Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogumiła Filipiak"

Plasticizers in polymers. Trends, health and ecology Plastyfikatory w polimerach. Trendy, zdrowie i ekologia DOI:10.15199/62.2016.11.46


  A review, with 8 refs., new of plasticizers recommended for replacing the toxic phthalate plasticizers. Przedstawiono kierunki rozwoju i charakterystykę plastyfikatorów stanowiących alternatywę dla zmiękczaczy ftalanowych. Na rynku tworzyw sztucznych zauważalne jest pojawianie się nowej gamy zmiękczaczy charakteryzujących się niską toksycznością. Technologie oparte na nowych plastyfikatorach są bezpieczne dla zdrowia, zapewniając jednocześnie optymalne parametry techniczne, bezpieczeństwo, komfort w użyciu i wydajność. Plastyfikatory (zmiękczacze) polimerów to obojętne związki organiczne, występujące w postaci ciała stałego lub cieczy, charakteryzujące się małą prężnością par, umiarkowanie dużą masą cząsteczkową i małą lotnością. Dobór odpowiedniego plastyfikatora dla zmiękczanego tworzywa ma za zadanie takie ich wzajemne połączenie, aby oddziaływania pomiędzy nimi tworzyły trwały, jednorodny układ. Uzyskanie odpowiedniego połączenia polimer-plastyfikator zależy od czynników podobnych do rządzących zachowaniem prostszych rozpuszczalników organicznych i substancji rozpuszczonych, które oddziałują fizycznie na substancje wielkocząsteczkowe, tworząc z nimi układy homogeniczne. Dodatek plastyfikatora do polimeru powoduje zmniejszenie sił międzycząsteczkowych i obniżenie temperatury kruchości polimeru, temperatury mięknienia, twardości oraz wytrzymałości na rozciąganie, przy równoczesnym zwiększeniu jego odkształ-calności i sprężystości, a w niektórych przypadkach poprawieniu przyczepności. Plastyfikatory stanowią główny składnik utrzymujący wymaganą miękkość wyrobów polimerowych i nie powinny migrować do powietrza lub wody (niska lotność). Rynek plastyfikatorów Dzięki plastyfikatorom powstają tysiące elastycznych produktów polimerowych dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Z takich tworzyw wykonuje się przedmioty codziennego użytku oraz urządzenia medyczne, nośniki leków i powłoki. Pod względem ilości do[...]

Badania nad otrzymywaniem dodatków obniżających palność wybranych tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Opisano wstępne wyniki badań dotyczących technologii otrzymywania antypirenów na bazie bisfenolu A i fosforanów fenylowych. Wykonano serię syntez mieszaniny chlorofosforanów fenylowych z wykorzystaniem destylacji jako etapu oczyszczania produktów. Jako prekursorów katalizatora użyto tlenku magnezu oraz, w celach porównawczych, magnezu stosowanego powszechnie w przemyśle. POCl3 was reacted[...]

 Strona 1