Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ilona ŁĘGOWIK"

Synteza i właściwości ekologicznych kompozytów spiekanych

Czytaj za darmo! »

W budownictwie ekologicznym coraz częściej stosuje się surowce wtórne lub materiały budowlane porozbiórkowe. Produkcja większości materiałów budowlanych, szczególnie tych wysoko przetworzonych, pochłania duże ilości energii nieodnawialnej z coraz szybciej wyczerpujących się źródeł, przyczyniając się tym samym do zwiększonej emisji CO2 i szkodliwych tlenków azotu. Ponowne wykorzystanie lub przetworzenie materiałów, pozwala zaoszczędzić zarówno surowce naturalne, jak i energię konieczną do produkcji nowych wyrobów. Ich wtórny recykling zmniejsza również znacznie ilość odpadów, których składowanie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a czasami nie jest możliwe z powodu emisji do środowiska szkodliwych substancji.Do odpadów, często niemających konkretnego zagospodarowania zalicza się włókno szklane, pochodzące z demontażu warstwy dociepleniowej budynków. Materiał ten obecnie nie stanowi jeszcze większego problemu, jednakże systemy dociepleniowe zarówno nowych, jak i starych budynków, w dużej mierze wykorzystują włókniste materiały w postaci mat bądź płyt, które z upływem lat staną się odpadem. Włókna te, pod wpływem oddziaływania warunków atmosferycznych, z racji swoich rozmiarów mogą ulec rozkurzowi, a następnie niekontrolowanej emisji. Unoszące się w powietrzu mikrofrakcje odpadu szklanego, mogą zostać rozniesione z wiatrem na odległe obszary. Wdychane przez organizmy żywe, podobnie jak azbest, mogą być przyczyną śmiertelnych chorób. Twarde, ostre szkło w rozwłóknionej postaci wbija się w skórę oraz może, wraz z wdychanym powietrzem, przedostać się do wnętrza organizmu, powodując podrażnienie układu oddechowego, a także stan zapalny oskrzeli bądź płuc. Kolejnym poważnym problemem ekologicznym są odpady powstałe podczas termicznej utylizacji stałych odpadów komunalnych, szpitalnych czy przemy[...]

Immobilizacja nieorganicznych odpadów stałych w materiałach spiekanych


  Badaniami objęto materiały odpadowe w postaci żużla, stłuczki oraz włókna szklanego. Z mieszanin odpadów sporządzono zestawy w odpowiednich proporcjach surowcowych, poddano obróbce termicznej oraz wykonano szereg badań. Przeprowadzono analizę mikrostrukturalną, wyznaczono gęstość pozorną, porowatość otwartą oraz nasiąkliwość otrzymanych spieków. Stosując metodę scratch test wykonano badanie odporności na zarysowanie diamentowym stożkiem. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wzrost zawartości stłuczki szklanej w próbkach powodował duży wzrost gęstości pozornej kosztem zmniejszenia porowatości badanych materiałów.Intensywny rozwój gospodarczy świata i wzrost poziomu życia mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych doprowadził do powstania olbrzymiej ilości bardzo szkodliwych i niebezpiecznych odpadów. Niewłaściwe postępowanie z odpadami stwarza zagrożenie nie tylko dla środowiska, w którym żyjemy ale również dla nas samych. W Polsce ogólna zasada jaka obowiązuje w gospodarce odpadami mówi o ograniczaniu i zapobieganiu ich powstawania. W dalszej kolejności powinny one zostać poddane odzyskowi i unieszkodliwianiu, w ostateczności gdy nie ma innych sposobów ich wykorzystania - bezpiecznemu składowaniu [1, 2]. Prognozowany model gospodarki odpadami w krajach Unii Europejskiej zakłada, iż w 2020 roku najwięcej odpadów, bo aż 30%, będzie poddawanych recyklingowi, drugie tyle (30%) procesowi spalania, maksimum 20% będzie kompostowanych. Podobnie sprawa będzie wyglądać w przypadku odpadów składowanych, bowiem ilość odpadów trafiających na wysypiska ma być drastycznie ograniczona (maksymalnie do 20%) [3]. Proces spalania uważany za najbardziej skuteczną metodę utyliza[...]

Proces dewitryfikacji szkieł glinokrzemianowych podatnych na krystalizację


  W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na szkle glinokrzemianowym otrzymanym z surowców odpadowych. Materiał do badań poddano procesowi topienia oraz krystalizacji na drodze termicznej obróbki w różnych zakresach temperaturowo-czasowych. Materiał szklanokrystaliczny poddano rentgenowskiej analizie fazowej oraz badaniom metalograficznym z zakresu mikroskopii optycznej. Scharakteryzowano zmiany strukturalne zachodzące w wyniku wygrzewania szkła glinokrzemianowego, a także zidentyfikowano powstają- ce fazy krystaliczne. Przeprowadzone badania wykazały dużą skłonność szkła glinokrzemianowego do krystalizacji, jak również zależność powstających faz od temperatury wygrzewania. The article presents the results of the investigation of the aluminosilicate glass obtained from waste materials. The material were subjected to melting and crystallization by heat treatment at various temperature-time ranges. Optical reflection microscopy (observation in dark field) was the main investigation method of the glass structure. Supplementary, the X-ray diffraction analysis was used. The structural changes due to heating aluminosilicate glass were characterized and the resulting crystalline phases were identified. Słowa kluczowe: glinokrzemiany, krystalizacja, dewitryfikacja Key words: aluminosilicates, crystallization, devitrification.Wprowadzenie. Tradycyjny proces wytwarzania szkła, oparty jest na nieorganicznych surowcach natu- ralnych. Wynika to z tego, że nie jest możliwe bezpo- średnie przeprowadzenie w stan amorficzny substancji zawierających części organiczne, np. odpady komunal- ne, medyczne czy przemysłowe, z powodu niekontro- lowanych reakcji, jakie mogłyby mieć miejsce podczas topienia zestawu szklarskiego. Procesy wysokotempe- raturowe, zachodzące w spalarniach odpadów stałych, rozwiązują ten problem na drodze rozkładu i utlenie- nia substancji palnych. Niestety, produktem ubocznym takiego recyklingu są m[...]

 Strona 1