Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara FURA"

Finansowanie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w przedsiębiorstwach


  Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród organizacji województwa podkarpackiego posiadających certyfikowany system ISO 14001:2004.Zarządzanie środowiskowe stało się kluczowym priorytetem dla wielu organizacji, które uznały, że z powodu rosnącej publicznej troski o środowisko, przedsiębiorstwo nie może przetrwać bez uwzględniania zasad ochrony środowiska naturalnego w prowadzonej działalności. Dostrzeganie przez przedsiębiorstwa środowiskowych problemów, w porównaniu z wiedzą na temat ich rozwiązywania, jest ważnym wskaźnikiem świadomości przedsiębiorstw oraz ich skłonności do stosowania tych metod . W tej perspektywie wdrożenie międzynarodowego systemu ISO 14001 stało się atrakcyjne dla wielu organizacji. Od pojawienia się normy ISO 14001 w 1996 r. liczba światowych wdrożeń stale rośnie, osiągając liczbę 154,572 wdrożeń w 2007 roku . Do końca grudnia 2008 r. wydano przynajmniej 188 815 certyfikatów w 155 krajach i gospodarkach. Wartość z 2008 r. pokazuje wzrost liczby certyfikatów ISO 14001 o 34 243, tj. o 22% w stosunku do roku 2007. Z tego w usługach w 2008 r. przypadało 34% ogółu przyznanych certyfikatów, w porównaniu z 29% w roku poprzednim . Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wiąże się z ponoszeniem wysokich nakładów na realizację tego przedsięwzięcia. Koszty pojawiają się już po podjęciu przez najwyższe kierownictwo decyzji o implementacji systemu, natomiast efekty wdrożenia w postaci korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorstw są odroczone w czasie . System A. Doniec, J. Reichel, M. Bulińska, Assessment of the potential of cleaner production implementation in Polish enterprises, "Journal of Cleaner Production" 2002, nr 10, s. 302. K. Nishitani, Demand for ISO 14001 adoption in the global supply chain: An empirical analysis focusing on environmentally conscious markets, "Resource and Energy Economics" 2010, No. 32, p. 396. http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1274 [08.04.2011] B. Fura,[...]

Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska


  W niektórych przypadkach instrumenty ekonomiczne stanowią podstawę polityki ekologicznej. Wprowadzenie W nowej polityce ekologicznej na lata 2009-2012 znaczącą rolę w zakresie utrzymania pożądanego stanu środowiska naturalnego odgrywają instrumenty ochrony środowiska [26]. W gospodarce rynkowej, której jednym z założeń jest podnoszenie efektywności realizowanych działań, w zakresie ochrony środowiska szczególną rolę powinny odgrywać instrumenty ekonomiczne. W Polsce proces zarządzania ochroną środowiska odbywa się poprzez wykorzystanie instrumentów bezpośrednich, jak i ekonomicznych. Obserwuje się jednakże rosnącą rolę rozwiązań pośrednich w stymulowaniu prośrodowiskowych zachowań podmiotów gospodarujących. Bezpośrednie i pośrednie instrumenty ochrony środowiska naturalnego Podział instrumentów ochrony środowiska jest dokonywany na podstawie sposobu ich oddziaływania na podmioty, do których są skierowane. Na tej podstawie wśród instrumentów ochrony środowiska wyróżnia się instrumenty bezpośrednie i pośrednie (ekonomiczne). Instrumenty bezpośrednie, czyli administracyjne, mają charakter przymusu prawnego. Były i nadal są najczęściej używanymi instrumentami ochrony środowiska. Instrumenty bezpośrednie to formułowane w ramach realizowanej polityki wymagania, nakazy i zakazy, poparte odpowiednimi przepisami i sankcjami obowiązującego prawa. Najczęściej występują w postaci ilościowych ograniczeń - przepisów regulujących np. emisję zanieczyszczeń, czy zakres wykorzystania zasobów, regulując presję wywieraną na środowisko, w tym gospodarowanie przestrzenią. W praktyce najszerzej stosowane są następujące rodzaje norm i standardów regulujących w sposób administracyjno-prawny wpływ gospodarki na środowisko: normy emisyjne określające dopuszczalny poziom konkretnego zanieczyszczenia emitowanego z danego źródła, normy imisyjne (normy jakości środowiska) określające dopuszczalny poziom koncentracji danego zanieczyszczenia w śr[...]

 Strona 1