1. W jaki sposób na przestrzeni lat kształtowała się dynamika badań nad normą ISO 14001?  PB2. Wokół jakich obszarów nauki koncentrują się badania nad normą ISO 14001?  PB3. Które ośrodki naukowo-badawcze są najistotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB4. Którzy autorzy są najistotniejsi, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB5. Które czasopisma są najistotniejsze, jeżeli chodzi o publikowanie wyników badań nad normą ISO 14001? 3 2018 K w i e c i e ń  PB6. Które kraje są najistotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB7. Czego dotyczą badania nad normą ISO 14001 odznaczające się największą uwagą środowisk naukowych? Zastosowana procedura analizy Poszukując odpowiedzi na powyższy zes[...]

Wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania

Czytaj za darmo! »

Najmniej znanymi narzędziami są te dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wstęp Liczba koncepcji i narzędzi zarządzania, z których mogą korzystać współcześni menedżerowie, wykazuje od ponad 20 lat, wyraźną tendencję rosnącą. Tylko w ubiegłym roku na polskim rynku wydawniczym przybyło ponad 100 tys. prac poświęconych zarządzaniu. Czy menedżerowie z proponowanych im opracowań korzystają i jak się wiedza teoretyczna przekłada na efekty zarządzania? Czy można przyjąć założenie, że profesjonalizm kadr menedżerskich rośnie proporcjonalnie do wzrostu wiedzy o sprawności zarządzania? Kto stanowi czołówkę peletonu nadążającego za wzrostem profesjonalności, a kto i dlaczego się ociąga w rozwoju zawodowym? Około 15% kadry kierowniczej, czyli co 6 menedżer dobrze ori[...]

 Strona 1