Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Gabriel ROJEK"

System optymalizacji procesu produkcyjnego z zastosowaniem agentowego systemu przetwarzania informacji


  Wiele procesów przemysłowych charakteryzuje się brakiem miarowości i odpowiedniej częstotliwości taktowania pomiarów wielkości (sygnałów) istotnych dla przebiegu procesu i zapewnienia produktu finalnego o odpowiedniej jakości. Na jakość gotowego produktu wpływ mają: skład surowców, sygnały sterujące, które mogą być zmieniane w czasie rzeczywistym oraz sygnały zależne, które mogą być mierzone, ale nie ma na nie bezpośredniego wpływu. Najczęściej, w rzeczywistych procesach metalurgicznych, pomiary składu surowcowego oraz jakości produktu finalnego następują rzadko w porównaniu z częstotliwością pomiarów sygnałów zależnych oraz sygnałów sterujących. Stanowi to poważną trudność w doborze sygnałów sterujących, zapewniających optymalną jakość produktu finalnego. Klasyczne metody optymalizacji są mało skuteczne w takich przypadkach. Dlatego poszukuje się nowych strategii optymalizacji. W pracy przedstawiono ideę nowego podejścia do problemu optymalizacji, a w konsekwencji do sterowania procesem przemysłowym, opartego na agentowym przetwa- rzaniu informacji. System agentowy analizuje historię produkcji i w oparciu o nią generuje optymalne rozwiązania dla bieżącej produkcji. Rozwiązania te mogą stanowić podstawę dla jej optymalnego sterowania. W pracy przedstawiono założenia strategii optymalizacji agentowej oraz wyniki optymalizacji produkcji z jej wykorzystaniem. Many of industrial processes are characterized by the lack of regularity of signals measurements. This regularity is important to control of the industrial process in order to assure required quality of the final products, which is conditioned by a contents of ingredients, controllable signals, that can be modified in real time of process control and dependent signals that can be measured, but cannot be directed modified. At most general metallurgical processes, the frequency of measurements of process parameters and measurements of quality of products is too rare in comparison to the freq[...]

Komputerowy system diagnostyki wad odlewniczych z wykorzystaniem metodologii Case-Based Reasoning DOI:


  Problem diagnostyki wad odlewniczych, w zakładach małych i średnich, gdzie nie ma jeszcze możliwości skorzystania z wielokryterialnych danych pomiarowych, to problem wymagający zastosowania metod przetwarzania informacji niepełnych i niepewnych, opartych o doświadczenie i obserwacje technologa poddającego kontroli gotowe odlewy. Problem ten, znany i badany od dawna, postanowiono rozwiązać z zastosowaniem systemu komputerowego wykorzystującego metodologię CBR (ang. Case-Based Reasoning). Metodologia CBR pozwala nie tylko na wykorzystanie wiedzy eksperckiej zgromadzonej na etapie implementacji, ale daje również możliwość "uczenia systemu" poprzez gromadzenie nowych, rozwiązywanych przez system przypadków. Autorzy prezentują rozwiązanie systemu wnioskowania w oparciu o zgromadzone przypadki, którego podstawą działania jest wyszukiwanie podobieństwa pomiędzy obserwowanym przypadkiem, a przypadkami zgromadzonymi w bazie wiedzy. The problem of diagnosis of casting defects in small and medium-sized enterprises, which do not have the benefit of multi-objective measurement data, is a problem that requires the use of methods of processing incomplete and uncertain data based on the experience and observations of technologist controlling finished castings. This problem is known and studied for a long time, but this time it is decided to be solved with the use of a computer system using Case-Based Reasoning (CBR) methodology. CBR methodology allows to use the expert knowledge accumulated in the implementation phase, and also gives opportunity to "learning" by collecting of new cases solved by the system. The authors present a solution of the reasoning system that uses knowledge in the form of accumulated cases and works basing on similarity search between the current case and the cases stored in the knowledge base. Słowa klucze: wady odlewnicze, diagnostyka, case-based reasoning Key words: casting defects, diagnosis, case-based reasoning.Wprowadzenie. A[...]

Wspomaganie decyzji w zakresie optymalizacji walcowania blach na gorąco z wykorzystaniem metod eksploracji danych DOI:10.15199/24.2015.4.2


  Optymalizacja parametrów procesu produkcji innowacyjnych materiałów, np. stali dwufazowej, wymaga modelu procesu termomechanicznego i dużych zbiorów danych pokrywających możliwą przestrzeń wyników. Trudności w optymalizacji parametrów procesu wynikają z dużej liczby zmiennych sterujących, które należy uwzględnić w projektowaniu technologii. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania drzew regresyjnych we wstępnych analizach pozwalających na odnalezienie zależności pomiędzy parametrami procesu walcowania na gorąco blachy ze stali dwufazowej, a tym samym na wskazanie najważniejszych zmiennych w procesie, oraz konstrukcję reguł optymalizacji tego procesu. Wykazano, że indukcja drzew regresyjnych nie wymaga dużych zbiorów danych, ani wiedzy a priori o procesach termomechanicznych. The optimization of parameters of innovative steels manufacturing, e.g. dual phase steel, requires model of thermomechanical processes and large datasets that covers whole surface of results. Difficulties in the optimization of process parameters correspond with large number of control variables, which should be considered in the technology design. Presented work concerns possibility of application of regression trees in preliminary analysis related to discovering the relationships among parameters of the hot rolling process of dual phase steel strips - indicating the most important variables and construction of rules that refer to the optimization of this process. The regression trees induction neither required large datasets, nor any a priori knowledge about thermomechanical processes, what will be proved. Słowa kluczowe: eksploracja danych, drzewa regresyjne, optymalizacja, walcowanie blach Key words: data mining, regression trees, optimization, strip rolling Wprowadzenie. Projektowanie procesu walco- wania na gorąco może odbywać się z wykorzystaniem modelowania za pomocą metody elementów skończo- nych, jednak identyfikacja parametrów modelu wyma- ga pogłębionej wi[...]

 Strona 1