Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"EGBERT MEISSNER"

Synteza glikolu tioetylenowego

Czytaj za darmo! »

Opisano metody syntezy glikolu tioetylenowego. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych na wydajność syntezy tego związku z oksiranu i siarkowodoru metodą ciśnieniową.Glikol tioetylenowy stosuje się do wytwarzania insektycydów, herbicydów i środków powierzchniowo czynnych1'. Jest to związane z łatwością, z jaką grupa tiolowa w środowisku alkalicznym podstawia chlorowiec [...]

Bezściekowe metody chlorohydrynowe otrzymywania tlenku propylenu

Czytaj za darmo! »

Omówiono chlorohydrynowe metody otrzymywania tlenku propylenu metodą chlorohydroksylowania zintegrowanego z elektrolizą solanki, metodą elektrochemiczną, membranową i Lummus. gromne znaczenie tlenku propylenu znalazło wyraz w rozwijaniu i wdrażaniu do praktyki przemysłowej wodoronadtlenkowych 1) oraz chlorohydrynowych metod otrzymywania tego związku. Poniżej zostaną przedstawione i porównan[...]

Aktywność powierzchniowa i współczynniki dyfuzji dla wybranych składników pianotwórczych środków gaśniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania równowagowego i dynamicznego napięcia powierzchniowego dla wybranych składników pianotwórczych środków gaśniczych, m.in. surfaktantów z ugrupowaniem perfluoroalkilowym. Na podstawie zmierzonych wartości napięcia powierzchniowego metodą statyczną wykreślono izotermy napięcia powierzchniowego i obliczono podstawowe wartości charakteryzujące aktywność powierzchniową bad[...]

Aktywność powierzchniowa i właściwości związków powierzchniowo czynnych z ugrupowaniem perfluoroalkilowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań równowagowego napięcia powierzchniowego i właściwości pianotwórczych dla perfluorowanych związków powierzchniowo czynnych (ZPC) typu anionowego, kationowego, niejonowego oraz amfoterycznego, różniących się długością łańcucha alkilowego w danej grupie związku. Na podstawie zmierzonych wartości napięcia powierzchniowego metodą statyczną wykreślono izotermy napięcia powierzchniowego i obliczono podstawowe wartości charakteryzujące aktywność powierzchniową badanych związków: krytyczne stężenie micelowania (CMC), napięcie powierzchniowe oraz ciśnienie powierzchniowe dla CMC (γcmc oraz Πcmc = γo - γcmc), maksymalny nadmiar powierzchniowy (Γ∞), minimalną powierzchnię cząsteczkową w warstwie adsorbcyjnej (Amin), oraz standardową swobodną energię adsorbcyjną (ΔGads). Eight non-ionic, cationic, anionic and amphoteric surfaceactive comps. with perfluorinated alkyl substituents were studied for surface tension and foam-forming ability in aq. solns. The surface tension of the solns. and crit. micelle concn. decreased with increasing the length of the perfluorinated alkyl chain. The compds. with short perfluorinated alkyl chains did not show any foam-forming capacity. Perfluorowane surfaktanty charakteryzują się wysoką aktywnością powierzchniową, przewyższającą aktywność typowych związków powierzchniowo czynnych, oraz dużą odpornością chemiczną. Stąd też mogą być one stosowane jako dodatki do sporządzania kąpieli galwanizerskich, emulsji teflonowych, farbiarskich, apreterskich, do olejów smarowych i klejów oraz jako składnik środków gaśniczych do gaszenia pożarów ropy naftowej i jej pochodnych1). Typowe surfaktanty perfluorowane są związkami drogimi ze względu na to, że do ich otrzymywania wykorzystuje się drogie produkty telomeryzacji tetrafluoroetenu2-6). W grupie syntetycznych środków gaśniczych jako substancję pianotwórczą stosuje się mieszaninę związków powierzchnio[...]

 Strona 1