Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Labocha"

Nośność połączeń zakładkowych w energetycznych stalowych słupach kratowych w świetle najnowszych badań DOI:10.15199/74.2018.8.1


  Jako konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych stosowane są słupy o różnej konstrukcji, schematach i budowie, a także różnych rozwiązaniach materiałowych. W praktyce można spotkać się ze słupami: drewnianymi, betonowymi, stalowymi oraz kompozytowymi. W przypadku konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia dominują słupy stalowe. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią słupy kratowe (rys. 1), zbudowane z pojedynczych elementów składowych, z reguły kątowników walcowanych na gorąco. Cechą znamienną tego typu konstrukcji jest bardzo duża liczba połączeń na śruby. Z uwagi na stosowane przekroje poprzeczne elementów połączenia szczególnie przy elementach wykratowania, z reguły są kształtowane jako mimośrodowe, łączone jednym ramieniem kątownika (rys. 2). Na rys. 2 pokazano również połączenia śrubowe prętów głównych słupa, tzw. krawężników, które łączone są oboma ramionami. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wymogów normowych i omówiono wyniki badań laboratoryjnych połączeń kątowników jednym ramieniem. Prace badawcze prowadzone były w ramach realizacji zadań do projektu nr RPMA.01.02.00-14-5672/16 "Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110 kV". Normowe wymagania dla połączeń śrubowych słupów energetycznych W projektowaniu połączeń na śruby rozróżnia się: połączenia zakładkowe, przenoszące obciążenia prostopadle do trzpieni łączników oraz doczołowe, w których łączniki są obciążone równolegle do trzpieni. Oba typy połączeń mogą być wykonywane jako niesprężone lub sprężone. Schematy przekazywania sił dla obu odmian połączeń zakładkowych pokazano na rys. 3. W połączeniach elementów konstrukcji kratowych słupów elektroenergetycznych zasadniczo stosuje się połączenia niesprężane (rys. 3a). W tego typu połączeniach łączniki przenoszą obciążenia przez ścinanie i docisk do ścianki otworu. W przypadku połączeń ciernych obciążenia przenoszone są wskutek[...]

Weryfikacja rozwiązań projektowych stalowych kratowych słupów elektroenergetycznych linii 400 kV z wykorzystaniem badań w skali 1:1 DOI:10.15199/33.2018.12.24


  Podstawowe wymagania dotyczące projektowania stalowych kratowych konstrukcji wieżowych ujęte są w PN-EN 1993-3-1 [4], stanowiącej uzupełnienie ogólnych zasad projektowania elementów konstrukcji stalowych i ich połączeń określonych w PN-EN 1993-1-1 [2] oraz PN-EN 1993-1-8 [3]. W przypadku stalowych kratowych słupów konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych należy posługiwać się PN-EN 50341-1 [5] oraz PN-EN 50341-2-22 [6]. Definiują one zarówno wielkość oddziaływań i obciążeń uwzględnianych przy projektowaniu elektroenergetycznych linii napowietrznych, kombinacje obciążeń, jak i zasady obliczania oraz kształtowania konstrukcji wsporczych, w szczególności słupów kratowych. W przypadku weryfikacji nośności elementów słupów korzysta się z PN-EN 1993-3-1 [4], która wprowadziła istotne zmiany w stosunku do dotychczas stosowanych w Polsce zasad oceny nośności z uwagi na stateczność elementów kratownic. Dotyczą one m.in. stosowania w obliczeniach nośności prętów zredukowanej smukł[...]

 Strona 1