Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Stokłosa"

Effectiveness of coagulants used for purification of filtrate from pig slurry Ocena skuteczności działania koagulantów zastosowanych do oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej DOI:10.12916/przemchem.2014.1223


  Polyaluminium chloride, Al2(SO4)3 and Fe2(SO4)3 coagulants were added (up to 0.8% by vol.) to pig slurry filtrate to coagulate suspended org. mater, remove turbidity and color as well as decrease the chem. O2 demand. The Al-contg. coagulants were more efficient than the Fe-contg. one. Use of lowest dose of Al-based coagulants (0.125% by vol.) resulted in a decrease in turbidity by 97%, decrease in chem. O2 demand by 67.5% and decrease in color intensity by about 89%. Przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej przy użyciu dostępnych w handlu koagulantów na bazie chlorku poliglinu, glinianu sodu oraz siarczanu( VI) żelaza(III). Filtrat użyty w eksperymencie otrzymano w wyniku obróbki fizykochemicznej gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że koagulanty zawierające glin są skuteczniejsze od koagulanta zawierającego żelazo w usuwaniu mętności badanego filtratu, gdyż zastosowane w dawce 0,125% obj. powodowały obniżenie mętności o ok. 97%. Pod względem zmniejszenia parametru ChZT (o ok. 67,5%) oraz barwy (o ok. 89%) najskuteczniejszym spośród testowanych reagentów okazał się koagulant na bazie siarczanu(VI) żelaza(III) odpowiednio w dawce 0,25% obj. i 0,275% obj. Gnojowica świńska to ciekły produkt odpadowy, który powstaje w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta bezściołowo na podłogach rusztowych lub częściowo rusztowych. Jest ona niejednorodną mieszaniną ekskrementów zwierzęcych w naturalnej proporcji (ok. 40% kału i 60% moczu), resztek paszy oraz wody technologicznej stosowanej do celów porządkowych w budynkach inwentarskich. Skład gnojowicy świńskiej jest bardzo złożony, a jej właściwości fizykochemiczne zmienne, gdyż zależą od wielu czynników, w szczególności od obsady inwentarza, wieku zwierząt, systemu ich żywienia i utrzymania, rodzaju zadawanej paszy, stopnia rozcieńczenia gnojowicy wodą oraz czasu i warunków jej przechowywania (temperatur[...]

Use of field inspections and inverse distance weighted method to assess the odor impact of a selected pig farm. Zastosowanie badań terenowych oraz metody ważonych odwrotności odległości do oceny zapachowego oddziaływania wybranej fermy hodowli świń


  Odor intensity and nature in vicinity of a pig farm were detd. by 10 experts for 3 days long field inspection and evaluated by inverse distance weighted method. The frequencies of odor occurrence and their intensities were shown. Pomiary terenowe oraz analizy geostatystyczne są bardzo istotnymi narzędziami w badaniach zapachowej jakości powietrza w obszarze oddziaływania wybranego źródła zapachów. Pozwalają sprawdzić zasięg smugi odorowej oraz przestrzenny rozkład intensywności poszczególnych zapachów na analizowanym terenie. Przedstawiono wyniki terenowych badań intensywności zapachu oraz analiz geostatystycznych metodą IDW (inverse distance weighted). Z przeprowadzonych badań wynika, że za pomocą interpolacji metodą IDW można w prosty i szybki sposób ocenić zapachową jakość powietrza wokół badanego obiektu.Odory emitowane są ze źródeł przemysłowych, rolnych oraz gospodarki komunalnej1-3). Są one kojarzone z substancjami o nieprzyjemnym i intensywnym zapachu, odczuwaniem dyskomfortu, a także z zagrożeniem zdrowia. Mogą powodować uczucie rozdrażnienia, bóle głowy, ciągłe uczucie zmęczenia, a w skrajnych przypadkach nawet wymioty lub depresję. Dlatego istotna wydaje się weryfikacja stosowalności pomiarowej lub matematycznej metody wybranej do oceny zapachowego oddziaływania obiektu emitującego odory. Spośród działalności należących do branży rolniczej, chów i hodowla zwierząt są wymienianie jako najistotniejsze źródła emisji odorów4). Działalność rolnicza wiąże się zatem z emisją substancji odorotwórczych, które mogą przyczyniać się do obniżenia komfortu mieszkańców w bliskim sąsiedztwie źródła emisji odorów. Niestety, do tej pory nie opracowano krajowych przepisów prawnych w zakresie dopuszczalnych stężeń substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym. Na świecie i w krajach europejskich [...]

 Strona 1